Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez jednostki pomocy społecznej

Analiza wyników kontroli NIK i wybranych RIO, studium przypadku, wzorcowa procedura ustalania, pobierania i egzekucji dochodów OPS/CUS oraz ewidencja księgowa.
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przedstawienie wyników kontroli NIK i wybranych RIO w zakresie nieprawidłowości ustalania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych. Wskazanie odpowiedzialności za poszczególne czynności służbowe lub ich brak. Przedstawienie odpowiedniego podziału zadań, etapów ich realizacji i praktycznych rozwiązań oraz dobrych praktyk w tym udostępnienie wzór procedur wewnętrznych.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Dyrektorom i kierownikom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją dochodów, pracownikom: ds. egzekucji, merytorycznym i  służbom finansowo-księgowym.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy uzyskają informacje i materiały do prawidłowej realizacji dochodów tj. ustalania, pobierania i dochodzenia. Zwiększą poziom swojej świadomości w zakresie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Poznają wzory ewidencji księgowej dla poszczególnych etapów rozliczeń oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdawczości. Nabyte umiejętności zapewnią prawidłową realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co pozwoli uniknąć zaniedbań czy zaniechań.

  Wzory dokumentów udostępniane uczestnikom:

  1.  Prezentacja materiału szkoleniowego
  2. Procedura wewnętrzna odzyskiwania należności budżetowych w OPS - WZÓR
  • Zał. Nr 1 - Informacja o zobowiązaniach
  • Zał. Nr 2 - Ewidencja upomnień
  • Zał. Nr 3 - Informacja o majątku zobowiązanego (uproszczona)
  • Zał. Nr 4 - Wniosek do US o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego
  • Zał. Nr 5 - Wniosek do US o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • Zał. Nr 6 - Zawiadomienie o wygaśnięciu zobowiązania
  • Zał. Nr 7 - Wniosek do US o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
  • Zał. Nr 8 - Wniosek do US o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego i kosztach egzekucyjnych
  • Zał. Nr 9 - Wniosek do US o umorzenie kosztów egzekucyjnych
  • Zał. Nr 10 - Wezwanie do zapłaty (działania przedegzekucyjne )
  • Zał. Nr 11 - Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności
  • Zał. Nr 12 - Oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu
  • Zał. Nr 13 - Wniosek gł. Księgowego do kierownika jednostki o uznanie należności za przedawnione

  3.  Informacja dla gminy o umorzonych należnościach cywilno-prawne - WZÓR

  4.  eTW - Wniosek Wierzyciela o nadanie/zmianę /odebranie uprawnień do aplikacji e-TW - DRUK

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00 - 14:00

Harmonogram

MODUŁ I – Nieprawidłowości w zakresie ustalania i pobierania dochodów – wyniki pokontrolne NIK i RIO.

Zakres odpowiedzialności za prawidłową realizację dochodów.
1. Wójt/burmistrz/prezydent; 2. Kierownik OPS/CUS; 3. Pracownicy. Omówienie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w tym nadzorujących realizację naliczonych dochodów, stanowiących dochody własne gminy i budżetu państwa. Odpowiedzialność w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych (naliczanie, dochodzenie i umarzanie) oraz przekazywania zgromadzonych dochodów do jednostki nadrzędnej. Prawidłowe rozliczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nadzorowanych i kontrolowanych przez wojewodę.
Błędy w działaniach pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobieranie dochodów.
Omówienie poszczególnych czynności jakie pracownik merytoryczny powinien wykonywać w zakresie dochodzenia ustalonych należności, stanowiących dochody JST lub BP. Wskazanie nieprawidłowości i zaniechań w tym zakresie.
Zaniechanie przymusu ściągania zaległości.
Omówienie czynności przedegzekucyjnych i egzekucyjnych jakie powinny być terminowo wykonywane przez wyznaczonych pracowników (merytorycznych, ds. windykacji).
Braki odpowiednich procedur wewnętrznych w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia dochodów.
Omówienie zalet i wad wdrożenia procedur wewnętrznych obiegu dokumentów i informacji w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia należności - stanowiących dochody.
Utworzenie sekcji ds. windykacji – jako delegowanie uprawnień i obowiązków w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia dochodów.
Wskazanie zalet jakie przynosi odpowiedni podział zadań. Omówienie zakresu współpracy pracowników ds. windykacji z księgowością czy w szczególnych przypadkach pracownikiem socjalnym.

