Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.V

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.V

Dzisiaj przedstawię Państwu piątą część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat funduszu. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się kwestią przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

  1. Czy pracownik, który jest rozwiedziony, nie ma ograniczonych praw rodzicielskich i płaci regularnie alimenty na rzecz swojego dziecka może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z ZFŚS do kolonii swojego dziecka?

Odpowiedź: Tak, gdyż nie ma tutaj znaczenia, że rodzic dziecka na stałe nie zamieszkuje z dzieckiem, a fakt ponoszenia stałych kosztów związanych z jego wychowaniem (płacone alimenty) oraz fakt pełnienia przez niego władzy rodzicielskiej.

  1. Pracownikowi wypłacono „wczasy pod gruszą”, okazało się jednak, że po 5 dniach urlopu wrócił do pracy. Do wypłaty „wczasów pod gruszą” uprawniało go wykorzystanie 10 dni urlopu wypoczynkowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca?

Odpowiedź: Pracodawca w takim przypadku co do zasady powinien żądać zwrotu wypłaconych niezgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS „wczasów pod gruszą”. Bowiem może okazać się, że podczas kontroli z ZUS wypłata takiego świadczenia zostanie uznana jako przychód pracownika od którego będzie trzeba naliczyć składki ZUS, podatek dochodowy i odsetki od nieterminowych zobowiązań podatkowo – składkowych. Musimy pamiętać, że zgodnie z przepisami to na pracodawcy ciąży obowiązek uiszczenia zaległości podatkowo – składkowych, a więc będzie to jego koszt. Pogląd w tej sprawie możemy znaleźć w orzecznictwie:
Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2012 r. (I UK 140/12, OSNP 2013/13-14/160)
„(…)świadczenia zostały wypłacone wprawdzie z funduszu świadczeń socjalnych, lecz nie na warunkach wynikających z tego Regulaminu, a więc nie mogą one zostać uznane za świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(…)”

Jeśli jednak pracownik zobowiąże się do końca roku kalendarzowego wykorzystać urlop wypoczynkowy w liczbie dni wymaganej do przyznania „wczasów pod gruszą”, pracodawca wówczas może wstrzymać się od żądania zwrotu tego świadczenia.

  1. Pracodawca wydał zainteresowanym pracownikom bilety na sztukę teatralną bez zastosowania kryterium socjalnego, zakup biletów został pokryty w całości z ZFŚS. Czy pracodawca postąpił prawidłowo?
    Odpowiedź: Pracodawca nie postąpił prawidłowo. W sytuacji, gdy bilety na sztukę teatralną zostały przyznane i rozdane każdemu pracownikowi indywidualnie (wg np. listy) to zakup biletów nie powinien w całości zostać pokryty ze środków z ZFŚS. Przy przyznawaniu dofinansowania do biletów na sztukę teatralną pracodawca winien zastosować kryterium socjalne, a więc nie wszyscy uczestnicy tego przedstawienia otrzymaliby pełne dofinansowanie kosztów takiego biletu. W związku z tym część kosztów związanych z zakupem biletów byłaby pokryta przez osoby, które w takim wydarzeniu chciałyby uczestniczyć
    W sytuacji, gdy pracodawca zorganizowałby np. spotkanie w ramach prowadzonej działalności kulkturalno – oświatowej polegające na wspólnym oglądaniu przez wszystkich pracowników sztuki teatralnej, wówczas pracodawca nie musi weryfikować sytuacji materialnej pracowników. Należy jednak w Regulaminie ZFŚS zawrzeć zapisy, które dopuszczają finansowanie takich wydarzeń kulturalnych ze środków Funduszu na równych zasadach jako świadczenie grupowe.
  2. Pracownik zatrudniony od dnia 01.03.2023 r. na podstawie umowy na czas określony do dnia 31.03.2024 r. wystąpił w dniu 01.09.2023 r. z wnioskiem o udzielnie pożyczki mieszkaniowej. Pracodawca odmówił udzielania pożyczki powołując się na zbyt krótki okres trwania umowy, czy postąpił prawidłowo?

Odpowiedź: Pracodawca nie postąpił prawidłowo, gdyż odmawiając przyznania pożyczki mieszkaniowej kierował się kryterium stażu pracy tego pracownika, a nie kryterium socjalnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy zatrudnieni na czas określony mają taką samą możliwość uzyskania pomocy z ZFŚS, jak pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony. Przyznawanie świadczeń socjalnych z funduszu powinno być uzależnione w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Według art. 2 pkt. 5 wspomnianej ustawy, osoby uprawnione do korzystania z Funduszu to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca jest pracownikiem, a więc nie można pozbawić go świadczeń z ZFŚS. Pracodawca w celu uniknięcia powyższych zarzutów oraz w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki mieszkaniowej mógł zaproponować takiemu pracownikowi pożyczkę mieszkaniową na okres sześciu miesięcy.

 Autor: Magdalena Łapaj