Rachunkowość OPS/CUS

Rachunkowość OPS/CUS

Uzyskaj profesjonalną odpowiedź na trudne pytania w zakresie rachunkowości OPS/CUS.

Ekspert

Małgorzata Jaźwińska

Ekonomista, praktyk, z 25 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej.

Beata Jaźwińska
Rachunkowość OPS/CUS

Wyślij zapytanie  Porady, konsultacje w zakresie

  Rachunkowość OPS/CUS

  • Ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadań statutowych – budżetowa i pozabudżetowa.
  • Rozliczanie dotacji – umowy dotacyjne, zwroty niewykorzystanych środków, zakres kosztów finansowanych z poszczególnych dotacji, sprawozdawczość merytoryczna w CAS, aplikowanie o zwiększenie dotacji, montaż źródeł finansowania z udziałem środków własnych gminy.
  • Sprawozdawczość – zakres danych ujmowanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej, uzgodnienia sald i obrotów kont na potrzeby sprawozdawcze.
  • Budżet – konstrukcja i realizacja dochodów i wydatków w zakresie realizowanych zadań statutowych OPS/CUS.
  • Klasyfikacja budżetowa – zakres dochodów i wydatków ujmowanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej – wyjaśnienia wątpliwości – interpretacje i komentarze.
  • Majątku jednostki – ujęcie składników majątku w ewidencji ŚT, klasyfikacji zdarzeń w zakresie remontu, modernizacji, adaptacji i przebudowy, amortyzacja (stawki i metody), sposoby ujęcia ŚT w sprawozdaniach finansowych (bilans), dokumentacja związana z zakupem, użytkowaniem, likwidacją i sprzedażą majątku, dokumentacja wewnętrzna w zakresie inwentaryzacji.
  • Dokumentacja wewnętrzna – zakres polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych wewnętrznych uregulowań.
  • Projekty UE – zakres finansowania i związanej z tym ewidencji księgowej, metody wyodrębniania dokumentacji finansowo-księgowej, sposób opisywania dowodów księgowych, polityka rachunkowości przygotowywana na cele projektów, rozliczenia środków (zakres wniosku o płatność), rozliczenia kosztów pośrednich (ryczałt i rzeczywiście poniesione wydatki)
  • Programy resortowe – zakres merytoryczny programów, sposób realizacji i towarzysząca temu dokumentacja, ewidencja kosztów i wydatków, umowa z instytucją dofinansowującą (zakres zobowiązań realizatora) rozliczenia i sprawozdawczość.
  Rachunkowość OPS/CUS