Sprawozdania finansowe jednostek pomocy społecznej za rok 2022

- skutki korekty ewidencji Fun. Alim.
Gotowe nagranie

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Przygotowanie ksiąg do zamknięcia, prawidłowe przeniesienie danych do sprawozdań i ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych

Cel szkolenia:

Rok 2022 jest wyjątkowym czasem z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie i udzielane wsparcie socjalne dla uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo borykamy się z kryzysem energetycznym w naszym kraju i na świecie. Jednostki pomocy społecznej realizują nowe zadania, które finansują środkami Funduszy za pośrednictwem wojewody. Zmieniono przepisy w zakresie otrzymywania darowizn na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy – OPS/CUS mogą teraz otrzymywać takie darowizny. Realizowane są Programy resortowe na rzecz osób niepełnosprawnych, które nie są przyjmowane do budżetu to również nowość dla Głównych księgowych OPS/CUS. Powyższe sytuacje generują dodatkowe koszty i wskazują nowe źródła dochodów, które należy prawidłowo ująć w informacji dodatkowej do bilansu, sprawozdawczości z operacji finansowych i przeprowadzanej inwentaryzacji za rok 2022.  Te wszystkie sytuacje powodują wiele wątpliwości co do zakresu wykazywanych danych w sprawozdawczości – uczestnicząc w szkoleniu uzyskacie Państwo szereg wskazówek i gotowych rozwiązań.

Szkolenie dedykujemy:

Głównym księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej. Poziom szkolenia przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szklenia doprecyzują i poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w oparciu o przepisy prawa, zapoznają się z metodami uzgodnień zapisów i sald na kontach księgowych. Prowadząca przypomni terminy i metody inwentaryzacji oraz sposoby jej rozliczenia. Na przykładach i wzorach sprawozdań finansowych wskażemy jak prawidłowo przenosić uzgodnione dane ewidencyjne do poszczególnych rubryk sprawozdań finansowych.

Agenda:

Moduł I – Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych

Temat 1 – Wymogi formalne i prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – przeniesienie danych ewidencyjnych do sprawozdawczości – odpowiedzialność głównego księgowego

Temat 2 – Najnowsze zmiany w przepisach prawa dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych

Temat 3 – Koszty i przychody na przełomie roku (ewidencja i dokumentacja)

Temat 4Ewidencja Funduszu Alimentacyjnego a wartość należności i zobowiązań w sprawozdaniach finansowych

 • Korekta ewidencji księgowej FA z konta 225 na konto 720 – schemat księgowy krok po kroku
 • Korekta błędu z lat ubiegłych – jak ją ująć w księgach rachunkowych roku 2022
 • Prawidłowy odpis aktualizujący należności dot. FA po zmianie ewidencji
 • Wycena bilansowa należność od dłużników alimentacyjnych
 • Informacja dodatkowa do bilansu – jak opisać zmianę ewidencji księgowej FA, aby zapewnić porównywalność danych – gotowy wzór opisu
 • Zmiana danych w:bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu jednostki – wskazanie zmian na wzorach sprawozdań z podaniem pozycji sprawozdawczych

Temat 5 – Wycena bilansowa aktywów i pasywów:

 • wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
 • należności krótkoterminowe i długoterminowe
 • zobowiązania

Temat 6Dokonywanie odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja

Temat 7 Inwentaryzacja

 • etapy prac inwentaryzacyjnych
 • odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników (indywidualna i zbiorowa)
 • procedury wewnętrzne w zakresie inwentaryzacji (dokumentacja)
 • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i jej rozliczenia
 • metody inwentaryzacji (dokumentacja dla każdej z metod)
 • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i ich ewidencja księgowa

Temat 8Etapy zamykania ksiąg rachunkowych – wymogi formalne poprawności ksiąg

Temat 9Wstępne i ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych – terminy

Temat 10 Ujmowanie zdarzeń bo dniu bilansowym

Temat 11Sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego

Temat 12 Przechowywanie dokumentów i ochrona ksiąg rachunkowych

MODUŁ II – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Temat 1 – Bilans

 • zasady ogólne sporządzania bilansu
 • ewidencja księgowa przeksięgowań rocznych – schematy księgowe
 • charakterystyka poszczególnych wierszy bilansu OPS
 • powiązanie danych księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu

Temat 2 – Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

 • zasady ogólne sporządzania RZiS
 • charakterystyka poszczególnych wierszy RZiS

Temat 3 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 • zasady ogólne sporządzania ZZFJ
 • funkcjonowanie konta 800 „Fundusz jednostki”
 • charakterystyka poszczególnych wierszy ZZFJ

Temat 4 -Informacja dodatkowa

 •  zasady ogólne sporządzania
 • NOWOŚĆ wpływ wojny na Ukrainie na sprawozdania finansowe – zakres informacja
 • NOWOŚĆ – kryzys energetyczny – wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – zakres informacji
 • NOWOŚĆ – programy resortowe pozabudżetowe – zakres informacji
 •  zakres informacji dodatkowej i jej części
 • charakterystyka poszczególnych wierszy informacji dodatkowej

Temat 5 – Wzajemne wyłączenia na potrzeby konsolidacji sprawozdań

 • zakres wyłączeń
 • metody uzgodnień i dokumentacja
 • wskazywanie rozbieżności

Moduł III – Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Temat 1 – Procedura absolutoryjna

 • uchwała w sprawie absolutorium
 • zakres prac nad uchwałą absolutoryjną

Temat 2 – Termin przyjęcia sprawozdań finansowych

Temat 3 – Odzwierciedlenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w księgach rachunkowych – ewidencja księgowa

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 3 godz. 56min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów:

 1. Bilans (wzór) – Word i Excel
 2. Rachunek zysków i strat (wzór) – Word i Excel
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wzór) – Word i Excel
 4. Informacja dodatkowa do bilansu (wzór) i (przykład) – Word i Excel
 5. Instrukcja inwentaryzacyjna (Przykład)
 6. Wzajemne rozliczenia między jednostkami (tabele i potwierdzenia sald między jednostkami)
 7. Potwierdzenie sald (wzór)
 8. Protokół z inwentaryzacji kont metodą weryfikacji (wzór)
 9. Weryfikacja kosztów (wzór notatki służbowej)
 10. GOTOWE TABELE (wskazane funkcje Excel) uzgodnień poszczególnych pozycji sprawozdawczych na podstawie podanych danych – ściąga uzgodnień
 11. Odpis aktualizujący należności 2022 – tabele pomocnicze
 12. Uzgodnienia Bilansu, RZiS , ZZFJ za 2022 r. – tabele pomocnicze