Komisja socjalna jako organ doradczy, wspomagający, opiniujący oraz administrujący Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Komisja socjalna jako organ doradczy, wspomagający, opiniujący oraz administrujący Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Często pytają mnie o Komisje Socjalne – czy są konieczne, jaki powinien być ich skład dla sprawnego działania i w jakim dokumencie regulować ich funkcjonowanie. Postaram się w dzisiejszej publikacji na te pytania odpowiedzieć.

Na samym początku powinniśmy wiedzieć czym jest Komisja Socjalna Zarządza ZFŚS i do jakich celów jest ona w jednostkach tworzona. Komisja socjalna w większości jednostek jest organem doradczym, wspomagającym i opiniującym w sprawach związanych z ZFŚS. Komisje Socjalne są zakładane przez pracodawców do efektywnego zarządzania funduszem socjalnym, z kompetencjami ustalanymi przez pracodawców.

Zazwyczaj Komisja Socjalna nie ma uprawnień do administrowania ZFŚS ani do przyznawania świadczeń z funduszu. Komisja opiniuje sprawy i przedstawia swoje stanowisko pracodawcy oraz związkom zawodowym lub reprezentantowi pracowników, gdy brak związków. Kluczowe znaczenie w kwestii określania kompetencji Komisji Socjalnej ma jej skład:

  • Jeśli pracodawca chce, aby Komisja Socjalna Zarządza ZFŚS przyznawała świadczenia, musi ona obejmować uprawnionych przedstawicieli pracodawcy i związku zawodowego.
  • Jeśli pracodawca nie będzie chciał każdorazowo uzgadniać przyznania danego świadczenia z funduszu ze stroną związkową (art. 27 ustawy o związkach zawodowych, Komisja Socjalna musi składać się z przedstawicieli pracodawcy i osób upoważnionych przez zakładową organizację związkową, z którymi pracodawca uzgadnia przyznawanie świadczeń.
  • Jeśli w składzie komisji nie znajdą się upełnomocnieni przedstawiciele strony związkowej wówczas kompetencje Komisji Socjalnej będą mogły polegać na zbieraniu dokumentacji w sprawie świadczeń z funduszu,  analizie tych dokumentów oraz przedstawianiu pracodawcy opinii w danej sprawie.

W tym miejscu nasuwać się może pytanie czy tworzenie takich komisji jest obowiązkowe. Chociaż tworzenie Komisji Socjalnych nie jest wymagane ustawowo, ich powołanie może odciążyć pracodawców i usprawnić proces przyznawania świadczeń socjalnych, szczególnie w większych firmach.

Kolejną kwestią konieczną do omówienia będzie dokument regulujący funkcjonowanie Komisji Socjalnych. Pracodawca może unormować zasady funkcjonowania i zakres kompetencji Komisji Socjalnej w :

  • Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub
  • Regulaminie Komisji Socjalnej.

W regulaminie określającym zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

  • sposobu powołania komisji socjalnej,
  • ilości członków oraz ich funkcje,
  • czasu trwania kadencji i sposobu odwołania z pełnionej funkcji,
  • częstotliwości i terminów posiedzeń komisji,
  • kompetencji komisji.


W regulaminie nie ustalamy imiennego składu komisji, a jedynie liczbę jej członków, kogo reprezentują i jakie pełnią funkcje. Zazwyczaj powołanie Komisji odbywa się w drodze zarządzenia i to w tym dokumencie określamy imienny skład komisji.

Przykładowy zapis regulaminu:

Wstępnej oceny wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna, składająca się z dwóch przedstawicieli pracodawcy wskazanych przez Dyrektora/Kierownika ……, które pełnić mają funkcję przewodniczącego i osoby obsługującej Fundusz oraz po dwóch przedstawicieli związków zawodowych upełnomocnionych stosowną uchwałą zakładowej organizacji związkowej.

Przykładowy zapis zarządzenia:

Powołuję Komisję Socjalną w …………….(nazwa jednostki) w składzie:

       1. (imię i Nazwisko)           –          przewodniczący – przedstawiciel pracodawcy;

       2. (Imię i Nazwisko)           –          obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –      przedstawiciel pracodawcy;

       3. (Imię i Nazwisko)           –          przedstawiciel (nazwa związku zawodowego)

       4. (Imię i Nazwisko)           –          przedstawiciel (nazwa związku zawodowego) .

Pamiętajmy, że członkowie Komisji Socjalnej mają dostęp do danych wrażliwych, więc pracodawca powinien wydać im odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 Autor: Magdalena Łapaj