Zamówienia publiczne

poniżej 130 000 zł
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom/Kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań przetargowych.

Nabyte umiejętności:

Uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie realizacji zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Szkolenie umożliwi przeprowadzenie procedur z ominięciem błędów, a jednostka w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Agenda:

Temat 1 – Próg stosowania ustawy Pzp – 130 000 zł netto. Średni kurs złotego w stosunku do euro. Plan zamówień publicznych – czy konieczny?

Temat 2 – Szacowanie wartości zamówienia publicznego, w tym:

  • Dzielenie zamówienia.
  • Czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia?

Temat 3 – Zasady gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Temat 4 – Co można wyłączyć z zamówień publicznych? Czy w opiece wytchnieniowej i usług asystenta rodziny należy przeprowadzać postępowanie przetargowe lub zapytanie ofertowe, jeżeli z Wytycznych wynika wskazanie?

Temat 5 – Określenie progów w Regulaminie zamówień publicznych poniżej 130 000zł.

Temat 6 – Postępowania ze środków UE do 130 000zł. Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności.

Temat 7 – Dokumentowanie w/w procedur.

Temat 8 – Lista sankcyjna – czy w tych zamówieniach mamy sprawdzać wykonawców zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w jaki sposób weryfikować?

Temat 9 – Umowy w procedurach poniżej 130 000zł.

Temat 10 – Odpowiedzialność osób uczestniczących w postępowaniu przetargowym po stronie Zamawiającego. Korekty finansowe w projektach unijnych.

Temat 11 – Sprawy ochrony danych w zamówieniach publicznych.

Temat 12 – Sprawozdanie do UZP w terminie do dnia 1 marca – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

 

Prowadzący: dr Agnieszka Gazda

Czas trwania: 2 godz. 56 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.