Zamówienia publiczne

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie ścieżki sporządzenia zapytania ofertowego i/lub postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji w sprawach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy w szczególności: Dyrektorom/ Kierownikom OPS/CUS oraz pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań zapytań ofertowych bądź przetargowych.

Program szkolenia:

Temat 1 – Próg stosowania ustawy Pzp – 130 000 zł netto.

 • Średni kurs złotego w stosunku do euro. Plan zamówień publicznych kiedy jest konieczny?

Temat 2 – Szacowanie wartości zamówienia publicznego.

 • Dzielenie zamówienia a podział zamówienia na części. Uzasadnienie nie dokonania podziału zamówienia na części. Ceny rynkowe – co to takiego? Metody sporządzania notatek szacowania wartości zamówienia w sprawach specjalistycznych usług opiekuńczych. Zamówienia odrębne, tj. zamówienia realizowane i dodatkowe środki na ten sam cel – kiedy mogą wystąpić w roku budżetowym?

Temat 3 – Wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 • Czy jest konieczny? Kto z jednostki powinien wiedzieć o wszczęciu postępowania? Skąd wiemy ile posiadamy środków finansowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze? Czy możemy wszcząć postępowanie przetargowe/zapytanie ofertowe, jeżeli nie mamy zapewnionych środków finansowych?

Temat 4 – Zapytanie ofertowe czy postępowanie przetargowe?

 • Jaki tryb postępowania przetargowego wybrać – decyzja w przedmiocie wyboru trybu? Powołanie komisji i jej zadania

Temat 5 – Upublicznianie prowadzonych postępowań.

 • BIP Zamawiającego, e-zamowienia. Wymagane informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania, sposób dokumentowania.

Temat 6 – Przygotowanie postępowania przetargowego.

 • Opis przedmiotu specjalistycznych usług opiekuńczych. Definicja Wykonawcy. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe. Jak kształtować SWZ w trybie podstawowym bez negocjacji?

Temat 7 – Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie SUO.

 • Istota wykluczenia Wykonawcy i spełnianie przez nich warunków stawianych przez Zamawiającego. Lista sankcyjna – zamówieniach poniżej 130 000 musimy stosować. Jak sprawdzać w przetargach wykonawców zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w jaki sposób weryfikować?

Temat 8 – Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami.

 • Sposób komunikacji w zamówieniach poniżej 130 000zł i w przetargach. Jak podpisywać ofertę i inne dokumenty w postępowaniach przetargowych?

Temat 9 – Wadium.

 • Jaki jest jego cel? Wniesienie wadium, zwrot, zatrzymanie.

Temat 10 – Kryteria oceny ofert.

 • Pozacenowe kryteria oceny ofert.

Temat 11 – Otwarcie ofert

 • Terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, weryfikacja podpisu złożonych ofert, poprawianie omyłek i badanie ofert.

Temat 12 – Wezwania wykonawców, wyjaśnienia dot. złożonej oferty.

 • Uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych.

Temat 13 – Obowiązki Zamawiającego wobec Urzędu Zamówień Publicznych.

 • Informacje jakie należy umieszczać na platformie e-zamówienia, terminy, informacja o złożonych ofertach e-zamowienia.

Temat 14 – Wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienia Wykonawcy.

 • Sposób zakomunikowania najkorzystniejszej oferty, jak uzasadniać.

Temat 15 – Przesłanki unieważnienia postępowania.

 • Przyczyny i terminy, co dalej z postepowaniem?

Temat 16 – Wykluczenia i odrzucenia Wykonawcy.

 • Przyczyny i dokumentowanie tych czynności.

Temat 17 – Zawarcie umowy, kary umowne, zmiany w umowach.

 • Postanowienia niedopuszczalne, obowiązkowe regulacje, zmiana umowy, czas na jaki można zawrzeć umowę. Czy możemy zawrzeć umowę na kwotę, na którą nie mamy pokrycia w budżecie.

Temat 18 – Środki ochrony prawnej.

 • Podstawowe informacje, odwołanie, dopuszczalność odwołania dla zamówień krajowych, podmioty uprawnione do wnoszenia odwołania.

Temat 19 – Obowiązek sporządzenia protokołu postępowania

 • Wymagane załączniki, udostępnianie protokołu.

Temat 20 – Realizacja umowy.

 • Jak monitorować wykonanie godzin specjalistycznych usług opiekuńczych, ogłoszenie o wykonaniu umowy, termin zamieszczenia tego ogłoszenia w e-zamowieniach i BIP Zamawiającego.

Temat 21 – Sprawozdanie do UZP.

 • Terminy oraz niezbędne informacje do publikacji w rocznym sprawozdaniu.

Temat 22 – Materiały szkoleniowe.

 • Skrypt.
 • Przykład notatki szacunkowej wartości zamówienia.
 • Projekt umowy na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 • Klauzula informacyjna RODO do SWZ oraz umowy z wybranym Wykonawcą.

Prowadząca: dr Agnieszka Gazda

Czas trwania: 4 godz. 26 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.