Dodatek osłonowy 2024 r.

Ochrona odbiorców w 2024 r.
GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Od 1 stycznia 2024 r. gminy zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych. Wsparcie finansowe ma na celu zmniejszenie skutków inflacji i podwyżek energii w gospodarstwach domowych. Dodatek będzie przyznawany w oparciu o kryterium dochodowe,  ale  powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 r. Nowelizację ustawy przywracającej dodatek podpisał prezydent a gminy przygotowują się do realizacji zadania. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o dodatku osłonowym i wskazanie praktycznych aspektów realizacji zadania.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie adresujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia rozwieją swoje wątpliwości w bezpośrednich czynnościach ustalania prawa do świadczeń. Rozważymy zakres ustawy, zmiany wynikające z nowelizacji przepisów – wskażemy umocowania prawne. Omówimy tok prowadzonego postępowania administracyjnego, a w szczególności terminy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty, formy rozstrzygnięć oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę. Dokonamy analizy definicji, kryteriów, formularzy wniosków, wzoru informacji. Powyższe pozwoli na sprawne załatwianie spraw związanych z ustaleniem prawa do dodatku osłonowego w wersji obowiązującej w 2024 r.

Program szkolenia:

Temat 1 – Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw – co oznacza dla OPS-ów?

Temat 2 – Dodatek osłonowy 2024 – stare zadanie ale w nowej wersji

– podstawy prawne – jakie przepisy stosujemy?
– organ właściwy – kto wypłaca
– upoważnienia do prowadzenia postępowań – czy są aktualne?
– od kiedy zaczynamy przyjmowanie wniosków ? a kiedy kończymy?
– wysokość świadczenia – o jakich kwotach mówimy?
– kto może złożyć wniosek ? podmioty uprawnione
– jeden adres jeden dodatek?
– kryteria – nadal liczymy dochody członków gospodarstwa?
– przekroczenie progu kryterium dochodowego – zł/zł
– weryfikacja wniosku – czy sprawdzać węgiel w CEEB?
– rozbieżności informacji – wniosek/system OPS-u
– czy uzyskanie refundacji Podatku VAT koliduje z dodatkiem osłonowym?
– wniosek – omówienie
– decyzja czy informacja? a może wysłać e – doręczeniem?
– formy i terminy wypłaty
– koszty obsługi – czy samorząd dopłaci?
– omówienie sytuacji problemowych.

 

 

Prowadzący: Dawid Cisło

Czas trwania: 3 godz. 50min

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.