Od zatrudnienia do zwolnienia – dokumentacja pracownicza

po zmianach KP w 2023 r.
WZORY DOKUMENTÓW

159,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Autor: Wioletta Frach, Magdalena Łapaj

Wzory dokumentów:

I. Dokumentacja pracownicza na przyjęciu do pracy:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (wzór).
 2. Umowa o pracę (wzór).
 3. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wzór).
 4. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej (wzór).
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 par. 3 KP) – wersja skrócona.
 6. Informacja o zatrudnieniu (wersja rozszerzona).
 7. Oświadczenie o sposobie wypłaty wynagrodzenia za pracę (wzór).
 8. Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Oświadczenie tajemnica służbowa.
 10. Karta wdrożenia pracownika.
 11. Oświadczenie ryzyko zawodowe.
 12. Karta szkolenia wstępne BHP

II. Dokumentacja pracownicza podczas trwającego stosunku pracy:

 1. Praca zdalna:
 • Wniosek o pracę zdalną, art. 67(19) § 2 KP.
 • Wniosek o pracę zdalną, art. 67(19) § 6 KP.
 • Wniosek o pracę zdalną okazjonalną, art. 67(33) KP.
 • Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej nadzwyczajnej, art. 67(19) § 3 KP.
 • Oświadczenie o tym, że stanowisko pracy zdalnej spełnia wymogi BHP, art. 67(31) § 7 KP.
 • Deklaracja odpowiedzialności materialnej praca zdalna.

2. Urlopu i inne nieobecności:

 • Karta urlopowa (wzór).
 • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.
 • Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski – (wzór).
 • Wniosek o urlop macierzyński.
 • Wniosek o urlop macierzyński przed porodem (wzór).
 • Oświadczenie o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.
 • Wniosek o urlop rodzicielski.
 • Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego.
 • Wniosek o urlop ojcowski.
 • Wniosek o urlop wychowawczy.
 • Oświadczenie o braku zamiaru korzystaniu z urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica.
 • Oświadczenie o korzystaniu z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców.
 • Informacja o ilości wykorzystanego urlopu wychowawczego.
 • Oświadczenie w sprawie rezygnacji z urlopu wychowawczego.
 • Wniosek o obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego.
 • Wniosek o urlop opiekuńczy, art. 173(1) KP (wzór nieoficjalny).
 • Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, (wzór nieoficjalny).
 • Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188).

3. Pozostałe wnioski:

 • Wniosek – zmiana warunków zatrudnienia.
 • Wniosek o elastyczną organizację pracy rodzica dziecka w wieku do 8 lat, art. 188(1) KP.
 • Wniosek o objęcie indywidualnym rozkładem czasu pracy.
 • Wniosek o objęcie systemem skróconego tygodnia pracy (wzór).
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych (wzór).
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna o zamiarze korzystania ze zwolnienia od pracy (art. 188 KP).
 • Oświadczenie w przedmiocie korzystania z uprawnień rodzicielskich (art. 148 pkt 3 KP).
 • Oświadczenie w przedmiocie korzystania z uprawnień rodzicielskich (art. 178 § 2 KP).

4. Ewidencja czasu pracy (wzór):

 • Indywidualna karta czasu pracy pracownika.
 • Karta ewidencji czasu pracy.

III. Dokumentacja pracownicza związana z zakończeniem stosunku pracy.

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór)
 2. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (wzór )
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór)
 4. Świadectwo pracy nowe
 5. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowiska pracy
 6. Karta obiegowa

IV. Regulaminy, porozumienia i pozostałe

 1. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej (wzór)
 2. Regulamin Pracy Zdalnej – wzór
 3. Procedura praca zdalna RODO
 4. Zarządzenie Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 5. Zarządzenie – ryczałt praca zdalna – wzór
 6. Stawka ryczałtu dziennego praca zdalna