Odpłatne usługi pomocy społecznej


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie poszczególnych etapów powstawania administracyjnego ustalającego rodzaj, wysokość oraz okres za który świadczeniobiorca uzyska odpłatne usługi pomocy społecznej. Następnie uczestnicy wezmą czynny udział w warsztatach praktycznego obiegu informacji i dokumentacji, które posłużą do naliczenia należności w księgach rachunkowych a po ich uzyskaniu będą stanowiły dochody budżetowe JST lub BP. Prowadząca wskaże najważniejsze aspekty prawne i organizacyjne niezbędne do dalszego prowadzenia postepowania w zakresie dochodzenia zaległości, które powinny stanowić dochody budżetu gminy lub budżetu państwa. Uczestnicy zostaną zapoznani z wynikami kontroli NIK i wybranych RIO w zakresie nieprawidłowości ustalania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych. Trener wskaże zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzone im czynności służbowe oraz konsekwencje zaniechania tych czynności. Prowadząca podzieli się własnym doświadczeniem w stosowania procedury wewnętrznej w zakresie naliczania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych, które stanowią dochody budżetowe. Wzór procedury wewnętrznej będzie udostępniony uczestnikom warsztatów.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom i kierownikom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją dochodów, pracownikom: ds. egzekucji, merytorycznym i  służbom finansowo-księgowym.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy uzyskają informacje i materiały do prawidłowej realizacji odpłatnych usług pomocy społecznej – ich ustalania, pobierania i dochodzenia. Zwiększą poziom swojej świadomości w zakresie odpowiedzialności za powierzone im zadania i czynności służbowe. Pracownicy merytoryczni poznają zakres dokumentacji towarzyszącej tego typu postepowaniom a służby finansowo-księgowe poznają wzory ewidencji księgowej dla poszczególnych etapów rozliczeń oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdawczości. Pracownicy ds. windykacji uzyskają informacje jak prawidłowo prowadzić akta sprawy osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za usługi pomocy społecznej. Nabyte umiejętności zapewnią prawidłową realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co pozwoli uniknąć zaniedbań czy zaniechań.

Agenda:

Moduł I – Odpłatne usługi pomocy społecznej

Temat 1 – Rodzaje odpłatnych usług pomocy społecznej.

Temat 2 – Decyzja administracyjna.

Temat 3 – Dokumentacja merytoryczna, a ewidencja księgowa odpłatności.

Moduł II – Dochodzenie zaległych odpłatności – podział czynności służbowych pomiędzy pracowników

Temat 1 – Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie zaległych odpłatności.

Temat 2 – Etapy dochodzenia zaległych odpłatności.

Temat 3 – Obieg dokumentów w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia odpłatności od świadczeniobiorców.

Temat 4 – Monitorowanie przypisanych należności dla OPS/CUS.

Temat 5 – Przekazanie zaległych odpłatności do trybu egzekucyjnego.

Temat 6 – Ulgi w spłacie należności.

Moduł III – Nieprawidłowości w zakresie ustalania i pobierania odpłatności, które stanowią dochody budżetowe – wyniki pokontrolne NIK i RIO.

Temat 1 – Zakres odpowiedzialności za prawidłową realizację dochodów (powstałych z naliczanych i pobieranych odpłatności za usługi pomocy społecznej).

Temat 2 – Błędy w działaniach pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobieranie odpłatności.

Temat 3 – Zaniechanie przymusu ściągania zaległości.

Temat 4 – Braki odpowiednich procedur wewnętrznych w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia odpłatności.

Temat 5 – Utworzenie sekcji ds. windykacji – jako delegowanie uprawnień i obowiązków w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia odpłatności za usługi pomocy społecznej stanowiące dochody budżetowe.

Moduł IV – Ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

Temat 1 – Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej w podziale na należne poszczególnym budżetom – gminy i budżetu państwa.

Temat 2 – Księgowanie przekazania zrealizowanych dochodów do jednostki nadrzędnej tj. gminy. Wskazanie podziału środków na budżety, których dotyczą.

Temat 3 – Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach budżetowych.

Temat 4 – Zasady wyceny należności.

Temat 5 – Odpis aktualizujący należności budżetowe.

Temat 6 – Inwentaryzacja należności.

 

 

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 2 godz. 50 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.