Doręczenia elektroniczne – Obowiązkowe zmiany

w procedurze administracyjnej
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych a w szczególności z zakresem obowiązków dostosowania własnych systemów EZD do nowego obowiązku doręczeń elektronicznych. Uczestnicy zapoznają się z nowymi przepisami i ich wpływem na prowadzone postępowania administracyjne, egzekucyjne, podatkowe  i sądowoadministracyjne. Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji organy administracji publicznej od 10 grudnia 2023r. zobligowane będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych w Bazie Adresów Elektronicznych. Takie działania umożliwia doręczanie korespondencji elektronicznie przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego tzw. PURDE.

Szkolenie dedykujemy:

Wszystkim pracownikom sektora finansów publicznych niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego i poziomu umiejętności. Pozyskana wiedza i kompetencje pozwolą urzędnikom sprawnie przejść przez proces zmian załatwiania spraw urzędowych tj. z tradycyjnej formy do elektronicznej.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy uzyskają kompleksowe informacje z zakresu zasad doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUE),  wynikających z przepisów prawa. Prowadzący wskaże jak organy administracji publicznej powinny prawidłowo przygotować się do wdrożenia systemu e-doręczeń, kompleksowo omówi sposób prowadzenia postępowań administracyjnych po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach. Dodatkowo zapozna uczestników z zakresem obowiązków i odpowiedzialności operatora wyznaczonego do dostawy korespondencji, składania reklamacji i wnioskowania o odszkodowania w przypadku nienależytego wykonania usługi przez tego operatora.

Program szkolenia:

Temat 1 – Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych.

 • akty prawne powiązane z elektronicznym doręczeniem korespondencji;
 • harmonogram wdrażania obowiązku stosowania e-doręczeń przez poszczególne podmioty wskazane w ustawie;
 • pierwszeństwo korespondencji elektronicznej przed tradycyjną i wyłączenia od tej zasady;
 • modelowe ścieżki doręczeń w systemie e-doręczeń (PURDE i PUE oraz tradycyjny);
 • system e-usług i podmioty kwalifikowane;
 • adres do doręczeń elektronicznych, a adres elektroniczny, czy publiczna usługa hybrydowa (PUH).

Temat 2 – Doręczenie elektroniczne.

 • zasady, skutki i sposoby doręczeń;
 • standardy doręczeń PURDE;
 • alternatywa dla PURDE to KURDE;
 • nowe sposoby doręczeń (e-usługi);
 • rezygnacje z PURDE (kto może zrezygnować);
 • elektroniczny znacznik czasu (kwalifikowany).

Temat 3 – Baza adresów elektronicznych, a adresy skrzynek do doręczeń.

 • obowiązkowe, a fakultatywne funkcjonowanie adresu do e-doręczeń;
 • Rejestr BAE prowadzony przez Ministra ds. informatyzacji (wnioskowanie).

Temat 4 – Rola, funkcje, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego do dostawy korespondencji.

 • dowód nadania i dowód otrzymania;
 • zadania operatora wyznaczonego do doręczeń – Poczta Polska S.A.;
 • tajemnica korespondencji;
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie publicznej usługi PURDE lub PUH;
 • reklamacje (przebieg postępowania reklamacyjnego).

Temat 5 – Opłaty przy e-doręczeniach.

Temat 6 – Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Temat 7 – Zakres obowiązków podmiotów publicznych przygotowujących jednostkę do wdrożenia systemu e-doręczeń.

Temat 8 – Integracja systemu EZD (elektroniczny obieg dokumentów) z systemem e-doręczeń.

Temat 9 – Termin wykorzystanie skrzynki ePUAP, a podpis zaufany.

Temat 10 – Prowadzenie postępowania administracyjnego po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.

 • pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego;
 • zasada pisemności w KPA – po zmianach;
 • zasady liczenia terminu załatwienia sprawy;
 • skutki doręczeń e-korespondencji;
 • wezwanie – po zmianach;
 • wszczęcie postępowania w sprawie – po zmianach;
 • metryka sprawy – sposób prowadzenia;
 • zmiany w sposobie wniesienia postępowania;
 • podpisy składane na podaniach – pismach;
 • ustalenie skuteczności doręczenia;
 • uwierzytelnienie kopii dokumentu;
 • zmiany we wznowieniu postępowania;
 • zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń po zmianach;
 • inne zmiany KPA związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach;
 • przepisy przejściowe.

Temat 11 – Zmiany w Ordynacji Podatkowej.

 • postępowanie podatkowe;
 • załatwiane spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie, usług online;
 • sposób doręczenia;
 • pełnomocnictwa – zmiany.

Temat 12 – Zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 • wnoszenie pism – nowy art. 65a;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Temat 13 – Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • doręczanie pism;
 • doręczanie tytułu wykonawczego.

Prowadzący: Adrian Dziura

Czas trwania: 140 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.