Sprawozdania budżetowe (miesięczne) w OPS

Ewidencja księgowa dochodów i wydatków
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych wskazówek jak sporządzić sprawozdania budżetowe (Rb-27S, Rb-28S). Poruszane podczas szkolenia tematy zostaną przedstawione w zakresie najistotniejszych zagadnień w tematyce spotkania.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy zapoznają się z bieżącymi wzorami sprawozdań budżetowych, sposobem ich sporządzania w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej. Prowadzący omówi zakres ewidencji księgowej poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz przenoszenia poszczególnych danych do omawianych sprawozdań budżetowych.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9.00 - 14.00

 • Pliki do pobrania:

  Program szkolenia - pobierz

  Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Harmonogram

Sprawozdawczość budżetowa.

Uzgodnienia ksiąg na potrzeby sprawozdawcze.
Omówienie poszczególnych etapów uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdań budżetowych w tym: 1. Uzgodnienia kosztów z wydatkami (Zespół 4 i konto 130 wydatki), 2. Kasowe uzgodnienie środków otrzymanych od gminy a ich wydatkowanie przez OPS (weryfikacja kart budżetowych pod kątem uzgodnień kasowo dokonanych wydatków) 3. Uzgodnienia naliczonych należności a uzyskanych wpłat oraz ich odprowadzenia do gminy – uzgodnienia z gminą kwoty przekazanych dochodów. 4. Zaangażowanie – dokumenty merytoryczne będące podstawą dokonania zapisów w księgach rachunkowych OPS, weryfikacja zaangażowania a wydatki do sprawozdania kontra zobowiązania.
Sprawozdania budżetowe.
Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych przedstawione w graficzny sposób – zakresu ujmowanych danych w tym: 1. Terminy i metody sporządzania i przekazywania sprawozdań, 2. Klasyfikacja budżetowa i szczegółowość na potrzeby sprawozdawcze, 3. Sprawozdania budżetowe z zakresu WYDATKÓW – Rb-28S, 4. Sprawozdania budżetowe z zakresu DOCHODÓW – Rb-27S, 5. Przykładowe wydruki z programu finansowo-księgowego na potrzeby sporządzenia sprawozdań, 6. Formy przekazywania sprawozdań (papierowa i elektroniczna, podpisane profilem zaufanym czy nie, wysłane e-PUAP czy na skrzynkę pocztową), 7. Korekty sprawozdań (terminy, sposoby). 8. Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych przedstawione w graficzny sposób.

Ewidencja księgowa.

Księgowanie faktur dotyczących wydatków bieżących.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie wydatków bieżących dotyczących dokonywanych zakupów materiałów, usług i majątku niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Wskazanie dowodów księgowych (wymogi formalne i merytoryczne dokumentu), będących podstawą do dokonania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dekretacja i wymagane pieczęci.
Księgowanie faktur i not dotyczących opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu kosztu gminy jakim są: 1. opłaty za przebywanie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej, 2. opłaty za pobyt osoby bezdomnej w domu dla osób bezdomnych, 3. opłaty za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej matek samotnych, 4. opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wskazanie wymaganych dowodów księgowych (wymogi formalne i merytoryczne dokumentu), będących podstawą do dokonania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dekretacja i wymagane pieczęci.
Księgowanie naliczenia i wypłaty świadczeń oraz potrącenia i zaangażowanie.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przyznanych świadczeń dla wnioskodawców i klientów pomocy społecznej. Ewidencja księgowa: 1. Przypisu kosztu przyznanych świadczeń decyzją administracyjną, 2. Wypłat świadczeń, 3. Potrąceń z list wypłat, 4. Zaangażowania świadczeń.
Księgowanie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń (pracownicy i zleceniobiorcy).
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę cywilnoprawną. Ewidencja księgowa: 1. Przypisu kosztu wynagrodzeń brutto i składek ZUS leżących po stronie pracodawcy, 2. Naliczeń różnych potrąceń z wynagrodzeń m.in. składek (wkłady) na PKZP, ubezpieczenia zbiorowe, PPK, potrącenia komornicze, spłaty pożyczek z PKZP, 3. Wypłaty wynagrodzeń, 4. Zaangażowania wynagrodzeń.
Księgowanie świadczeń z ZFŚS.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS ze wskazaniem terminów sporządzania kalkulacji wysokości odpisu (podanie podstawy prawnej dokonywania odpisu i sposobu jego obliczania). Wskazanie zmian w planie finansowym wydatków dla celów zapewnienia odpisu w wymaganej wysokości). Ewidencja księgowa: 1. Naliczenia w koszty odpisu na ZFŚS, 2. Przelew z rachunku bieżącego na konto ZFŚS wysokości odpisu, 3. Wypłaty z konta ZFŚS na rzecz pracowników (wskazanie dokumentacji), 4. Weryfikacja na koniec roku i ustalenie ostatecznej wysokości.
Współpraca z Urzędem Gminy - schemat zapisu na kontach księgowych.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przekazywania dochodów zgromadzonych przez OPS (wymagana dokumentacja), ewidencja księgowa otrzymywanych w trakcie roku transz dotacji, zwroty niewykorzystanych dotacji, uzgodnienia między OPS a gminą, Zwroty dochodów i niewykorzystanych dotacji na przełomie roku.
Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu należności i gromadzenia dochodów powstałych z dokonywanych wpłat przez osoby zobowiązane. Ewidencja księgowa: 1. Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2. Odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (dom dla bezdomnych, dom pomocy społecznej, dom/klub dziennego pobytu).
Księgowanie zwrotu świadczeń.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu należności i gromadzenia dochodów powstałych z dokonywanych wpłat przez osoby zobowiązane. Ewidencja księgowa: 1. Zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, 2. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, 3. Zwrotu opłat za świadczenie.
Księgowanie odpisu aktualizującego należności.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu odpisu aktualizującego należności na potrzeby bilansowe. Weryfikacja dłużników pod kątem czasu zalegania z płatnościami i ustalenia w polityce rachunkowości odpowiednich zapisów w zakresie metod dokonywania odpisu aktualizującego należności na potrzeby bilansowe. Ewidencja księgowa: 1. Przypis odpisu aktualizującego, 2. Jak zmniejszać odpis jak dłużnik dokona wpłaty na którą wcześniej był sporządzony odpis aktualizujący, 3. Jak wycofać odpis aktualizujący jak zobowiązanie dłużnikowi zostało.
Księgowanie na potrzeby bilansowe.
Omówienie operacji gospodarczych w zakresie 1. Ustalania wyniku finansowego (w tym jakie salda kont przenosimy na stronę Wn a jakie na stronę Ma konta 860 – wynik finansowy), 2. Na podstawie jakich sprawozdań budżetowych przenosimy zrealizowane dochody i poniesione wydatki na konto 800 – fundusz jednostki, 3. Jak uzgadniamy wartość majątku jednostki (amortyzacja kontra wartość początkowa).

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
24 czerwca 2024
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i rodziny zastępcze
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
25 czerwca 2024
edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 czerwca 2024