Case management- zarządzanie przypadkiem

Case management jako jedna z metod pracy pracownika socjalnego, która staje się standardem w coraz większej liczbie ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych. To metoda zarządzania przypadkiem, po którą coraz częściej sięgają pracownicy socjalni, od których wymaga się niesienia kompleksowej pomocy jednostce, a także podejmowanie działań zaradczych i pomocowych.

Chcąc po krótce scharakteryzować założenia case managementu można przyjąć, że pracownik socjalny, będący case managerem łączy wsparcie skierowane do idywidalnego przypadku i indywidualnej pomocy z pracą w obszarze wielu instytucji, po to aby nieść kompleksowe wsparcie osobie będącej w kryzysie bądź przeżywającej trudności. W swojej pracy sięga po zasoby instytucji działających w systemie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, sportu, kultury i wielu innych.

W ten sposób prowadzona praca z indywidualnym przypadkiem daje możliwość skorzystania z różnych dostępnych na rynku form pomocy, tak aby były one dostosowane do konkretnego przypadku, aby trafiły w punkt i w aspekcie niesienie pomocy przyniosły widoczne efekty.

Skuteczne działanie case managera będzie możliwe dopiero w momencie kiedy nastąpi prawidłowa diagnoza sytuacji oraz stworzenie indywidualnego planu działania, który zostanie zaakceptowany przez klienta.

Metoda Case managementu wymaga zaangażowania dwóch stron, zarówno pracownika jak i klienta, który sam bądź przy pomocy case maangera określi swoje mocne i słabe strony, wkaże szanse i możliwości, z których może korzystać oraz zagrożenia i obawy z nich wynikające.

Case manager po poznaniu potrzeb klienta idywidualnego, po analizie jego możliwości i ograniczeń, po zdefiniowaniu problemu i sformuowaniu idywidualnego planu , jest w stanie stworzyć siatkę kompleksowego wsparcia co ułatwi klientowi, w odniesieniu do jego potrzeb, korzystanie z różnych form wsparcia dostępnego na lokalnym rynku.

To profilowane wsparcia case managera w pracy z indywidualnym przypadkiem skutkuje zwiekszeniem własnej świadomości, zwiększeniem motywacji do zmiany, zwiększeniem wiedzy o różnych, dostępnych formach wsparcia, ale przede wszystkim wzrostem własnej świadomości klienta i poczuciem sprawczości, zaangażowania w poprawę swojego życia. 

Autor: Anna Sozańska