Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Bądź na bieżąco i poznaj zmiany już dziś !

Pani dr Agnieszka Gazda kompleksowo omawia zmiany w ustawie o pomocy społecznej, podając liczne przykłady. Szkolenie trwa aż 270 min.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami ustawy o pomocy społecznej ostatecznie ustalonej po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy w szczególności dla: dyrektorów/kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS/CUS, DPS).

Nabyte umiejętności:

Poznanie najnowszych zmian w zakresie m.in. mieszkań chronionych, domów pomocy społecznej, usług sąsiedzkich, zasad aktualizacji wywiadu środowiskowego, obliczania wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych  i inne istotne kwestie.

Agenda:

Temat 1 – Zmiana definicji średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

Temat 2 – Nowe kwestie w świadczeniach dla osób aresztowanych lub pozbawionych wolności.

Temat 3 – Zmiany w zadaniach własnych gminy.

Temat 4 – Gromadzone czynów karalnych popełnionych wobec pracownika socjalnego w rejestrze centralnym.

Temat 5 – Zmiany w ustalaniu wysokości zasiłku stałego.

Temat 6 – Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich:

 • organizator usług sąsiedzkich;
 • wymagania wobec osoby wykonującej usługi sąsiedzkie;
 • uchwała określająca szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;
 • uchwała o rozszerzeniu katalogu o osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający.

Temat 7 – Zmiany w sprawach mieszkań chronionych:

 • komu może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym?
 • podmiot uprawniony do prowadzenia mieszkania chronionego;
 • usługi w mieszkaniach chronionych;
 • kontrakt mieszkaniowy;
 • rejestr mieszkań chronionych.

Temat 8 – Usługi wsparcia krótkoterminowego w DPS:

 • forma pobytu krótkoterminowego w DPS;
 • czasokres wsparcia krótkoterminowego;
 • oświadczenia o sytuacji osobistej i dochodowej osoby ubiegającej się o usługi pobytu krótkoterminowego;
 • rodzinny wywiad środowiskowy w sprawach wsparcia krótkoterminowego;
 • decyzja w sprawach wsparcia krótkoterminowego;
 • odpłatność;
 • osoby obowiązane do wnoszenia odpłatności za usługi wsparcia krótkoterminowego;
 • uchwała w sprawie wysokości opłat za godzinę świadczenia usług, w przypadku usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej oraz za dzień pobytu, w przypadku świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego;
 • szczegółowe warunki przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Temat 9 – Rejestr zgłoszeń zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców DPS.

Temat 10 – Zmiany w sprawach zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Temat 11 – Zmiany w prawie pracownika socjalnego do żądania informacji.

Temat 12 – Zmiany w dokumentach ustalających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.

Temat 13 – Zmiany w uprawnieniach pracownika socjalnego – bezpłatna ochrona prawna.

Temat 14 – Organ nadzorujący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Temat 15 – Wejście w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej.

Prowadząca: dr Agnieszka Gazda

Czas trwania: 270 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.