Opieka wytchnieniowa dla JST

Edycja 2024 - Uwaga zmiany
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie wniosku przygotowywanego w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, założeń Programu “Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 i jego zmian oraz towarzyszącej temu dokumentacji (kalkulacja kosztów i informacje opisowe). Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów programowych (stanowiących załączniki do Programu, w tym NOWE wzory) oraz własnymi dokumentami wewnętrznymi, które mogą zostać dodatkowo zastosowane przez pracowników OPS/CUS (udostępnienie gotowych wzorów). Dodatkowo wskazanie wzorów dokumentacji księgowej – zmiany w Polityce rachunkowości – opis dowodów księgowych. Uczestnicy otrzymają informacje jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o finansach publicznych w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Prowadząca wskaże praktyczne porady z realizacji Programu z ubiegłych edycji i nowe zapisy Programu, które należy zastosować w edycji 2024. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do ciekawego szkolenia opartego na licznych przykładach w nowoczesnej grafice, którą uczestnicy otrzymają po zakończonym szkoleniu.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom Wydziałów Polityki Społecznej urzędów wojewódzkich, OPS/CUS, Gmin/Powiatów, którzy będą wdrażać założenia Programu, nadzorować, monitorować, czy bezpośrednio realizować zadanie. Księgowym, pracownikom służb finansowo-księgowych oraz kierownikom jednostek (OPS/CUS) nadzorującym realizację Programu.

Nabyte umiejętności:

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy Programu i wymagane załączniki, będzie wiedział, gdzie MRiPS dokonało zmian w zapisach Programu tegorocznej edycji. Najważniejszym aspektem będzie nabycie umiejętności założenia konta w Generatorze FS, utworzenia wniosku ze wskazaniem gotowych przykładów uzasadnień kryteriów oceny merytorycznej wniosku. Uczestnicy podczas szkolenia w sposób praktyczny przygotują wniosek “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 “krok po kroku” w oparciu o liczne przykłady. Prowadząca omówi każdy załącznik programowy, umowę o dofinansowanie – dzięki czemu uczestnicy nie będą mieć wątpliwości, jak prawidłowo realizować założenia Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 i wypełniać towarzyszącą temu dokumentację. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z zobowiązaniami gminy dot. realizacji Programu, objęte umową o dofinansowanie. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów, a nawet refundacji wydatków oraz zmian w polityce rachunkowości. Zakres sprawozdawczości, również zostanie omówiony “krok po kroku”. Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji Programu o których należy pamiętać przystępując do jego realizacji.

Program szkolenia:

Moduł I – Wniosek.

Temat 1 – Wniosek w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

 • Założenie konta lub jego wykorzystanie z innych programów.
 • Utworzenie Profilu JST lub jego weryfikacja.
 • Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze FS.
 • Omówienie poszczególnych pozycji wniosku z podaniem przykładów.
 • Kalkulacja kosztów zadania – metodologia obliczeń, limity i źródła finansowania.
 • Koszty obsługi zadania – powiązanie ich z celami Programu.
 • Budżet zadania – jak go prawidłowo przygotować – kompleksowo i czytelnie z zachowaniem progów % kosztów.
 • Kryteria oceny merytorycznej – przykłady – kompleksowe omówienie obszarów oceny.
 • Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze FS – omówienie wzoru.
 • Zmiana wniosku – możliwości i obowiązki.

Moduł II – Założenia Programu “Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2024.

Temat 1 – Główne założenia Programowe.

 • Komu jest dedykowany Program? – nowa definicja “Uczestnika Programu”.
 • Dla kogo jest świadczona bezpośrednia opieka – zakres niepełnosprawności?
 • W jakim zakresie będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej?
 • Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej? – kwalifikacje opiekunów i dokumentacja – ZMIANY.
 • W jakim miejscu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej i kto o tym decyduje? – ZMIANY.
 • Kto może być realizatorem Programu? – Promowanie faktu zlecania zadania podmiotom ekonomii społecznej.
 • Kiedy udzielić wsparcia w ramach pobytu dziennego, a kiedy całodobowego?
 • Jakie mamy limity godzinowe i kwotowe realizacji Programu? ZMIANY.

Temat 2 – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

 • Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument?
 • Zakres umowy o dofinansowanie – omówienie.
 • Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie, a do jakich realizator zadania?

Temat 3 – Rekrutacja uczestników Programu.

 • Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu? – Kto ją wypełnia?
 • Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika?
 • Jaki dokument należy wypełnić, aby udokumentować sprawowanie bezpośredniej i całodobowej opieki nad uczestnikiem oraz deklarację wspólnego zamieszkania?
 • Jaki dokument powinien wypełnić uczestnik, aby wskazać osobę, która będzie świadczyła usługi opieki wytchnieniowej na jego rzecz?
 • Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu?
 • Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu?
 • Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?

Temat 4 – Nabór kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych.

 • Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady.
 • Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat?
 • Jak udokumentować wskazanie przez uczestnika kandydata na opiekuna?
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać?
 • Kto powinien prowadzić dokumentację zatrudnionych opiekunów?
 • Co z opiekunami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej?
 • Czy nadzorujemy ich wybór i realizację?

Temat 5 – Zakres czynności opiekunów.

 • Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej? – podstawa rozliczenia gminy/powiatu.
 • Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji?
 • Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?

Temat 6 – Realizacja usług opieki wytchnieniowej.

 • Jak prowadzić harmonogram pracy opiekunów?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej?
 • Jakie czynności dokumentować, a jakie nie?
 • Kto potwierdza wykonanie usługi?

Temat 7 – Ewidencja dodatkowych kosztów.

 •  Jak prowadzić ewidencję zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej?
 • Jakie koszty będą kwalifikowane przy realizacji usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania uczestnika?
 • Kiedy powinniśmy zapewnić uczestnikom wyżywienie?
 • Kiedy i jak będziemy mogli rozliczyć koszty dostaw mediów i innych opłat w placówce, w której przebywa uczestnik Programu?
 • Jakie koszty zostaną uznane za niekwalifikowane?

Temat 8 – Zadania Ministra, Wojewody i Gminy/Powiatu.

 • Podział kompetencji.
 • Obowiązki.
 • Terminy i zakres działania.

Temat 9 – Ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

 • Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków?
 • Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS/CUS?
 • Jak dokonywać refundacji wydatków? – jakie dokumenty przygotować?
 • Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów?
 • Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?

Temat 10 – Obowiązki informacyjne gminy/OPS.

 • Jak przygotować plakat informacyjny?
 • Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny?
 • Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?
 • Jak i gdzie stosować logo MRiPS?
 • Co z oznaczaniem profili prowadzonych przez MRiPS kiedy go powoływać w mediach społecznościowych?

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 3 godz. 26 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.