Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023


GOTOWE NAGRANIE

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje działania rozpoczęte w 2020r. na rzecz wsparcia seniorów poprzez coroczne wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Jednostki pomocy społecznej podejmą działania wskazane w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – w roku 2023 jest przewidziana „nowa odsłona” tego Programu. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom zakresu przedmiotowego i podmiotowego Programu oraz wskazanie różnic w stosunku do roku 2022. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do przystąpienia do realizacji Programu, rozszerzając oferowany zakres usług wsparcia na rzecz seniorów jako uzupełnienie usług świadczonych przez opiekunki środowiskowe. Zaplanowane działania zwiększą elastyczność udzielanej pomocy, która już nie będzie musiała być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Szkolenie dedykujemy:

Pracownikom i kierownikom jednostek pomocy społecznej (OPS/CUS), włodarzom miast i gmin oraz organizacjom pozarządowym i wolontariuszom. Osobom, którzy będą działać w zakresie pomocy seniorom w ramach partnerstwa lokalnego w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z zakresem Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023. Poznają różnice założeń programowych w stosunku do roku ubiegłego. Nabędą umiejętności:

 • prawidłowego złożenia zapotrzebowania do wojewody na środki za pośrednictwem aplikacji CAS
 • poprawnej rekrutacji uczestników do Programu i jej dokumentacji
 • wyznaczania i koordynowania pracą wolontariuszy
 • zlecania realizacji usługi wsparcia organizacjom pozarządowym
 • wyboru odpowiedniej oferty za zakup urządzeń „opieki na odległość” wraz z systemem obsługi
 • prawidłowego wypełniania obowiązku informacyjnego
 • ewidencji kosztów i wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 • sposobu wprowadzania środków do budżetu gminy i jednostki wyznaczonej do realizacji Programu
 • prawidłowej sprawozdawczości
 • przygotowania dokumentacji do podjęcia uchwały w sprawie realizacji programu osłonowego

 

Jeżeli nie weźmiesz udziału w szkoleniu możesz mieć wątpliwości co do:

 • zakresu Programu – UWAGA! znacząca zmiana źródła finansowania
 • korzyści jakie możesz uzyskać dla własnej gminy (finansowe i personalne)
 • nawiązywania partnerstwa lokalnego – dlaczego warto je nawiązywać?
 • jak gratyfikować pracowników OPS/CUS za wykonaną pracę i jakich pracowników można dodatkowo gratyfikować? – UWAGA ZMIANY!
 • zakresu podejmowanych czynności informacyjnych – UWAGA! ważny aspekt przy finansowaniu Programu
 • zakresu szkoleń jakie w ramach Programu mogą odbyć pracownicy OPS/CUS

Agenda:

MODUŁ I – Założenia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – NOWOŚCI

Temat 1 – Usługa wsparcia

 • Co to takiego usługa wsparcia założeń Programu ?
 • Jaki zakres obejmują takie usługi?
 • Czy pracownicy, zleceniobiorcy będą świadomi zakresu wsparcia ? i kto udzieli im wsparcia merytorycznego ?

Temat 2 – Partnerstwo lokalne

 • Dlaczego warto nawiązywać współpracę pomiędzy OPS/CUS a organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe i wolontariuszami ?
 • Komu ma to służyć ?
 • Czy będzie ono miało bezpośredni wpływ na uczestników Programu?

Temat 3 –  Nowe technologie

 • Czy należy się obawiać wdrożenia elektronicznych urządzeń w działania opiekunek środowiskowych?
 • Jak prawidłowo wybrać firmę dostarczającą i wspierającą tego typu usługi cyfrowe?
 • Czy można wykorzystać sprzęt znajdujący się w posiadaniu OPS/CUS?

 Temat 4 – Przyznane decyzją usługi opiekuńcze 

 • Czy klient OPS/CUS mający przyznane decyzją usługi opiekuńcze czy specjalistyczne usługi opiekuńczy może być uczestnikiem Programu?
 • Jak podejmować usługi wsparcia żeby nie narażać się na podwójne finansowanie?
 • Czy wsparcie za pomocą urządzeń cyfrowych jest rozszerzeniem usług opiekuńczych?

Temat 5 – Gratyfikacja finansowa pracowników

 • Jakie zapisy regulaminu wynagradzania pozwolą Kierownik OPS/CUS przyznać wynagrodzenie za dodatkowe czynności w ramach Programu?
 • Jaki zakres wyznaczonych obowiązków uprawnia pracownika do otrzymania dodatkowej gratyfikacji?
 • Jak dokumentować dodatkowe czynności służbowe w ramach usługi wsparcia dla uczestników Programu?

