CO TO JEST PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO?

zeszyt na laptopie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.), zwana dalej ustawą określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56).

Art. 3 ustawy wskazuje podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania i są nimi w szczególności jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Świadczy to o tym, że jednostki organizacyjne pomocy społecznej podlegają reżimowi tej ustawy, a to dlatego, że są wymienione w art. 3 ustawy a także nie podlegają wyłączeniu, o którym mowa w art. 4 ustawy. Jednostkami wyłączonymi są m. in. samorządowe instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, np.: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno pedagogiczne.

Jeżeli wiemy, że jednostki organizacyjne pomocy społecznej (tzw. Podmiot zobowiązany) zobowiązane są do stosowania ustawy, to jakie obowiązki spoczywają?

Podmiot zobowiązany udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii „Ponowne wykorzystywanie” i określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przekazuje informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

 1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
 3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. Wniosek strona powinna wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,

wskazanie:

 • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnianie lub nie zostały przekazane w inny sposób,
 • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, poucza, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli podmiot zobowiązany nie może rozpatrzyć wniosku w terminie 14 dni, wówczas zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. Podmiot zobowiązany nie powinien zapomnieć o dopełnieniu wobec wnioskodawcy obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

Podmiot zobowiązany udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jednakże może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Podmiot zobowiązany ustalając wysokość opłaty uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Wnioskodawca może żądać od podmiotu zobowiązanego wytłumaczenia się w jaki sposób opłata została wyliczona.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych.

Autor: dr Agnieszka Gazda

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani opracowaniem instrukcji dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego do zamieszczenia w BIP, firma Jaźwińska – Szkolenia przygotuje ją dla Was. Zachęcamy do kontaktu z nami.