Sprawozdania finansowe OPS za 2023 r.


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Rok 2023 jest wyjątkowym czasem z uwagi na liczne zmiany w prawie w zakresie wsparcia osób najuboższych i z niepełnosprawnościami. Resort umożliwił realizacje wielu programów osłonowych, dofinansowując podejmowane działania przez OPS/CUS przy współudziale organizacji pozarządowych. Dodatkowo w kraju i na świecie borykamy się z kryzysem energetycznym. Jednostki pomocy społecznej realizują zadania, które finansują środkami Funduszy za pośrednictwem wojewody. Realizowane są Programy resortowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które nie są przyjmowane do budżetu – to wyzwanie dla Głównych księgowych OPS/CUS. Powyższe sytuacje generują dodatkowe koszty i wskazują nowe źródła dochodów, które należy prawidłowo ująć w informacji dodatkowej do bilansu, sprawozdawczości z operacji finansowych i przeprowadzanej inwentaryzacji za rok 2023. Te wszystkie sytuacje powodują wiele wątpliwości co do zakresu wykazywanych danych w sprawozdawczości – uczestnicząc w szkoleniu uzyskacie Państwo szereg wskazówek i gotowych rozwiązań.

Szkolenie dedykujemy:

Głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej. Poziom szkolenia przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szklenia doprecyzują i poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w oparciu o przepisy prawa, zapoznają się z metodami uzgodnień zapisów i sald na kontach księgowych. Prowadząca przypomni terminy i metody inwentaryzacji oraz sposoby jej rozliczenia. Na przykładach i wzorach sprawozdań finansowych wskażemy jak prawidłowo przenosić uzgodnione dane ewidencyjne do poszczególnych rubryk sprawozdań finansowych.

Program szkolenia:

Moduł I – Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych

Wymogi formalne i prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – przeniesienie danych ewidencyjnych do sprawozdawczości – odpowiedzialność głównego księgowego
NAJNOWSZE zmian w przepisach prawa dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych
Koszty i przychody na przełomie roku (ewidencja księgowa i dokumentacja) –
a) zastosowanie konta 300 do korekty kosztów za rok 2023; b) dokumentacja rozliczeń międzyokresowych kosztów – jak wykorzystać uproszczenia ? c) analiza poziomu istotności a koszty na przełomie roku, d) zdarzenia po dacie bilansu (rozróżnienie zdarzeń istotnych i nieistotnych) e) błędy z lat ubiegłych – jak je ująć w sprawozdaniach i kiedy zastosować taką korektą – naliczenia Funduszu Alimentacyjnego i przejście z konta 225 na 221 (podanie schematów księgowych), gotowe wzory notatek służbowych w sprawie przeprowadzonej korekty.
 Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
a) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe b) należności krótkoterminowe i długoterminowe (w tym odsetki) c) zobowiązania
 Odpis aktualizujący należności
a) dlaczego należy go zastosować i kiedy to zrobić? b) od jakich należności zastosować odpis ? c) metody dokonywania odpisu aktualizującego należności d) jakie zapisy dot. odpisu aktualizującego należności zastosować w polityce rachunkowości ? – gotowe wzory e) jak zastosować odpis do FA ujętego na koncie 225 ? f) ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności
Inwentaryzacja
a) etapy prac inwentaryzacyjnych b) odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników (indywidualna i zbiorowa) c) procedury wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji (dokumentacja) d) terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i jej rozliczenia e) metody inwentaryzacji (dokumentacja dla każdej z metod) f) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i ich ewidencja księgowa
 Etapy zamykania ksiąg rachunkowych – wymogi formalne poprawności ksiąg
 Wstępne i ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych – terminy
 Sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego
 Przechowywanie dokumentów i ochrona ksiąg rachunkowych oraz archiwizacja

Moduł II – Sprawozdania finansowe

 Bilans
a) zasady ogólne sporządzania bilansu b) ewidencja księgowa przeksięgowań rocznych – schematy księgowe c) charakterystyka poszczególnych wierszy bilansu OPS d) powiązanie danych księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu
 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
a) zasady ogólne sporządzania RZiS b) charakterystyka poszczególnych wierszy RZiS
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki
a) zasady ogólne sporządzania ZZFJ b) funkcjonowanie konta 800 „Fundusz jednostki” c) charakterystyka poszczególnych wierszy ZZFJ
 Informacja dodatkowa
a) zasady ogólne sporządzania b) Realizacja programów resortowych – AOON, opieka wytchnieniowa, Fundusz Pomocy, Fundusz Pracy – jaki ma to wpływ na wskazywanie danych w informacji dodatkowej ? gotowe rozwiązania i przykłady c) zakres informacji dodatkowej i jej części d) charakterystyka poszczególnych wierszy informacji dodatkowej
 Wzajemne wyłączenia na potrzeby konsolidacji sprawozdań
a) zakres wyłączeń b) metody uzgodnień i dokumentacja c) wskazywanie rozbieżności

Moduł III – Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

 Procedura absolutoryjna
a) uchwała w sprawie absolutorium
b) zakres prac nad uchwałą absolutoryjną
 Termin przyjęcia sprawozdań finansowych
 Odzwierciedlenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 3 godz. 19 min

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.