Sprawozdawczość

Sprawozdawczość budżetowa – szkolenia

Organizujemy szkolenia ze sprawozdawczości budżetowej. Celem tych szkoleń jest przedstawienie zakresu i sposobu sporządzania sprawozdań budżetowych – przede wszystkim z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawnych. Prelegenci omawiają poszczególne wzory sprawozdań budżetowych, przedstawiają typowe nieprawidłowości, a także omówią charakter odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości.
Szkolenia ze sprawozdawczości budżetowej to nie tylko okazja na doskonalenie nabytych umiejętności, ale także szansa na bezcenną wymianę doświadczeń i uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania czy wątpliwości. Adresatami szkoleń są skarbnicy, główni księgowi czy pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek budżetowych.

Jaki jest zakres szkolenia ze sprawozdawczości budżetowej?

W trakcie szkolenia ze sprawozdawczości budżetowej zostaną omówione wzory następujących sprawozdań:
• miesięcznym (rocznym) sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S
• miesięcznym (rocznym) sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-27S
• z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ
• Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami. – Rb-50
• sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
• sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST.
Podczas szkolenia zostaną omówione również przykłady powiązań danych między poszczególnymi sprawozdaniami. Uczestnicy poznają narzędzia służące do weryfikacji powiązań i nieprawidłowości.

Nie odnaleziono wydarzeń!