Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy

Zadania i obowiązki służb na rzecz interdyscyplinarnego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych
 • O szkoleniu
 • Agenda
 • Najczęstsze pytania
 • Cel szkolenia:

  Współpraca międzyinstytucjonalna stanowi coraz to większą wartość w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Kooperacja winna być oparta na podejściu wielopłaszczyznowym, pozwalającym szeroko przyglądać się zjawiskom społecznym
  i inicjować zmiany społeczne. Proponowane szkolenie jest okazją do zacieśnienia współpracy między lokalnymi służbami, które działają na rzecz mieszkańców gminy. Ponadto część warsztatowa szkolenia stanowi okazję do poznania wzajemnych kompetencji służb w zakresie rozwiązywania określonych problemów i wypracowania optymalnych procedur współpracy
  w tym zakresie. Warsztat jest również okazją do integracji różnych środowisk zawodowych,
  a także daje możliwość usprawnienia współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

  1. nabycie wiedzy na temat wzajemnych kompetencji służb w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów z którymi zmagają się lokalne społeczności;
  2. zrozumienie idei współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rozwiązywania problemów;
  3. nabycie umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej;
  4. integracja służb działających na rzecz osób/rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Szkolenie dedykujemy:

  Różnym grupom zawodowym oraz instytucjom zaangażowanym w działania na rzecz lokalnej społeczności tj.:

  • Pracowników samorządowych: Osoby zatrudnione w urzędach gminnych, zwłaszcza w działach społecznych, edukacyjnych, zdrowia publicznego, kultury i sportu, które są odpowiedzialne za rozwój i koordynację programów i działań na rzecz mieszkańców.
  • Pracowników służb społecznych: Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy, psychologowie i inni specjaliści, którzy świadczą usługi wsparcia i pomoc dla mieszkańców gminy, szczególnie tych w trudnej sytuacji życiowej.
  • Przedstawicieli instytucji ochrony zdrowia: Lekarze, pielęgniarki, terapeuci, pracownicy ośrodków zdrowia, którzy są zaangażowani w promocję zdrowia publicznego i świadczenie usług zdrowotnych na poziomie lokalnym.
  • Pracowników oświaty: Nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy, którzy są kluczowymi postaciami w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży na terenie gminy.
  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych: Członkowie i pracownicy organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, które działają na rzecz społeczności lokalnej, świadcząc wsparcie dla różnych grup mieszkańców.
  • Pracowników policyjnych i służb ratowniczych: Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, którzy odpowiadają za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe.

  Szkolenie jest również skierowane do lokalnych liderów społecznych, przedstawicieli biznesu oraz innych grup zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnej. Celem jest zbudowanie efektywnej sieci współpracy, która umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców i rozwiązywanie lokalnych problemów.

 • Nabyte umiejętności:

  Uczestnicy szkolenia oprócz nabycia umiejętności współpracy międzyinstytucjonalnej, nabywają umiejętność wypracowania standardów i rozwiązań praktycznych w zakresie realnego współdziałania instytucji, organizacji na rzecz rozwiązywania określonych kontekstów problematycznych, które pojawiają się na terenie gminy -  posiadają umiejętność identyfikacji prawnych ram współpracy, szans i ograniczeń z uwzględnieniem przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie podmiotów stanowiących grupę docelową szkolenia.

Harmonogram

Moduł I

Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa:
a) lokalna sieć współpracy międzyinstytucjonalnej – wprowadzenie do problematyki; b) współpraca międzyinstytucjonalna i międzyresortowa w świetle obowiązujących regulacji prawnych – prawne ramy współpracy funkcjonowanie podmiotów stanowiących grupę docelową szkolenia; c) budowanie lokalnej sieci współpracy – inicjowanie współpracy, określanie celów i struktu-ry partnerstwa, planowanie działań i ocena rezultatów współpracy; d) szanse i ograniczenia współpracy międzyinstytucjonalnej.
Rola i zadania instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej - warsztat:
a) rola i zadania policji; b) rola i zadania sądu rodzinnego oraz kuratorów; c) rola i zadania przedstawicieli oświaty; d) rola i zadania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; e) rola i zadania pomocy społecznej; f) rola i zadania ochrony zdrowia.
Zasady współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych - warsztat:
a) praca zespołów interdyscyplinarnych; b) metodyka pracy grup diagnostyczno-pomocowych; c) czynniki wpływające na podniesienie skuteczności współpracy w ramach grup diagno-styczno-pomocowych; d) diagnoza problemu oraz plan pomocy o charakterze interdyscyplinarnym; e) koordynacja działań podejmowanych w ramach grup diagnostyczno-pomocowych; f) interwencje interdyscyplinarne na rzecz środowiska z problemem przemocy domowej.
Techniki pomocne w budowaniu procesu grupowego nastawionego na realizację dzia-łań - wykład:
a) proces grupowy w ramach współpracy służb; b) zespół rzeczywisty, potencjalny oraz pseudozespół; c) techniki służące wzajemnemu zrozumieniu służb; d) techniki służące angażowaniu przedstawicieli poszczególnych służb; e) techniki interwencyjne.
Wymiana dotychczasowych doświadczeń służb.
Panel dyskusyjny, podsumowanie szkolenia.

