Zarządzanie finansami w OPS/CUS

Odpowiedzialność Kierownika i głównego księgowego za gospodarkę finansową
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
14 marca 2024
Kategoria kursu
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat podstaw prawnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej (OPS/CUS) oraz ich odpowiedzialności za gospodarkę finansową. Poprzez omówienie przepisów prawa dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i kontrolowania procesów księgowych oraz finansowych w OPS/CUS. Dodatkowo, szkolenie przybliży uczestnikom procedury związane z upoważnieniami dla głównego księgowego i kierownika OPS/CUS oraz omówi praktyczne aspekty zaciągania zobowiązań i utrzymania dyscypliny finansów publicznych w jednostce.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Pracownikom jednostek pomocy społecznej (OPS/CUS), głównym księgowym, kierownikom jednostek, oraz innym osobom odpowiedzialnym za sprawy finansowe i księgowe w OPS. Dodatkowo, szkolenie może być przydatne dla pracowników administracji publicznej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania OPS oraz prawa finansowego i rachunkowości w sektorze publicznym.

 • Nabyte umiejętności:

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w następujące umiejętności:

  1. Zrozumienie podstaw prawnych: Uczestnicy będą mieć pełne zrozumienie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (OPS/CUS), w tym ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń ministra rozwoju i finansów.
  2. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową: Uczestnicy będą w stanie omówić zakres odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego OPS/CUS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawa o rachunkowości oraz o finansach publicznych.
  3. Upoważnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych: Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować niezbędną dokumentację kadrową i stosować odpowiednie zapisy w regulaminie organizacyjnym w kontekście upoważnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  4. Zmiany w planie finansowym: Uczestnicy będą umieli wskazać możliwości prawne kierownika OPS/CUS do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących oraz sporządzać stosowne wnioski do zarządzenia Burmistrza/Wójta/Prezydenta.
  5. Zaciąganie zobowiązań: Uczestnicy będą świadomi procesu zaciągania zobowiązań przez kierownika OPS/CUS, w tym terminów, podstaw pełnomocnictwa oraz procedur kontroli księgowej i kontrasygnaty.
  6. Dyscyplina finansów publicznych: Uczestnicy będą mieli pełne zrozumienie zakresu odpowiedzialności objętej ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz będą potrafili stosować te przepisy w praktyce.

  Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli efektywnie zarządzać finansami oraz prowadzić księgowość w ośrodkach pomocy społecznej, zapewniając zgodność z przepisami prawa oraz odpowiednią dyscyplinę finansową.

  Materiały szkoleniowe:

  1. Prezentacja
  2. WZÓR powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu ustalania, dochodzenia, pobierania i umarzania należności budżetowych
  3. WZÓR powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej
  4. WZÓR powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu zamówień publicznych
  5. WZÓR powierzenie obowiązków w ramach centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług
  6. WZÓR powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań
  7. WZÓR pisma o udzielenie upoważnienia Dyrektora OPS do zaciągania zobowiązań z tyt. umów wykraczających  poza rok budżetowy
  8. PRZYKŁAD zarządzenie burmistrza w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi OPS do zaciągnięcia zobowiązań
  9. PRZYKŁAD zarządzenie burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta ….. do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta ….
 • Czas trwania szkolenia:

  2 godz.
  9:00 - 11:00

O prowadzącym:

Małgorzata Jaźwińska
Małgorzata Jaźwińska
Ekonomista, praktyk z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej

Małgorzata Jaźwińska – Ekonomista, praktyk, z 27 letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej. Zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego ośrodka pomocy społecznej jako główny księgowy. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł. Analityk budżetu na potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych, cyfryzacji czynności służbowych na wszystkich etapach funkcjonowania i programów oszczędnościowych. Uczestniczy we wdrażaniu nowych form organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w ewidencji księgowej zakładów budżetowych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Magister ekonomii na UMCS w Rzeszowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ceniony prelegent szkoleń z zakresu gospodarki finansowej instytucji pomocy społecznej, rachunkowości jak i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Autorka artykułów w prasie fachowej cenionych w Polsce wydawnictw.

Harmonogram

Moduł I

Podstawy prawne funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej
Omówienie zagadnień dot. rachunkowości OPS tj. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową
Omówienie zakresu odpowiedzialności w oparciu o ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Omówienie dokumentacji kadrowej niezbędnej do powierzenia obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych głównemu księgowemu oraz stosownych zapisów w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Upoważnienia kierownika do dokonywania zmian w planie finansowym
Omówienie upoważnień do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków i dochodów, wskazanie możliwości prawnych dla kierownika jednostki do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących. DODATKOWO: Przykładowe wzory pism w sprawie wnioskowania do zarządu jednostki o udzielenie Kierownikowi OPS upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń.
Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS
Omówienie zobowiązań w aspekcie tj.: 1. Horyzontu czasu ich zaciągania – rok bieżący i powyżej roku, 2. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd jednostki (wójta/burmistrza), 3. Kontrola głównego księgowego a kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby upoważnionej przez skarbnika gminy
Dyscyplina finansów publicznych
Omówienie zakresu odpowiedzialności objętej ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Premiera

Cena szkolenia
299.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Rezerwuj wydarzenie

Liczba uczestników
Available Bilety: 99
Bilety Liczba uczestników zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Podobne nadchodzące szkolenia

Prowadzący
Anna Rzewuska
Data szkolenia
05 marca 2024
Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
Praca ze środowiskiem domowym z problemem przemocy w oparciu o podejście interdyscyplinarne
Prowadzący
dr Michał Gluzek
Data szkolenia
05 marca 2024