Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.VI

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.VI

W dzisiejszej odsłonie ZFSŚ w pytaniach i odpowiedziach będziemy kontynuować kwestią przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

1. Czy tzw. „wczasy pod gruszą” wypłacamy przed czy po urlopie wypoczynkowym?

“Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: W kwestii tej brak jest uregulowań prawnych, dlatego decydują zapisy wewnętrzne regulaminów ZFŚS. Podczas ich tworzenia warto uwzględnić różne aspekty, takie jak:”

  • Czy środki otrzymane z ZFŚS mają służyć dofinansowaniu wypoczynku pracownika?
  • Co w przypadku, gdy pracownik przerwie urlop i wróci do pracy?
  • Jak często zwoływać posiedzenia Komisji Socjalnej, aby zapewnić terminową wypłatę świadczeń?

2. Czy o tzw. „wczasy pod gruszą” może wnioskować emeryt/rencista?

Tak, zgodnie z ustawą o ZFSS, emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z Funduszu. Pracodawca może kierować się jedynie kryterium socjalnym przy przyznawaniu świadczeń, a zapisy regulaminów ZFŚS nie mogą wykluczać osób ustawowo uprawnionych.

3. Pracownik jest zatrudniony do 30.04.2024 r., obecnie wykorzystuje urlop wypoczynkowy, który uprawnia go do wypłaty „wczasów pod gruszą”. Przed urlopem złożył wniosek o wspomniane świadczenie, czy należy to świadczenie wypłacić mu w niższej kwocie, gdyż odpis podstawowy za tego pracownika nie pokryje w całości planowanej na dany rok kwoty „wczasów pod gruszą”?

W omawianej sytuacji nie ma znaczenia kwota odpisu podstawowego (przeliczona proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia), a fakt posiadania statusu pracownika i fakt przebywania na urlopie wypoczynkowym. Obniżając kwotę świadczenia socjalnego np. proporcjonalnie do okresu zatrudnia, czy też do wysokości odpisu na ZFŚS postąpimy niezgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z przytoczonym przepisem świadczenia socjalne winny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pamiętajmy, że jeśli kryterium socjalne nie będzie przez nas stosowane przy przyznawaniu świadczeń z funduszu, narażamy się na przykre w skutkach konsekwencje na wypadek kontroli np. ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Czy środki z ZFSS można przeznaczyć na wyjście pracowników na kręgle?

Tak, jeśli regulaminy przewidują działalność sportowo-rekreacyjną i organizację imprez zbiorowych. Należy jednak pamiętać o powszechności takich wydarzeń i dostępie do nich dla wszystkich uprawnionych.

5. Jak zorganizować dopłaty do biletów na wydarzenia kulturalne dla uprawnionych osób?

Osoby uprawnione mogą samodzielnie dokonywać zakupu biletów, a pracodawca może dofinansować takie wydarzenia z ZFŚS, uwzględniając kwotę dopłaty oraz kryterium socjalne.

6. Czy można zorganizować imprezę na Dzień Dziecka jako imprezę zbiorową, sfinansowaną ze środków z ZFŚS?

Tak, pod warunkiem, że regulaminy ZFŚS dopuszczają organizację takich imprez jako imprez zbiorowych. Cel imprezy nie może wskazywać na celebrację okoliczności czy święta, lecz może to być piknik rodzinny z występami dzieci.

“Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Zapraszamy do śledzenia kolejnych odsłon naszego cyklu poświęconego ZFŚS, gdzie omówimy kolejne aspekty tego ważnego dla pracowników funduszu.”

 Autor: Magdalena Łapaj