Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – Edycja 2024

UWAGA ZMIANY!
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  UWAGA ZMIANY!

  • NOWA forma wnioskowania o środki na realizacje zadania - Generator Funduszu Solidarnościowego;
  • NOWE załączniki do wniosku dot. kalkulacji kosztów i informacji opisowych;
  • ROZSZERZONE kryteria oceny wniosku;
  • Nowa definicja “Uczestnika Programu”;
  • Aktywność zawodowa członka rodziny, a możliwość uzyskania usługi opieki wytchnieniowej;
  • Możliwość korzystania z opieki wytchnieniowej w innej gminie;
  • Doprecyzowana definicja członka rodziny;
  • Rozszerzono katalog miejsc świadczenia usług opieki wytchnieniowej;
  • Ograniczono świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania;
  • NOWOŚĆ - opieka całodobowa w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością;
  • UWAGA - ograniczenia korzystania z usług opieki wytchnieniowej w związku ze świadczeniami finansowanymi z PFRON;
  • Rozszerzony katalog kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej;
  • ZMIANA - obliczenia limitów godz. i dób usług opieki wytchnieniowej;
  • NOWOŚĆ - zakres usług, o których decyduje opiekun osoby z niepełnosprawnością;
  • ZMIANA - obowiązek informowania uczestnika Programu o przyznaniu usług opieki wytchnieniowej;
  • UWAGA - kryterium dostępności w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością;
  • OBOWIĄZEK dokumentowania - monitorowania i kontroli świadczenia usług opieki wytchnieniowej;
  • ZMIANY - obowiązek składania sprawozdań przez Podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację zadania;
  • ZMIANY - przesuwanie środków w ramach złożonego wniosku (oszczędności, zdarzenia losowe);
  • NOWE ZAŁĄCZNIKI do Programu.

  Celem szkolenia jest omówienie wniosku przygotowywanego w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, założeń Programu “Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 i jego zmian oraz towarzyszącej temu dokumentacji (kalkulacja kosztów i informacje opisowe). Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów programowych (stanowiących załączniki do Programu, w tym NOWE wzory) oraz własnymi dokumentami wewnętrznymi, które mogą zostać dodatkowo zastosowane przez pracowników OPS/CUS (udostępnienie gotowych wzorów). Dodatkowo wskazanie wzorów dokumentacji księgowej - zmiany w Polityce rachunkowości - opis dowodów księgowych. Uczestnicy otrzymają informacje jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o finansach publicznych w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Prowadząca wskaże praktyczne porady z realizacji Programu z ubiegłych edycji i nowe zapisy Programu, które należy zastosować w edycji 2024. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do ciekawego szkolenia opartego na licznych przykładach w nowoczesnej grafice, którą uczestnicy otrzymają po zakończonym szkoleniu.

 • Szkolenie dedykujemy:

  Pracownikom Wydziałów Polityki Społecznej urzędów wojewódzkich, OPS/CUS, Gmin/Powiatów, którzy będą wdrażać założenia Programu, nadzorować, monitorować, czy bezpośrednio realizować zadanie. Księgowym, pracownikom służb finansowo-księgowych oraz kierownikom jednostek (OPS/CUS) nadzorującym realizację Programu.

 • Nabyte umiejętności:

  Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy Programu i wymagane załączniki, będzie wiedział, gdzie MRiPS dokonało zmian w zapisach Programu tegorocznej edycji. Najważniejszym aspektem będzie nabycie umiejętności założenia konta w Generatorze FS, utworzenia wniosku ze wskazaniem gotowych przykładów uzasadnień kryteriów oceny merytorycznej wniosku. Uczestnicy podczas szkolenia w sposób praktyczny przygotują wniosek “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 "krok po kroku" w oparciu o liczne przykłady. Prowadząca omówi każdy załącznik programowy, umowę o dofinansowanie - dzięki czemu uczestnicy nie będą mieć wątpliwości, jak prawidłowo realizować założenia Programu “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 i wypełniać towarzyszącą temu dokumentację. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z zobowiązaniami gminy dot. realizacji Programu, objęte umową o dofinansowanie. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów, a nawet refundacji wydatków oraz zmian w polityce rachunkowości. Zakres sprawozdawczości, również zostanie omówiony "krok po kroku". Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji Programu o których należy pamiętać przystępując do jego realizacji.

 • Czas trwania szkolenia:

  4 godz.
  9:00 - 13:00

Harmonogram

Moduł I - Wniosek.

Wniosek w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.
- Założenie konta lub jego wykorzystanie z innych programów. - Utworzenie Profilu JST lub jego weryfikacja. - Upoważnienie do podejmowania czynności w Generatorze FS. - Omówienie poszczególnych pozycji wniosku z podaniem przykładów. - Kalkulacja kosztów zadania – metodologia obliczeń, limity i źródła finansowania. - Koszty obsługi zadania – powiązanie ich z celami Programu. - Budżet zadania - jak go prawidłowo przygotować - kompleksowo i czytelnie z zachowaniem progów % kosztów. - Kryteria oceny merytorycznej – przykłady - kompleksowe omówienie obszarów oceny. - Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze FS – omówienie wzoru. - Zmiana wniosku – możliwości i obowiązki.

