Standard ochrony małoletnich placówki edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze


Szkolenie zamknięte

2000,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Uchwalona 13 lipca 2023 r. tzw. ustawa Kamilka, czyli ustawa o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe obligatoryjne obowiązki dla dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają dzieci i nastolatki:

 • placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych – szkół i przedszkoli;
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych – rodzinnych domów dziecka, domów dziecka, placówek pogotowia opiekuńczego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych
  i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zmiany obejmują obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki.

   W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę, która obejmuje:

 1. wprowadzenie standardu ochrony małoletnich na terenie placówki;
 2. organizację szkolenia pn. „Standard ochrony małoletnich” dla personelu placówki.

Przygotowany przez naszych specjalistów dokument – standard ochrony małoletnich dostosowany jest do obowiązujących przepisów prawa oraz charakteru Państwa placówki. Dokument obejmuje m.in.:

 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki
  lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 2. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
  lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 3. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego
  oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
 4. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 5. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 6. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 7. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 8. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 

Oferta obejmuje również realizację czterogodzinnego szkolenia podczas, którego nasi specjaliści wyposażą Państwa pracowników w wiedzę dotyczącą:

 1. zmian prawnych dotyczących ochrony małoletnich i związane z nimi obowiązki;
 2. współpracy interdyscyplinarnej pracowników placówki z sądem, policją oraz innymi podmiotami udzielającymi pomocy małoletnim;
 3. procedur postępowania w przypadku sytuacji krzywdzenia dziecka;
 4. budowania bezpiecznej relacji między małoletnim a pracownikiem placówki;
 5. zasad ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci;
 6. sytuacji mogących budzić podejrzenia lub wskazywać na krzywdzenie dziecka.

Prowadzący: dr Michał Gluzek

Czas trwania: 5 godz.