Opieka Wytchnieniowa

Edycja 2023
Gotowe nagranie

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie poszczególnych etapów realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz towarzyszącej temu dokumentacji. W tegorocznej edycji Programu 1 142 gminy/powiaty będzie świadczyło usługi opieki wytchnieniowej, korzystając z dofinansowania w łącznej kwocie ponad 153 mln. zł.    Zapoznanie uczestników ze wzorami dokumentów stanowiących załączniki do Programu. Omówienie procedur rekrutacji uczestników, naboru opiekunów,  kalkulacji kosztów i zasad rozliczania zadania. Wskazanie praktycznych porad z realizacji Programu w ubiegłych edycjach. Dodatkowo omówiony zostanie aspekt budżetowy otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego i ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości.

Szkolenie dedykujemy:

Dyrektorom i kierownikom jednostek i instytucji, odpowiadających za nadzór i realizację Programu, pracownikom którzy bezpośrednio będą realizować Program, księgowym i pracownikom służb finansowo-księgowych oraz pracownikom sekcji kadr i płac.

Nabyte umiejętności:

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie znał najważniejsze zapisy umowy  o dofinansowanie (w tym zobowiązania gminy). Będzie umiał przygotować pełną dokumentację programową oraz pozna zakres dodatkowych czynności i dokumentów, które musi zgromadzić w aktach uczestnika i opiekuna. Służby finansowo-księgowe uzyskają komplet informacji w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji wydatków i kosztów a nawet refundacji wydatków. Zakres sprawozdawczości określonej w Programie, również zostanie omówiony krok po kroku. Dodatkowo prowadząca wskaże najważniejsze aspekty realizacji programu, o których należy pamiętać przystępując do realizacji Programu.

Agenda:

Temat 1 – Założenia Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 • Komu jest dedykowany Program?
 • Kto może skorzystać ze wsparcia – kto może być uczestnikiem Programu?
 • W jakim zakresie będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej?
 • Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej ? – kwalifikacje i dokumentacja
 • W jakim miejscu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej i kto o tym decyduje?
 • Kto może być realizatorem Programu?
 • Kiedy udzielić wsparcia w ramach pobytu dziennego a kiedy całodobowego?
 • Jakie mamy limity godzinowe i kwotowe realizacji Programu?

Temat 2 – Podpisanie umowy o dofinansowanie.

 • Oświadczenie o przyjęciu środków – kiedy i jak złożyć ten dokument?
 • Najważniejsze informacje zawarte w umowie – omówienie.
 • Do jakich czynności zobowiązuje się Gminę podpisując umowę o dofinansowanie?

Temat 3 – Rekrutacja uczestników do Programu.

 • Jak prawidłowo wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu?
 • Jakie dodatkowe dokumenty musimy zgromadzić w aktach uczestnika?
 • Czy wymagać od uczestnika uzupełnienia Karty pomiaru wg. Skali FIM?
 • Jaki dokument należy wypełnić, aby udokumentować sprawowanie bezpośredniej i całodobowej opieki nad uczestnikiem oraz deklarację wspólnego zamieszkania?
 • Jaki dokument powinien wypełnić uczestnik, aby wskazać osobę, która będzie świadczyła usługi opieki wytchnieniowej na jego rzecz?
 • Gdzie przechowujemy Kartę zgłoszenia do Programu?
 • Jak archiwizować Karty zgłoszenia do Programu?
 • Jak przetwarzać dane osobowe uczestników – dokumentacja – informacja?

Temat 4 – Nabór kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych

 • Jak weryfikować kwalifikacje? Dokumentacja i zasady.
 • Jak udokumentować doświadczenie zawodowe i wolontariat?
 • Jak udokumentować wskazanie przez uczestnika kandydata na opiekuna?
 • Jaką formę zatrudnienia wybrać?
 • Kto powinien prowadzić dokumentację zatrudnionych opiekunów?
 • Co z opiekunami jak zlecimy zadania organizacji pozarządowej? – Czy nadzorujemy ich wybór i realizację?

Temat 5 – Zakres czynności opiekunów.

 • Jak prawidłowo wypełnić kartę czynności w ramach usług opieki wytchnieniowej?
 • Jakie czynności wybrać? Czy je dokumentować podczas realizacji?
 • Kto sporządza i sprawdza czynności wykonywane na rzecz uczestnika Programu?

Temat 6 – Realizacja usług opieki wytchnieniowej.

 • Jak prowadzić harmonogram pracy opiekunów?
 • Jak prawidłowo wypełnić kartę rozliczenia usług opieki wytchnieniowej?
 • Jakie czynności dokumentować, a jakie nie?
 • Co z podpisem uczestnika potwierdzającym wykonanie usługi?

Temat 7 – Ewidencja dodatkowych kosztów.

 • Jak prowadzić ewidencję zrealizowanych godzin opieki wytchnieniowej?
 • Jakie koszty będą kwalifikowane przy realizacji usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania uczestnika?
 • Kiedy powinniśmy zapewnić uczestnikom wyżywienie?
 • Kiedy i jak będziemy mogli rozliczyć koszty dostaw mediów i innych opłat w placówce, w której przebywa uczestnik Programu?
 • Jaki koszt zostaną uznane za niekwalifikowane?

Temat 8 – Ewidencja księgowa i sprawozdawczość.

 • Jak prowadzić ewidencję księgową kosztów i wydatków?
 • Czy wprowadzać otrzymane dofinansowanie do planu finansowego OPS/CUS?
 • Jak dokonywać refundacji wydatków? – jakie dokumenty przygotować?
 • Jak pozyskać dane do sprawozdania – z jakich dokumentów?
 • Jak przygotować sprawozdanie rozliczające wydatkowane środki?

Temat 9 – Obowiązki informacyjne gminy/OPS.

 • Jak przygotować plakat informacyjny?
 • Gdzie zamieszczać informacje o realizacji Programu, aby spełnić obowiązek informacyjny?
 • Czy można wydawać ulotki informacyjne i z jakich środków pokryć ich druk?

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 2 godz. 40min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.

Wzory dokumentów udostępniane uczestnikom:

 1. Prezentacja
 2. Umowa zlecenie dla opiekuna sprawującego usługi opieki wytchnieniowej
 3. Regulamin rekrutacji do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
 4. Regulamin realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
 5. Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023
 6. Karta zlecenia usług opieki wytchnieniowej
 7. Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej
 8. Oświadczenie uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dot. wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej
 9. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej i całodobowej opieki oraz zakwaterowaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
 10. Klauzula informacyjna RODO
 11. Oświadczenie uczestnika/opiekuna osoby niepełnosprawnej o niekorzystaniu z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego (stale przebywa w domu)
 12. Oświadczenie o wskazaniu miejsca świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
 13. Opis dowodu księgowego
 14. Zgoda opiekuna do świadczenia usług opieki wytchnieniowej nad dzieckiem do 16-r.z.