Moduł II - Założenia Programu “Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2024.

Główne założenia Programowe.
- Komu jest dedykowany Program? - nowa definicja “Uczestnika Programu”. - Dla kogo jest świadczona bezpośrednia opieka – zakres niepełnosprawności? - W jakim zakresie będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej? - Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej? – kwalifikacje opiekunów i dokumentacja - ZMIANY. - W jakim miejscu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej i kto o tym decyduje? - ZMIANY. - Kto może być realizatorem Programu? - Promowanie faktu zlecania zadania podmiotom ekonomii społecznej. - Kiedy udzielić wsparcia w ramach pobytu dziennego, a kiedy całodobowego? - Jakie mamy limity godzinowe i kwotowe realizacji Programu? ZMIANY.
Podpisanie umowy o dofinansowanie.
- Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument? - Zakres umowy o dofinansowanie – omówienie. - Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie, a do jakich realizator zadania?
Rekrutacja uczestników Programu.
- Jak prawidłowo wypełnić Karetę zgłoszenia do Programu? - Kto ją wypełnia? - Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika? - Jaki dokument należy wypełnić, aby udokumentować sprawowanie bezpośredniej i całodobowej opieki nad uczestnikiem oraz deklarację wspólnego zamieszkania? - Jaki dokument powinien wypełnić uczestnik, aby wskazać osobę, która będzie świadczyła usługi opieki wytchnieniowej na jego rzecz? - Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu? - Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu? - Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?
Nabór kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych.
- Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady. - Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat? - Jak udokumentować wskazanie przez uczestnika kandydata na opiekuna? - Jaką formę zatrudnienia wybrać? - Kto powinien prowadzić dokumentację zatrudnionych opiekunów? - Co z opiekunami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej? – Czy nadzorujemy ich wybór i realizację?
Zakres czynności opiekunów.
- Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej? - podstawa rozliczenia gminy/powiatu. - Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji? - Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?
Realizacja usług opieki wytchnieniowej.
- Jak prowadzić harmonogram pracy opiekunów? - Jak prawidłowo wypełnić kartę realizacji usług opieki wytchnieniowej? - Jakie czynności dokumentować, a jakie nie? - Kto potwierdza wykonanie usługi?
Ewidencja dodatkowych kosztów.
- Jak prowadzić ewidencję zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej? - Jakie koszty będą kwalifikowane przy realizacji usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania uczestnika? - Kiedy powinniśmy zapewnić uczestnikom wyżywienie? - Kiedy i jak będziemy mogli rozliczyć koszty dostaw mediów i innych opłat w placówce, w której przebywa uczestnik Programu? - Jakie koszty zostaną uznane za niekwalifikowane?
Zadania Ministra, Wojewody i Gminy/Powiatu.
- Podział kompetencji. - Obowiązki. - Terminy i zakres działania.
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość.
- Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków? - Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS/CUS? - Jak dokonywać refundacji wydatków? – jakie dokumenty przygotować? - Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów? - Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?
Obowiązki informacyjne gminy/OPS.
- Jak przygotować plakat informacyjny? - Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny? - Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk? - Jak i gdzie stosować logo MRiPS? - Co z oznaczaniem profili prowadzonych przez MRiPS kiedy go powoływać w mediach społecznościowych?
Wzory dokumentów:
1. Regulamin realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST - edycja 2024. a) Zał. Nr 1 do Regulaminu – karta zgłoszenia do Programu; b) Zał. Nr 2 do Regulaminu – oświadczenie o sprawowaniu opieki; c) Zał. Nr 3 do Regulaminu – klauzula RODO. 2. Uchwała dot. realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” w DPS. 3. Umowa zlecenie dla opiekuna sprawującego usługi opieki wytchnieniowej. 4. Regulamin rekrutacji do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024. 5. Zarządzenie wprowadzające Procedury realizacji Programu „Opieka wytcnieniowa” dla JST – edycja 2024. 6. Zarządzenie Kierownika OPS/CUS ws. realizacji Programu „Opieka wytcnieniowa” dla JST – edycja 2024. 7. Oświadczenie członka rodziny o sprawowaniu bezpośredniej opieki i wspólnym zamieszkaniu. 8. Opis dowodów księgowych – faktur – Wariant 1 i 2. 9. Zgoda na weryfikację w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 10. Oświadczenie uczestnika Programu o niekorzystaniu z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu dziennego. 11. Oświadczenie uczestnika Programu dot. wskazania miejsca świadczenia usług opieki wytchnieniowej i zobowiązania się o informowaniu o udzieleniu tych usług w innej gminie. 12. PREZENTACJA – po szkoleniu. 13. Przykładowo wypełniony Zał. Nr 16 - kalkulacja kosztów. 14. Przykładowo wypełniony Zał. Nr 17 - informacja opisowa.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość Premiera

Cena szkolenia
400.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024