Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez OPS


GOTOWE NAGRANIE

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie wyników kontroli NIK i wybranych RIO w zakresie nieprawidłowości ustalania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych. Wskazanie odpowiedzialności za poszczególne czynności służbowe lub ich brak. Przedstawienie odpowiedniego podziału zadań, etapów ich realizacji i praktycznych rozwiązań oraz dobrych praktyk w tym udostępnienie wzór procedur wewnętrznych.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom i kierownikom sprawującym nadzór nad prawidłową realizacją dochodów, pracownikom: ds. egzekucji, merytorycznym i służbom finansowo-księgowym.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy uzyskają informacje i materiały do prawidłowej realizacji dochodów tj. ustalania, pobierania i dochodzenia. Zwiększą poziom swojej świadomości w zakresie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Poznają wzory ewidencji księgowej dla poszczególnych etapów rozliczeń oraz prawidłowe ich ujęcie w sprawozdawczości. Nabyte umiejętności zapewnią prawidłową realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej co pozwoli uniknąć zaniedbań czy zaniechań.

Agenda:

MODUŁ I – Nieprawidłowości w zakresie ustalania i pobierania dochodów – wyniki pokontrolne NIK i RIO

Temat 1 – Zakres odpowiedzialności za prawidłową realizację dochodów

 • Wójt/burmistrz/prezydent
 • Kierownik OPS/CUS
 • Pracownicy
Omówienie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w tym nadzorujących realizację naliczonych dochodów, stanowiących dochody własne gminy i budżetu państwa. Odpowiedzialność w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych (naliczanie, dochodzenie i umarzanie) oraz przekazywania zgromadzonych dochodów do jednostki nadrzędnej. Prawidłowe rozliczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nadzorowanych i kontrolowanych przez wojewodę.

Temat 2 – Błędy w działaniach pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobieranie dochodów.

Omówienie poszczególnych czynności jakie pracownik merytoryczny powinien wykonywać w zakresie dochodzenia ustalonych należności, stanowiących dochody JST lub BP. Wskazanie nieprawidłowości i zaniechań w tym zakresie.

Temat 3 – Zaniechanie przymusu ściągania zaległości.

Omówienie czynności przedegzekucyjnych i egzekucyjnych jakie nie są terminowo wykonywane przez wyznaczonych pracowników (merytorycznych, ds. windykacji).

Temat 4 – Braki odpowiednich procedur wewnętrznych w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia dochodów.

Omówienie zalet i wad wdrożenia procedur wewnętrznych obiegu dokumentów i informacji w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia należności – stanowiących dochody.

Temat 5Utworzenie sekcji ds. windykacji – jako delegowanie uprawnień i obowiązków w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia dochodów.

Wskazanie zalet jakie przynosi odpowiedni podział zadań. Omówienie zakresu współpracy pracowników ds. windykacji z księgowością czy w szczególnych przypadkach pracownikiem socjalnym.

MODUŁ II – Ustalanie należności budżetowych stanowiących dochody budżetowe.

Temat 1 Rodzaje należności budżetowych.

Omówienie rodzajów należności budżetowych publicznoprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ordynacji podatkowej z podaniem podstaw prawnych (dodatkowo wyciąg z ustaw w zakresie nienależnie pobranych świadczeń).

Temat 2 – Decyzja administracyjna.

Omówienie decyzji administracyjnej jako podstawy do powstania należności w księgach rachunkowych OPS/CUS, ich dochodzenia w sytuacji gdy nie są one regulowane w terminie oraz naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Temat 3 – Nienależnie pobrane świadczenia a świadczenia nienależne.

Omówienie różnic jakie występują miedzy świadczeniami nienależnie pobranymi a świadczeniami nienależnymi. Podanie podstaw prawnych i sposobu ich dochodzenia.

Temat 4 – Usługi pomocy społecznej za które pobierana jest odpłatność.

Temat 5 –Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach świadczeń rodzinnych.

