Sprawozdania finansowe OPS za 2023 r.

Bilans RZiS i ZZFJ
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Rok 2023 jest wyjątkowym czasem z uwagi na liczne zmiany w prawie w zakresie wsparcia osób najuboższych i z niepełnosprawnościami. Resort umożliwił realizacje wielu programów osłonowych, dofinansowując podejmowane działania przez OPS/CUS przy współudziale organizacji pozarządowych. Dodatkowo w kraju i na świecie borykamy się z kryzysem energetycznym. Jednostki pomocy społecznej realizują zadania, które finansują środkami Funduszy za pośrednictwem wojewody. Realizowane są Programy resortowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które nie są przyjmowane do budżetu - to wyzwanie dla Głównych księgowych OPS/CUS. Powyższe sytuacje generują dodatkowe koszty i wskazują nowe źródła dochodów, które należy prawidłowo ująć w informacji dodatkowej do bilansu, sprawozdawczości z operacji finansowych i przeprowadzanej inwentaryzacji za rok 2023. Te wszystkie sytuacje powodują wiele wątpliwości co do zakresu wykazywanych danych w sprawozdawczości – uczestnicząc w szkoleniu uzyskacie Państwo szereg wskazówek i gotowych rozwiązań.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej. Poziom szkolenia przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szklenia doprecyzują i poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w oparciu o przepisy prawa, zapoznają się z metodami uzgodnień zapisów i sald na kontach księgowych. Prowadząca przypomni terminy i metody inwentaryzacji oraz sposoby jej rozliczenia. Na przykładach i wzorach sprawozdań finansowych wskażemy jak prawidłowo przenosić uzgodnione dane ewidencyjne do poszczególnych rubryk sprawozdań finansowych.

 • Czas trwania szkolenia:

  5 godz.
  9:00-14:00

Harmonogram

Moduł I - Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych

Wymogi formalne i prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – przeniesienie danych ewidencyjnych do sprawozdawczości – odpowiedzialność głównego księgowego
NAJNOWSZE zmian w przepisach prawa dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych
3. Koszty i przychody na przełomie roku (ewidencja księgowa i dokumentacja) –
a) zastosowanie konta 300 do korekty kosztów za rok 2023; b) dokumentacja rozliczeń międzyokresowych kosztów – jak wykorzystać uproszczenia ? c) analiza poziomu istotności a koszty na przełomie roku, d) zdarzenia po dacie bilansu (rozróżnienie zdarzeń istotnych i nieistotnych) e) błędy z lat ubiegłych – jak je ująć w sprawozdaniach i kiedy zastosować taką korektą – naliczenia Funduszu Alimentacyjnego i przejście z konta 225 na 221 (podanie schematów księgowych), gotowe wzory notatek służbowych w sprawie przeprowadzonej korekty.
Wycena bilansowa aktywów i pasywów:
a) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe b) należności krótkoterminowe i długoterminowe (w tym odsetki) c) zobowiązania
4. Odpis aktualizujący należności
a) dlaczego należy go zastosować i kiedy to zrobić? b) od jakich należności zastosować odpis ? c) metody dokonywania odpisu aktualizującego należności d) jakie zapisy dot. odpisu aktualizującego należności zastosować w polityce rachunkowości ? – gotowe wzory e) jak zastosować odpis do FA ujętego na koncie 225 ? f) ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności
Inwentaryzacja
a) etapy prac inwentaryzacyjnych b) odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników (indywidualna i zbiorowa) c) procedury wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji (dokumentacja) d) terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i jej rozliczenia e) metody inwentaryzacji (dokumentacja dla każdej z metod) f) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i ich ewidencja księgowa
Etapy zamykania ksiąg rachunkowych – wymogi formalne poprawności ksiąg
Wstępne i ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych – terminy
Sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego
Przechowywanie dokumentów i ochrona ksiąg rachunkowych oraz archiwizacja

Moduł II - Sprawozdania finansowe

Bilans
a) zasady ogólne sporządzania bilansu b) ewidencja księgowa przeksięgowań rocznych – schematy księgowe c) charakterystyka poszczególnych wierszy bilansu OPS d) powiązanie danych księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
a) zasady ogólne sporządzania RZiS b) charakterystyka poszczególnych wierszy RZiS
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
a) zasady ogólne sporządzania ZZFJ b) funkcjonowanie konta 800 „Fundusz jednostki” c) charakterystyka poszczególnych wierszy ZZFJ
Informacja dodatkowa
a) zasady ogólne sporządzania b) Realizacja programów resortowych – AOON, opieka wytchnieniowa, Fundusz Pomocy, Fundusz Pracy – jaki ma to wpływ na wskazywanie danych w informacji dodatkowej ? gotowe rozwiązania i przykłady c) zakres informacji dodatkowej i jej części d) charakterystyka poszczególnych wierszy informacji dodatkowej
Wzajemne wyłączenia na potrzeby konsolidacji sprawozdań
a) zakres wyłączeń b) metody uzgodnień i dokumentacja c) wskazywanie rozbieżności

Moduł III - Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Procedura absolutoryjna
a) uchwała w sprawie absolutorium b) zakres prac nad uchwałą absolutoryjną
Termin przyjęcia sprawozdań finansowych
Odzwierciedlenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Premiera

Cena szkolenia
499.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

edycja 2024
edycja 2024
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
16 lipca 2024
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
najważniejsze obowiązki, kwestie problemowe
Prowadzący
Beata Fatyga
Data szkolenia
17 lipca 2024
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Błędy popełniane w stosowaniu KPA
Prowadzący
dr Agnieszka Gazda
Data szkolenia
18 lipca 2024