Pakiet szkoleń: Rachunkowość OPS od A do Z


JUŻ WKRÓTCE

2100,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Jesteś księgowym OPS/CUS lub przygotowujesz się do objęcia tej odpowiedzialnej funkcji? –  ten cykl spotkań jest dla Ciebie! – odbędziesz z nami tzw. Kurs księgowego jednostek pomocy społecznej

 

Wykaz szkoleń:

 • Szkolenie 1 – Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności za gospodarki finansowej OPS/CUS – upoważnienia do zaciągania zobowiązań – dyscyplina finansów publicznych
 • Szkolenie 2 – Polityka rachunkowości dla OPS/CUS –  z uwzględnieniem polityki rachunkowości dla projektów UE
 • Szkolenie 3 – Ewidencja księgowa w OPS/CUS, rozliczanie dotacji –  praktyczne warsztaty
 • Szkolenie 4 – Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków w OPS/CUS – praktyczne warsztaty
 • Szkolenie 5 – Sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych w OPS/CUS –  praktyczne warsztaty
 • Szkolenie 6 – Prawidłowe ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych przez OPS/CUS –  analiza wyników kontroli NIK i wybranych RIO, studium przypadku, wzorcowa procedura ustalania, pobierania i egzekucji dochodówpraktyczne warsztaty
 • Szkolenie 7 – Majątek w księgach rachunkowych OPS/CUS –  praktyczne warsztaty

Cel szkoleń:

Jednostki pomocy społecznej realizują wiele zadań, udzielając wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz mieszkańców danej gminy. Z różnych źródeł pochodzi ich finasowanie (własnych gminy, budżetu państwa, funduszy celowych i innych) i „sztuką” jest ich prawidłowa ewidencja oraz rozliczenie. Specyfika rachunkowości budżetowej jest trudna i wielu z nas, musi ponieść spory wysiłek, aby przyswoić mnogość zagadnień, niezbędnych do prawidłowej realizacji powierzonych zadań. Jeżeli masz wątpliwości, chcesz uzupełnić wiedzę i potrzebujesz wsparcia – zapraszam Cię na cykl spotkań w tematyce rachunkowości OPS/CUS. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie wszystkich zagadnień z zakresu rachunkowości, ewidencji, sprawozdawczości – dochodów i wydatków – jakie w swojej codziennej pracy wykonują księgowi tych jednostek.

Szkolenia dedykujemy:

Księgowym OPS/CUS i pracownikom służb finansowo księgowych – obecnie pracującym lub przygotowującym się do pracy na stanowisku głównego księgowego. Poziom wiedzy uczestników przystępujących do tzw. Kursu księgowego może być: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Po zakończeniu cyklu spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę na poziomie zaawansowanym.

Nabyte umiejętności:

 • Rozpoczniemy od podstaw prawnych funkcjonowania OPS/CUS, wskazując odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego za gospodarkę finansową. Wiele czynności prawnych, jakie podejmuje kierownik czy księgowy wymaga upoważnienia m.in. do zaciągania zobowiązań – wskaże wzory i wymagany ich zakres. Zakres prawny zakończy się omówieniem dyscypliny finansów publicznych.
 • Podstawą do prowadzenia rachunkowości jest polityka rachunkowości – udostępniony wzór kompletu dokumentów, pozwoli spełnić wymogi ustawy o rachunkowości. Prowadząca omówi zakres dokumentów i wskaże krok po kroku jak konstruować zapisy, aby odpowiednio odzwierciedlić stosowaną ewidencję księgową oraz wymaganą sprawozdawczość.
 • W ramach wiedzy praktycznej – zostaną przeprowadzone warsztaty z księgowości budżetowej. Prowadząca wskaże wszystkie schematy księgowe jakie występują w OPS/CUS z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Do każdej operacji gospodarczej, udostępniony zostanie przykładowy dokument, który będzie podstawą do dokonania zapisu w księgach rachunkowych (dowód księgowy). Rozliczenie dotacji i pozyskanych środków jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadań. W tym zakresie zostanie mówione każde zadanie z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków, w podziale na wypłatę świadczeń i obsługę zadania (przykłady obliczeń i wzory).
 • Kolejną lekcją praktycznej wiedzy będzie klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków z uwzględnieniem najnowszych zmian tzw. „paragrafów ukraińskich”. Podczas spotkania uczestnicy uzyskają informację jakie wydatki ujmujemy na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz jakie konta kosztowe po inny być zastosowane do danego wydatku. W zakresie dochodów prowadząca wskaże jakie paragrafy dochodów występują w OPS/CUS a jakie nie powinny występować. Każdy rodzaj wydatku i dochodu zostanie poparty licznymi przykładami.
 • Kolejną lekcją praktycznej wiedzy będzie sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych. Najważniejszą czynnością poprzedzającą sporządzenie sprawozdań jest uzgodnienie ksiąg rachunkowych w każdym z okresów sprawozdawczych. Prowadząca wskaże jak łatwo szybko i kompleksowo, dokonać stosownych uzgodnień i przenieść dane do odpowiednich pozycji sprawozdawczych. Sprawozdania z realizacji dochodów: Rb-27S, Rb-27ZZ i wydatków Rb-28S i Rb-50 oraz z operacji finansowych Rb-Z, Rb-N i Rb-ZN zostaną omówione z wykorzystaniem druków sprawozdań (w sposób graficzny) z uwzględnieniem nieprawidłowości i błędów.
 • Ustalanie i dochodzenie dochodów budżetowych jest ważnym elementem budżetowej gospodarki finansowej, co do której są zobligowani pracownicy OPS/CUS. Świadczone usługi pomocy społecznej oraz odzyskiwanie świadczeń nienależnie pobranych jest podstawą do ustalania dochodów budżetowych. Podczas tego spotkania zostanie udostępniony i omówiony wzór procedury ustalania, pobierania i dochodzenia należności budżetowych OPS/CUS. Zakres przedstawianej wiedzy pozwoli uczestnikom kompleksowo zapoznać się z bardzo obszernym zagadnieniem, jakim są należności i dochody.
 • Majątek jest niezbędnym elementem funkcjonowania jednostki. Uznanie składników majątku za środki trwałe czy pozostałe środki trwałe jest czynnością bardzo ważną w aspekcie ewidencyjnym i sprawozdawczym. W trakcie używania składników majątku, jednostka ponosi nakłady na środki trwałe, zwiększające wartość początkową lub stanowiące tylko koszty remontu, modernizacji czy rekonstrukcji. Na potrzeby sprawozdań finansowych powinniśmy składniki majątku, zinwentaryzować i wycenić z zastosowaniem zasad ostrożnej wyceny. Podczas spotkania warsztatowego, prowadzącą udostępni uczestnikom wzór instrukcji inwentaryzacyjnej  wraz z załącznikami.

Prowadząca: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania 1 szkolenia: 4 godz.

Kupując pakiet szkoleń otrzymujesz:

 • 60-dniowy dostęp do nagrań;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF oraz wzory dokumentów;
 • Możliwość konsultacji z prelegentem.