Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku budżetowego 2022 w jednostkach pomocy społecznej


GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

  • Sposobem rozliczeń otrzymanych dotacji i środków Funduszy celowych (rozliczenia z wojewodą);
  • Metodami inwentaryzacji i terminem jej przeprowadzania;
  • Ewidencją księgową zdarzeń gospodarczych na przełomie roku;
  • Przygotowaniem ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej (rocznej);
  • Przeksięgowania roczne na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych.

Szkolenie dedykujemy:

Głównym księgowym jednostek pomocy społecznej i pracownikom służb finansowo-księgowych.

Nabyte umiejętności:

Podczas szkolenia prowadząca szczegółowo omówi zakres rozliczania dotacji za rok 2022 i środków z Funduszu Solidarnościowego, Funduszu COVID-19 i Funduszu Pomocy –  pozyskanych na realizację programów resortowych i zadań. Poruszone zostaną kwestie inwentaryzacji posiadanego majątku, oraz jego wycena na potrzeby bilansowe oraz uzgodnień należności i zobowiązań. Uczestnicy uzyskają informację jak prawidłowo uzgodnić ewidencję księgową ujętą w księgach rachunkowych i przygotować dane do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej (rocznej) i finansowej.

Agenda:

MODUŁ I – ROZLICZENIE DOTACJI I ŚRODKÓW Z FUNDUSZY

Temat 1 – Podział zadań z zakresu administracji rządowej (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa).

Temat 2 – Sposób rozliczenia dotacji (OPS z wojewodą za pośrednictwem gminy) – sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa.

Temat 3 – Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 i ujęcie ich w sprawozdawczości.

Temat 4 – Korekta odpisu na ZFŚS.

MODUŁ II – SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Temat 1 – Rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS/CUS.

Temat 2 – Terminy sprawozdań budżetowy obowiązujące OPS/CUS.

Temat 3 – Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej, a sprawozdania budżetowe.

Temat 4 – Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb.

Temat 5 – Korekty sprawozdań (terminy, sposoby).

MODUŁ III – INWENTARYZACJA

Temat 1 – Środek trwały – definicje, zakres ewidencji i wycena.

Temat 2 – Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

Temat 3 – Zaprzestanie ujmowania środka trwałego.

Temat 4 – Etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Temat 5 – Omówienie zapisów dotyczących operacji gospodarczych na przełomie roku.

Temat 6 – Terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji.

Temat 7 – Metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją).

Temat 8 – Rodzaje inwentaryzacji.

Temat 9 – Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Temat 10 – Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kontem prawidłowej ewidencji operacji z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą.

Temat 11 – Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudzień oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy.

Temat 12 – Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Temat 13 – Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.

Temat 14 – Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999).

Temat 15 – Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach).

Prowadzący:

Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 4 godz.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

  • 7-dniowy dostęp do nagrania;
  • Certyfikat uczestnictwa;
  • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
  • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem