Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.I

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.I

Przez cały miesiąc, postaram się raz w tygodniu przedstawić Państwu Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach. Z uwagi na to, że zapewne jest to okres zbierania oświadczeń o dochodach w Waszych jednostkach, dzisiejszy blok pytań i odpowiedzi dotyczyć będzie właśnie kwestii oświadczeń o dochodach.

1. Czy osoby korzystające ze świadczeń ZFŚS muszą składać oświadczenia o dochodach?
Tak, zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek zbadać sytuację materialną, życiową i rodzinną osób uprawnionych. Oświadczenie o dochodach jest konieczne, choć pracodawca może także żądać dodatkowych dokumentów.

2. Co w przypadku złożenia oświadczenia po terminie?
W takiej sytuacji postępowanie winno określać regulamin ZFŚS. Jeśli nie jest to sprecyzowane, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca, biorąc pod uwagę okoliczności.

3. Jakie dane powinno zawierać oświadczenie o dochodach?
Oświadczenie powinno obejmować dochody za poprzedni rok. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy brać pod uwagę dochód netto czy brutto, ale należy uwzględnić dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

4. Czy inne świadczenia powinny być wliczone do dochodu?
W związku z brakiem uregulowań, decyzję w tej kwestii podejmuje pracodawca. Należy jednak pamiętać o spójności z zapisami regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Jak wyliczyć dochody rolnika?
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się jako iloczyn przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha oraz liczby hektarów w gospodarstwie.

Fundusz Świadczeń Socjalnych – Zapraszam na kolejne odsłony tego tematu.

 Autor: Magdalena Łapaj