UWAGA:
Niniejszy program szkolenia objęty jest prawem autorskim Firmy Jaźwińska-Szkolenia.
Rozpowszechnianie, przetwarzanie lub korzystanie z tego programu bez wiedzy Firmy Jaźwińska-Szkolenia jest zabronione.

Drukuj agendę szkolenia

W jakim czasie będzie dostęp do wykupionego nagrania szkolenia?

Szkolenie nagrane do wykupienia w sklepie internetowym będzie dostępne przez 24 godz. od daty jego uruchomienia.

Czy mogę przesłać pytania do prelegenta przed szkoleniem?

Tak. Nadsyłanie pytań w tematyce szkolenia jest jak najbardziej pożądane. Pytania uczestników szkolenia zostaną przekazane prelegentowi celem udzielenia odpowiedzi podczas trwającego spotkania na żywo. Pytania nadsyłamy na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub płatność za pośrednictwem naszej strony Internetowej – PayU przy rezerwacji szkolenia – faktura z dniem płatności elektronicznej.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za szkolenie?

Rezerwując szkolenie i dokonując płatności elektronicznej otrzymujecie Państwo fakturę. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia, środki nie będą zwrócone. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie dłuższym niż 7 dni od daty planowanego szkolenia - środki zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano płatności za uczestnika. Jeżeli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn organizatora – środki zostaną zwrócone uczestnikom na konta z których dokonano płatności.

Jakie są wymagania techniczne do udziału w szkoleniu online?

Do przeprowadzania szkoleń online wykorzystujemy program ClickMeeting. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Wymagania sprzętowe:

 • System operacyjny: co najmniej  MS Windows 8 (zalecany MS Windows 10 lub 11), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja).
 • Procesor 2 GHz dual-core lub lepszy (4-core zalecane).
 • Minimum 2 GB RAM (najlepiej 4 GB lub więcej).
 • Najaktualniejsza wersja przeglądarki: Chrome, Safari, FireFox, Opera lub Edge.
 • Głośniki lub słuchawki.
 • Podłączenie do Internetu.
 
 

Czy mogę liczyć na pomoc informatyka?

Godzinę przed rozpoczęciem szkolenia oraz przez cały czas trwania szkolenia, zgłoszeni uczestnicy będą mieli dostęp telefoniczny do wskazanego przez Prelegenta informatyka, który - jeśli będzie taka potrzeba - udzieli pomocy odnośnie dostępu do udziału w szkoleniu.

Całość szkolenia online realizowana jest za pomocą platformy ClickMeeting.

Jak mogę złożyć zapotrzebowanie na szkolenie zamknięte?

Firma/Instytucja potrzebująca szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników, powinna wysłać zapytanie ofertowe na adres kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Ze wskazaniem tematyki lub zagadnień w jakich oczekuje szkolenia lub warsztatów praktycznych. Wymagane jest określenie lokalizacji miejsca szkoleniowego i podanie ilości uczestników. Nasza firma przygotuje dla Państwa ofertę handlową, przesyłając ją Państwu drogą mailową.

Czy istnieje możliwość konsultacji eksperta/prelegenta w miejscu pracy uczestnika/uczestników?

Tak. W sytuacjach problemowych wymagających analizy dokumentów wewnętrznych organizacji/firmy/jednostki istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji na miejscu. Osoby zainteresowane powinny zgłosić taką potrzebę na adres mailowy kontakt@jazwinska-szkolenia.pl. Wskazując przedmiot i zakres konsultacji. Nasza Firma wyznaczy: czas spotkania, miejsce i koszt.

W jaki sposób uzyskam fakturę za szkolenie?

Faktura zostanie przesłana w dniu szkolenia na adres mailowy wskazany przy rezerwacji szkolenia, płatność do 7 dni po szkoleniu.

Nowość

Cena szkolenia
2 000.00 PLN netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • Dostęp do nagranego szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkolenia
 • Możliwość konsultacji telefonicznej do 7 dni po szkoleniu
 • Dołączenie do specjalnej grupy Messenger

Nabyte w trakcie przedmiotowego szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników szkoleń i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Szkolenia obejmuje swym zakresem kształcenie zawodowe. W przypadku finansowania jego zakupu min. w 70% lub w całości ze środków publicznych będzie podlegało zwolnieniu z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT.

Masz jakieś dodatkowe pytania?

 

Podobne nadchodzące szkolenia

uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
uchwała – decyzja – odpłatność – potrącenia – windykacja
Prowadzący
Małgorzata Jaźwińska
Data szkolenia
25 kwietnia 2024