Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2023

w jednostkach pomocy społecznej
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie budżetu wydatków w jednostkach pomocy społecznej w podziale na środki własne gminy, dotacje rządowe, środki funduszy celowych m.in. Fundusz Pomocy, Fundusz Covid-19 i Fundusz Solidarnościowy.

Realizując zadania statutowe główni księgowi OPS/CUS dysponują różnymi środkami, nadzorują ich wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie. Podczas szkolenia uczestnicy zweryfikują swoją wiedzę w zakresie rozliczania poszczególnych rodzajów środków budżetowych w oparciu o przepisy merytoryczne wynikające z przedmiotowych ustaw. Prowadząca przypomni terminy zwrotu niewykorzystanych środków, omówi mechanizmy obliczania wysokości wydatków na obsługę poszczególnych zadań.  W części sprawozdawczej uczestnicy przypomną sobie zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy i zasad ujmowania zaangażowania rocznego w stosunku do planu wydatków. Od października każdego roku budżetowego możemy inwentaryzować majątek i zapisy na kontach księgowych – druga część szkolenia zostanie poświęcona tematyce inwentaryzacyjnej, a zakres wiedzy będzie oparty na licznych przykładach i wzorach, które zostaną udostępnione uczestnikom.

Szkolenie dedykujemy:

Głównym księgowym jednostek pomocy społecznej i pracownikom służb finansowo-księgowych. Poziom wiedzy – od osób zaczynających pracę na stawisku głównego księgowego, jak też osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Nabyte umiejętności:

Podczas szkolenia prowadząca szczegółowo omówi zakres rozliczania dotacji i środków państwowych funduszy celowych za rok 2023 tj. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, świadczenia pieniężne i niepieniężne z ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo rozliczanie środków zewnętrznych otrzymywanych na podstawie zawieranych umów i porozumień np. programów UE, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, partnerstw międzygminnych i konkursów ofert. Poruszone zostaną kwestie inwentaryzacji posiadanego majątku oraz jego wycena na potrzeby bilansowe oraz uzgodnień należności i zobowiązań wynikających z zapisów na kontach księgowych. Uczestnicy uzyskają informację jak prawidłowo uzgodnić ewidencję księgową ujętą w księgach rachunkowych i przygotować dane do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej (rocznej) i finansowej.

Program szkolenia:

MODUŁ I – ROZLICZENIE DOTACJI I ŚRODKÓW Z FUNDUSZY

 

Temat 1 – Wykaz zadań statutowych, finansowanie, które należy rozliczyć z organem nadzorującym (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa).

Temat 2 – Sposób rozliczenia dotacji w podziale na wypłatę świadczeń i obsługę zadań – sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa.

1. Dotacje § 201:

– Świadczenia rodzinne, w tym świadczenia rodzicielskie i wychowawcze;

– Fundusz alimentacyjny;

– Specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– Karta Dużej Rodziny;

– Opiekun prawny.

2. Dotacje § 203:

– Dodatki dla pracowników socjalnych i funkcjonowanie OPS;

– Zasiłki stałe;

– Zasiłki okresowe;

– Składki ZUS;

– Asystent rodziny;

– Świadczenia socjalne dla uczniów;

– Program „Posiłek w szkole i w domu”;

– Program „Senior+”;

– Usługi opiekuńcze (Opieka 75+);

– Program „Korpus Wsparcia Seniorów”;

3. Programy resortowe z Funduszu Solidarnościowego – edycja 2023:

– Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”’

– Opieka wytchnieniowa; – Centra opiekuńczo – mieszkalne.

4. Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy:

– Świadczenia – rozliczenie wszystkich świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym.

– Obsługa zadań – jak prawidłowo rozliczyć?

5. Rozliczanie niektórych zadań własnych gminy:

– Domy pomocy społecznej;

– Dzieci w pieczy zastępczej (rozliczenie z PCPR);

– Domy dla bezdomnych (porozumienia);

– Udział własny gminy w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowych.

Temat 3 – Terminy zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych (dotacji) i pozabudżetowych za rok 2023 oraz ujęcie ich w sprawozdawczości budżetowej.

Temat 4 – Korekta odpisu na ZFŚS – arkusz kalkulacyjny na koniec roku 2023, a weryfikacja odpisu – nadwyżki lub niedobory.

Moduł II – SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Temat 1 – Rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS/CUS – jak się przygotować do ich sporządzenia – aspekt SJO BeSTi@.

Temat 2 – Terminy sprawozdań budżetowych obowiązujące OPS/CUS.

Temat 3 – Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe roczne.

Temat 4 – Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb.

Temat 5 – Korekty sprawozdań (terminy, sposoby).

Moduł III – INWENTARYZACJA

Temat 1 – Środek trwały – ujmowanie w księgach rachunkowych, definicje w polityce rachunkowości, sposób ewidencji i wycena poszczególnych składników.

Temat 2 – Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – likwidacja, sprzedaż, niedobór.

Temat 3 – Etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Temat 4 – Zakupu wyposażenia i drobnych materiałów biurowych na przełomie roku:

– wpływ na stan majątku na koniec roku

– metody inwentaryzacji;

– ujęcie stanu magazynowego (kiedy go stosujemy, a kiedy korzystamy z uproszczeń);

– co z zobowiązaniami po zakupie wyposażenia i materiałów biurowych.

Temat 5 – Terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji.

Temat 6 – Metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją).

Temat 7 – Rodzaje inwentaryzacji.

Temat 8 – Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Temat 9 – Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kontem prawidłowej ewidencji operacji z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą.

Temat 10 – Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudzień oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy.

Temat 11 – Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Temat 12 – Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.

Temat 13 – Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999).

Temat 14 – Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach).

MODUŁ IV – STUDIUM PRZYPADKU

Temat 1 – Analiza przypadków i konkretnych zdarzeń uczestników szkolenia (uczestnicy zgłaszają problemowe zagadnienia czy sytuacje a prelegent i grupa rozwiązuje sytuacje problemową zgłoszoną przez uczestnika) Aktywność grupy przyczyni się do lepszego zrozumienia problemowych sytuacji i przepisów prawa, które mają rozbieżne interpretacje.

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 4 godz. 20 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.