MODUŁ II  – Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Temat 1 – Zgłoszenia do Programu

 • Kto może się zgłosić do Programu?
 • W jakiej formie można zgłosić uczestnictwo?
 • Dokumentowanie zgłoszeń – czy jest potrzebne?

Temat 2 – Wolontariat 

 • Kto może być wolontariuszem w Programie?
 • Jak wygląda umowa wolontariatu – WZÓR?
 • Zakres obowiązków wolontariusza – czy powinien być określony na piśmie?
 • Co ze zwrotem kosztów przejazdu/dojazdu? Czy jest wydatkiem kwalifikowanym?
 • Czy można zakupić środki ochrony osobistej dla wolontariuszy?
 • Identyfikatory dla wolontariuszy czy ich zakup będzie wydatkiem kwalifikowanym?

Temat 3 – Zlecenie zadania organizacji pozarządowej

 • Jak wyłonić organizację pozarządową, aby zlecić im realizację Programu w imieniu Gminy?
 • Czy OPS/CUS powinien dokonywać kontroli prawidłowości realizacji Programu w organizacji pozarządowej?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z organizacją pozarządową – WZÓR?
 • Jakie dokumenty będą przekazywane przez organizację w kwestii rozliczeń finansowych z organizacją pozarządową?

Temat 4 – Założenia programu w MODULE I

 • Wsparcie społeczne – co jest przedmiotem tego wsparcia?
 • Jak informować potencjalnych uczestników o wsparciu społecznym?
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego – jaki zakres czynności może być wykonywany przez pracowników/ wolontariuszy?
 • Czy pracownik/wolontariusz może dokonywać zakupów na rzecz uczestników Programu ? a kto za nie zapłaci?
 • Czy możemy dostarczać uczestnikom Programu ciepłe posiłki? i kto za nie zapłaci?
 • Czy istnieje możliwość dostarczana uczestnikom Programu darmowych produktów żywnościowych ? Jeżeli tak to skąd można je pozyskać?
 • Czy w okresie świątecznym można obdarować uczestników Programu paczkami?
 • Wizyta u lekarza uczestnika Programu – czy pracownik powinien w niej uczestniczyć w ramach usługi wsparcia?
 • Usługi sąsiedzkie – co z wznowieniem tej formy wsparcia ? Kto może ją świadczyć ? Czy uczestnik Programu może wskazać sąsiada jako wolontariusza?
 • Co z COVID – 19 czy mamy ten aspekt w Programie na rok 2023?
 • Czy nadal powinniśmy wspierać psychologicznie uczestników Programu?
 • Co z opieką zdrowotną dla Seniorów? Czy nadaj będziemy wspomagać dostęp do opieki zdrowotnej?
 • Mechanizm udzielania pomocy w Module I – omówienie krok po kroku.

Temat 5 – Założenia programu w MODULE II

 • „Opieka na odległość” – Czy warto ją oferować seniorom? ZA i PRZECIW
 • Czy gmina oferując „Opiekę na odległość” będzie miała łatwiej? Czy systemy cyfrowe zaopiekują się seniorami w zamian za pracowników? Czy może będą uzupełnieniem ich pracy?
 • Co z urządzeniami, które gmina już posiada? Czy można je wykorzystać w roku 2023?
 • Czy zamiast „opasek” można zakupić inne urządzenia bezpieczeństwa?
 • Komu można przyznać wsparcie w postaci „opieki na odległość”?
 • Mechanizm udzielania pomocy w Module II – omówienie krok po kroku.
 • Funkcje urządzeń tzw. „opieki na odległość” – wymagane i określone w Programie
 • Czy urządzenia powinny monitorować czas realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką?
 • Co z jakością urządzeń cyfrowych? czy powinien to być z jeden z elementów decydujących o wyborze dostawcy?

 

MODUŁ III  – Finansowanie Programu

Temat 1 – Dofinasowanie czy finasowanie ?

 • Rodzaj środków finansowych – czy to środki przeciwdziałania COVID-19 czy dotacja celowa z budżetu państwa ? – dobra zmiana!
 • Co z wkładem własnym gminy? czy jest wymagany? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 • Co może być wkładem własnym? – PRZYKŁADY
 • Kiedy gmina otrzyma dofinasowanie?
 • Co z programem osłonowym podjętym przez organ stanowiący w 2022r.? Jest potrzeba jego zmiany?
 • Program osłonowy – ważny dokument – PRZYKŁAD
 • Uchwała organu stanowiącego – PRZYKŁAD
 • Jak wprowadzać środki do budżetu – zarządzenie czy uchwała ? i jaka klasyfikacja budżetowa?
 • Co z niewykorzystanymi środkami na koniec roku ? czy należy je zwrócić wojewodzie?
 • Kto decyduje o wysokości dofinasowania dla gminy? Czy kierujemy się wskaźnikiem? Jeżeli tak to jakim?
 • Czy istnieją odstępstwa od limitu podziału środków? Kto o tym decyduje?

