Jest projekt tzw. specustawy ukraińskiej – będzie łatwiej zatrudnić osoby z Ukrainy – będą świadczenia pieniężne dla świadczących pomoc

dłonie
Przedstawiono założenia specustawy ułatwiającej zatrudnianie obywateli Ukrainy uciekających ze swojego kraju przed konfliktem zbrojnym. Prace legislacyjne trwają, aby stworzyć szybką ścieżkę prawną, która pozwoli pomóc m.in. poprzez zapewnienie im zatrudnienia bez wszystkich normalnych procedur. Ale także m.in. o zapewnienie dostępu do polskich świadczeń socjalnych. Dziś rząd zajmował się najnowszą wersją projektu tzw. specustawy ukraińskiej a jeszcze w tym tygodniu może trafić do Sejmu.  
Projektowana ustawa określi w szczególności:
1. Pobyt każdego obywatela Ukrainy, który po 24 lutego br. wjechał legalnie do Polski i chce w niej pozostać, będzie legalny przez okres 18 miesięcy licząc od tej daty.
Umożliwiona zostanie szybka ewidencja uchodźców:  w trakcie pobytu zostanie im przyznany numer PESEL, utworzony też zostanie automatycznie profil zaufany wraz z numerem telefonu komórkowego uchodźcy. Dane identyfikacyjne takiej osoby mają być wprowadzone do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

2. Prawo do świadczeń;
Ukraińskim uchodźcom, zgodnie z zapowiedziami, przysługiwać będzie prawo do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczenia “dobry start” czy rodzinnego kapitału opiekuńczego (jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP) oraz bezpłatny dostęp do opieki medycznej.

3. Bezpłatna pomoc psychologiczna;
Ukraińcom uciekającym przed wojną zapewniona ma być także bezpłatna pomoc psychologiczna.

4. Podjęcie zatrudnienia;
Rząd chce też umożliwić ukraińskim uciekinierom podjęcie zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie – wystarczy informacja przesłana przez pracodawcę elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia).

5. Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Polski; Minister pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, których pracodawca może zatrudnić. Liczba ta ma być ustalona “w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich” .

6. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej;
Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w naszym kraju, na takich samych zasadach jak obywatele polscy – pod warunkiem uzyskania przez taką osobę numeru PESEL. Obywatel Ukrainy będzie mógł otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy – na tej podstawie będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

7. Powołanie nowego funduszu;
Rząd zamierza powołać nowy, specjalny Fundusz Pomocy w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu “finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim”.

8. Utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

9. Wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

10. Wprowadzenie szczególnych zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.