MODUŁ II – Ustalanie należności budżetowych stanowiących dochody budżetowe.

Rodzaje należności budżetowych.
Omówienie rodzajów należności budżetowych publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ordynacji podatkowej z podaniem podstaw prawnych (dodatkowo wyciąg z ustaw w zakresie nienależnie pobranych świadczeń).
Decyzja administracyjna.
Omówienie decyzji administracyjnej jako podstawy do powstania należności w księgach rachunkowych OPS/CUS, ich dochodzenia w sytuacji gdy nie są one regulowane w terminie oraz naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
Nienależnie pobrane świadczenia, a świadczenia nienależne.
Omówienie różnic jakie występują miedzy świadczeniami nienależnie pobranymi a świadczeniami nienależnymi. Podanie podstaw prawnych i sposobu ich dochodzenia.
Usługi pomocy społecznej za które pobierana jest odpłatność.
Omówienie podstawy prawnej do zastosowania postępowania w sprawach administracyjnych, w których zachodzi koordynacja zabezpieczenia społecznego. Omówienie czynności pracowników merytorycznych w zakresie koordynacji.
Dokumentacja merytoryczna w zakresie należności.
Omówienie rodzajów dokumentów jakie powstają w działach merytorycznych w zakresie należności budżetowych ze wskazaniem wymogów formalnych jakie muszą spełniać żeby zostały uznane za dowody księgowe – załącznik do polecenia księgowania (PK). Wskazanie terminów ich sporządzenia i przekazania do działu księgowości oraz moment ujęcia tych dokumentów w księgach rachunkowych.

Moduł III - Czynności pracowników w zakresie dochodzenia dochodów.

Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie należności pieniężnych.
Etapy dochodzenia należności.
Obieg dokumentów w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia należności.
Monitorowanie przypisanych należności.
Omówienie zakres obowiązków pracownika ds. windykacji w porozumieniu z pracownikami księgowości.
Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego.
Omówienie etapów egzekucji ze wskazaniem poszczególnych stron postępowania egzekucyjnego w administracji: upomnienie, tytuł wykonawczy, czynności wykonawcze podejmowane przez organ egzekucyjny, przerwanie toku postępowania egzekucyjnego i zakończenie postępowania egzekucyjnego
Odsetki od należności płatnych po terminie.
Omówienie sposobów naliczanie odsetek, ich ewidencja i dochodzenie.
Ulgi w spłacie należności.
Omówienie zasad udzielania ulg w spłacie należności. Wskazanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ulgi.

Moduł IV - Ewidencja księgowa.

Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej w podziale na należne poszczególnym budżetom - gminy i budżetu państwa.
Wskazanie wzorów księgowań naliczenia należności ich regulowania lub udzielenia ulgi w spłacie należności.
Księgowanie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w podziale na poszczególne zadania.
Księgowanie przekazania zrealizowanych dochodów do jednostki nadrzędnej tj. gminy. Wskazanie podziału środków na budżety, których dotyczą.

Moduł V - Sprawozdawczość.

Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach budżetowych.
Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych – przedstawienie zagadnień w formie graficznej – zakresu ujmowanych danych. Wskazanie powiązania sprawozdań budżetowych ze sprawozdaniami z operacji finansowych (Rb-27S a Rb-N i Rb27ZZ a Rb-ZN).

Moduł VI - Pozostałe zagadnienia

Zasady wyceny należności.
Odpis aktualizujący należności budżetowe.
Inwentaryzacja należności.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024