Temat 2 – Wydatki kwalifikowane

 • Czy organizacja wolontariatu jest kosztem kwalifikowanym?
 • Co wchodzi w zakres organizacji wolontariatu? i jakie dokumenty o tym świadczą?
 • Czym jest organizacja pomocy sąsiedzkich? Co jest kosztem kwalifikowanym w tym zakresie?
 • Ubezpieczenie OC i NNW czy jest niezbędne i kiedy ? Jak i kto je finansuje?
 • Dodatkowa gratyfikacja pracowników OPS/CUS dla kogo i za co? – czy przygotować dokumentację kadrową?
 • Co ze zwrotem kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów?
 • Działania promocyjno-informacyjne – co należy wykonać w tym zakresie?
 • Czy zakup identyfikatorów wolontariuszy, pracowników OPS/CUS jest wymagana?
 • Zakup usługi obsługi systemu „opieki na odległość” – co może zawierać oferta przedsiębiorców świadczących tego typu usługi?
 • Szkolenia pracowników OPS/CUS w zakresie obsługi systemu „opieki na odległość” – czy jest wydatkiem kwalifikowanym? Kto może w nim uczestniczyć?

MODUŁ IV  – Zadania Gminy

 • Najważniejsze zadania – monitorowanie, nadzór i koordynacja – kto je wykonuje?
 • Rozeznanie potrzeb seniorów – kto je rozeznaje i jak to dokumentować?
 • Co z wnioskowaniem ośrodki? Kto kiedy i jak przygotowuje zapotrzebowanie?
 • Sprawozdawczość – budżetowa i merytoryczna – kiedy i jak ją przygotowywać i przekazywać ? W jakim terminie?
 • Jak wypełnić obowiązki informacyjne – podstawa prawna – formy informacyjne

MODUŁ V – Ochrona danych osobowych

 • Kto pełni funkcje administratora danych osobowych seniorów?
 • Kto administruje danymi osób zgłoszonych przez infolinie?
 • Kto jest administratorem danych osobowych przedstawicieli gmin?

Prowadzący:

Małgorzata Jaźwińska

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Załączniki elektroniczne do materiałów szkoleniowych:

 • Zał. Nr 1 – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2023;
 • Zał. Nr 1a – Informacja o naborze KWS 2023 – MODUŁ I i II – na stronę internetową – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 1b – Formularz zgłoszeniowy do KWS 2022 r. i klauzula RODO.docx;
 • Zał. Nr 1c – Rozeznanie potrzeb uczestnika KWS 2023 – przez pracownika socjalnego – WZÓR;
 • Zał. Nr 2Rozporządzenie w sprawie uproszczonej oferty NGO;
 • Zał. Nr 2a WZÓR uproszczonej oferty NGO;
 • Zał. Nr 2b – WZÓR uproszczonego sprawozdania NGO;
 • Zał. Nr 3 – Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 4 – WZÓR umowy o dofinansowanie zadania publicznego – NGO wraz z kompletem załączników – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 5 – WZÓR porozumienia  o partnerstwie lokalnym;
 • Zał. Nr 6 – WZÓR umowy użyczenia opaski bezpieczeństwa;
 • Zał. Nr 7 – Wycinek z Regulaminu wynagradzania – dodatki specjalne- PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 8 – Zakres obowiązków/czynności opiekunki środowiskowej – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 9 – Karta czasu pracy opiekunki środowiskowej – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 10Porozumienie o wolontariacie i oświadczenie opiekuna prawnego – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 11 – Program osłonowy realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów 2023” – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 12 – Uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy społecznej – do druku UD 467;
 • Zał. Nr 13 – Zakres czynności usług sąsiedzkich – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 14 – Ewidencja biletów – KWS 2023 – WZÓR;
 • Zał. Nr 15 – Ewidencja przebiegu pojazdów – KWS 2023 – WZÓR;
 • Zał. Nr 15a – Oświadczenie o używaniu własnego samochodu – KWS 2023;
 • Zał. Nr 16 –WZÓR – opis dowodów księgowych – KWS 2023;
 • Zał. Nr 17 –Zarządzenie wprowadzające środki do budżetu na realizację KWS na 2023 – PRZYKŁAD;
 • Zał. Nr 18 – Klauzula RODO – KWS 2023 – PRZYKŁAD.