Omówienie podstawy prawnej do zastosowania postępowania w sprawach administracyjnych w których zachodzi koordynacja zabezpieczenia społecznego. Omówienie czynności pracowników merytorycznych w zakresie koordynacji.

Temat 6 – Dokumentacja merytoryczna w zakresie należności.

Omówienie rodzajów dokumentów jakie powstają w działach merytorycznych w zakresie należności budżetowych ze wskazaniem wymogów formalnych jakie muszą spełniać żeby zostały uznane za dowody księgowe – załącznik do polecenia księgowania (PK). Wskazanie terminów ich sporządzenia i przekazania do działu księgowości oraz moment ujęcia tych dokumentów w księgach rachunkowych.

MODUŁ III – Czynności pracowników w zakresie dochodzenia dochodów.

Temat 1 – Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie należności pieniężnych.

Temat 2 – Etapy dochodzenia należności.

Temat 3 – Obieg dokumentów w zakresie ustalania, pobierania i dochodzenia należności.

Temat 4 –Monitorowanie przypisanych należności.

Omówienie zakres obowiązków pracownika ds. windykacji w porozumieniu z pracownikami księgowości.

Temat 5 – Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego.

Omówienie etapów egzekucji ze wskazaniem poszczególnych stron postępowania egzekucyjnego w administracji: upomnienie, tytuł wykonawczy, czynności wykonawcze podejmowane przez organ egzekucyjny, przerwanie toku postępowania egzekucyjnego i zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Temat 6 – Odsetki od należności płatnych po terminie.

Omówienie sposobów naliczanie odsetek, ich ewidencja i dochodzenie.

Temat 7 – Ulgi w spłacie należności.

Omówienie zasad udzielania ulg w spłacie należności. Wskazanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ulgi.

Moduł IV – Ewidencja księgowa

Temat 1 – Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej w podziale na należne poszczególnym budżetom – gminy i budżetu państwa.

Wskazanie wzorów księgowań naliczenia należności ich regulowania lub udzielenia ulgi w spłacie należności.

Temat 2 – Księgowanie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w podziale na poszczególne zadania.

Temat 3 – Księgowanie przekazania zrealizowanych dochodów do jednostki nadrzędnej tj. gminy. Wskazanie podziału środków na budżety, których dotyczą.

Moduł V – Sprawozdawczość.

Temat 1 – Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach budżetowych.

Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych – przedstawienie zagadnień w formie graficznej– zakresu ujmowanych danych. Wskazanie powiązania sprawozdań budżetowych ze sprawozdaniami z operacji finansowych (Rb-27S a Rb-N i Rb27ZZ a Rb-ZN).

Moduł VI – Pozostałe zagadnienia.

Temat 1 – Zasady wyceny należności.

Temat 2 – Odpis aktualizujący należności budżetowe.

Temat 3 – Inwentaryzacja należności.

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 4 godz.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów udostępniane uczestnikom:

 1. Prezentacja
 2. Procedura odzyskiwania należności budżetowych w OPS – 2023
 3. Umorzenia cywilno-prawne 2023-1
 4. Wniosek-uprawnienia_Aplikacji_eTW
 5. Wzór Nr 1 informacja o zobowiązaniach
 6. Wzór Nr 2 Ewidencja upomnień
 7. Wzór Nr 3 Informacja o majątku (uproszczona)
 8. Wzór Nr 4. wniosek o zawieszeniu postępowania egzek.
 9. Wzór Nr 5 Wniosek o umorzenie postępowania
 10. Wzór Nr 5a-Zawiadomienie US
 11. Wzór Nr 6 Wniosek o podjecie zawieszonego postępowania egzek.
 12. Wzór Nr 7 Wniosek o udzielenie informacji
 13. Wzór Nr 8 Wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych
 14. Wzór Nr 9 Zawiadomienie o zadłużeniu (dla dłużnika)
 15. Wzór Nr 10 Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności
 16. Wzór Nr 11 Oświadczenie_majatkowe_zobowiązanego
 17. Wzór Nr 12  Wniosek o przedawnienie
 18. Wzór Nr 13 Zgoda zobowiązanego