Ocena zasobów pomocy społecznej- zbliża się termin przygotowania oceny.

Ocena zasobów pomocy społecznej- zbliża się termin przygotowania oceny.

Zbliża się termin przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej, ważnego dokumentu określającego stan i potrzeby lokalnej społeczności. Na podstawie analizy sytuacji demograficznej i społecznej, gminy oraz samorządy powiatowe i wojewódzkie są zobowiązane do przygotowania tej oceny.

Czym dokładnie jest “ocena zasobów pomocy społecznej”? To przede wszystkim:

  1. Infrastruktura: ocena dostępności i efektywności instytucji i placówek pomocy społecznej.
  2. Kadra: analiza ilości i jakości pracowników socjalnych oraz ich dostępności.
  3. Organizacje pozarządowe: ocena współpracy i wsparcia ze strony organizacji społecznych.
  4. Nakłady finansowe: środki przeznaczone na zadania związane z pomocą społeczną.
  5. Osoby i rodziny korzystające z pomocy: analiza problemów społecznych oraz ich rozkładu w populacji.

Termin na przedstawienie oceny zasobów to do 30 kwietnia dla rad gmin oraz do 30 czerwca dla sejmików wojewódzkich. Jest to obowiązek coroczny, a radzie gminy przypada także zadanie podjęcia uchwały w tej sprawie.

Ocena zasobów pomocy społecznej jest kluczowe dla planowania budżetu na kolejny rok. Na podstawie tych informacji samorządy podejmują decyzje dotyczące alokacji środków na różne formy wsparcia społecznego.

Zachęcam wszystkie gminy i samorządy do starannego przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. To narzędzie, które pozwoli lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby naszych społeczności.

Autor: Anna Sozańska