Polski Ład

praca w biurze

Najważniejszymi spośród wielu są:

1. Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł

Nowa kwota wolna w wysokości 30.000 zł ma obowiązywać wszystkich podatników. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu odpowiednią stawką PIT.

W ramach Nowego Ładu w 2022 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów pracy ulga dla klasy średniej oraz zmniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek będą stosowane niezależnie od siebie, tj. najpierw od dochodu będzie odliczana ulga dla klasy średniej, a następnie od zaliczki na podatek obliczonej od tego dochodu odliczana będzie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (oczywiście w przypadkach, gdy spełnione będą ku temu warunki).

30 000 x 17% = 5 100

5 100 / 12 = 425,00 kwota zmniejszająca zaliczkę od 2022 roku

2. Podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł

Zmieniono próg podatkowy – z 85.528 zł na 120.000 zł. Te rozwiązania na pierwszy rzut oka są korzystne.

Po przekroczeniu progu podatkowego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł stosowana będzie zatem stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero od nadwyżki ponad wspomniany pułap naliczany będzie podatek 32-procentowy.

3. Zmiany w składce zdrowotnej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021r była odliczana od zaliczki w kwocie stanowiącej 7,75% świadczenia oskładkowanego, a składka wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące była obniżana do wysokości tej zaliczki.

Od 2022 r. składka nie jest obniżana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy (obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna nie pomniejsza kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc.

4. Nowe ulgi dla obywateli

Polski ład obejmuje również ulgi:

  • ulga na powrót,
  • rodzina 4 +,
  • ulga dla aktywnych emerytów,

5. Estoński CIT

Przed rokiem 2022 estońskim pitem były objete spółki z o.o. oraz akcyjne. Po zmianie podatek estoński ma objąć wszystkie spółki będące podatnikami CIT tj. spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Bez zmian pozostaje wymóg, zgodnie z którym wspólnikami, akcjonariuszami ww. spółek mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spółki te analogicznie jak poprzednio nie będą mogły działać w strukturze holdingowej – nie mogą bowiem posiadać udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, czy jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych.

6. Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej to preferencja, która ma na celu zrekompensowanie pewnej grupie podatników likwidacji odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, tak aby całokształt zmian podatkowych pozostał dla nich neutralny finansowo.

Obejmie następujące grupy podatników:

  • osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub stosunku pracy;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Oznacza to, że preferencja w postaci ulgi dla klasy średniej nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emerytów, przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Ulgą dla klasy średniej objęte zostały osoby osiągające dochód powyżej 68 412 zł rocznie, jednak nie więcej niż 133 692 zł. Podstawą do wyliczenia ulgi będzie wartość osiąganego przez podatnika przychodu, czyli kwota brutto. Ulga jest wyliczana według specjalnego wzoru i odliczana od dochodu.

Kwota ulgi wyliczana będzie jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:

(A × 6,68% – 4566 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł;

(A × (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,

– gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty jej prowadzenia z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

Autor: Aneta Zymróz