Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego


GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

 • Prawidłowym rozpoznaniem przesłanek towarzyszących i występujących w toku postępowania administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń nienależnie pobranych wynikające z ustaw tzw. “rodzinnych”,
 • Wiarygodnym przygotowaniem dokumentacji administracyjnej, egzekucyjnej i księgowej na potrzeby prowadzonych postępowań,
 • Etapami postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego w przypadku zalegania z płatnościami przez osobę zobowiązaną
 • Obowiązkami formalnymi pracowników ds. windykacji
 • Zakresem odpowiedzialności za niepobieranie, niedochodzenie lub nieprawidłowe umarzanie należności budżetowych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom merytorycznym, kierownikom nadzorującym realizację zadań w zakresie świadczeń nienależnie pobranych, pracownikom windykującym nieuregulowane należności, głównym księgowym oraz pracownikom służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej.

Nabyte umiejętności:

Szkolenie będzie podzielone na dwa moduły – merytoryczny i praktyczny.

Uczestnicy uzyskają informacje i materiały w zakresie prawidłowej realizacji świadczeń nienależnie pobranych – aspekt merytoryczny krok po kroku. Zapoznają się z prawidłową dokumentacją towarzyszącą i powstającą w toku postępowania administracyjnego. W aspekcie praktycznym omówione zostaną czynności służbowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych oraz osób ustalających, pobierających i dochodzących wpłat od osób zobowiązanych. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie prawidłowego rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań (np. umorzenie długu). Nabyte umiejętności zapewnią prawidłową realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co pozwoli uniknąć zaniedbań czy zaniechań.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW elektronicznych:

 • Procedura dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń (wzór);
 • Wzory decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu (dot. różnych świadczeń)
 • inne wzory

Agenda:

Moduł I – Aspekt merytoryczny.

Temat 1 – Kiedy wypłacone świadczenie staje się nienależnie pobrane?

Temat 2 – Czy każdorazowo żądanie zwrotu powinno być poprzedzone wzruszeniem ostatecznej decyzji administracyjnej?

Temat 3 – Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawach świadczeń nienależnie pobranych:

 • z urzędu;
 • na wniosek strony.

Temat 4 – Postępowanie wyjaśniające:

 • ustalanie stanu faktycznego;
 • narzędzia jakimi dysponujemy w trakcie prowadzonej sprawy;
 • czy zawsze przy zwrocie strona musi zawinić?
 • uprawnienia i obowiązki adresata decyzji.

Temat 5 – Rodzaje rozstrzygnięć w wszczętych postępowaniach:

 • umorzenie (śmierć podmiotu, brak przesłanek dozz);
 • decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Temat 6 – Prawomocność i ostateczność decyzji obciążającej.

Temat 7 – Zrzeczenie się prawa przez stronę do odwołania.

Temat 8 – Postępowanie przed drugą instancją – odwołanie strony.

Temat 9 – Postępowanie przed sądem – czy wstrzymuje wykonanie decyzji?

Temat 10 – Czasookres żądania zwrotu przez organ:

 • ile mamy czasu na wydanie decyzji obciążającej?
 • przedawnienie.

Temat 11 – Wygaśnięcie decyzji obciążającej – śmierć świadczeniobiorcy.

Temat 12 – Odsetki – kiedy i od kiedy naliczamy?

Temat 13 – Zastosowanie ulgi w spłacie:

 • rodzaje ulg;
 • przesłanki do ich zastosowania;
 • ustalenie stanu faktycznego – jakie narzędzia prawne możemy wykorzystać?
 • pomoc prawna innej jednostki? Porada, czy swoista przysługa?
 • decyzje uznaniowe – co to oznacza?

Temat 14 – Potrącenie z bieżących świadczeń:

 • czynność materialno-techniczna;
 • zlecenie wykonania przez inny organ: OPS, CUS, ZUS;
 • zawiadomienie strony o naszych zamiarach.

Temat 15 – Zwrot świadczeń wypłaconych po dniu śmierci świadczeniobiorcy:

 • jakie dane udostępnić i co żądać w zamian, czyli wzór wniosku o zwrot do banku;
 • czy bank może odmówić zwrotu?
 • od kogo żądać zwrotu w dalszej kolejności?

Temat 16 – Zwrot zasiłku pielęgnacyjnego jako zwrot kwoty nienależnie pobranej:

 • czy wynika to z decyzji obciążającej?
 • czy naliczamy odsetki?
 • kiedy możemy odstąpić od żądania zwrotu pobranego zasiłku?
 • wzór pisma do ZUS.

Moduł II – Aspekt egzekucyjny

Temat 1 – Obieg dokumentów i informacji w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych.

Temat 2 – Podział obowiązków poszczególnych pracowników uczestniczących w dochodzeniu nienależnie pobranych świadczeń.

Temat 3 – Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika ds. windykacji.

Temat 4 – Zakres nadzoru nad realizacją czynności służbowych, najczęściej popełniane błędy zaniedbania czy zaniechania.

Temat 5 – Postępowanie upominawcze i przedegzekucyjne:

 • dokumentacja (wezwanie do zapłaty, upomnienie);
 • zakres i terminy postępowania;
 • osoby odpowiedzialne za podejmowane działania.

Temat 6 – Postępowanie egzekucyjne:

 • elektroniczny tytuł wykonawczy;
 • korespondencja z komornikiem (wymagane dokumenty i informacje) – GOTOWE WZORY;
 • nowe informacje w sprawie – jak je wykorzystać.

Temat 7 – Informacja o majątku zobowiązanego – kto gromadzi informacje?

Temat 8 – Akta zobowiązanego – dłużnika.

Prowadzący: Dawid Cisło, Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.