Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

czyli refundacja podatku VAT
Gotowe nagranie

349,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowej odsłony wsparcia rządowego odbiorców paliw gazowych– „refundacja podatku VAT”. Pracownicy gmin i wyznaczonych jednostek budżetowych rozpoczną realizacje nowego zadania, chociaż powiązanego w wypłacanym już dodatkiem węglowym, dodatkiem dla niektórych źródeł ogrzewania, czy dodatku elektrycznego jako kontynuacja wsparcia do źródeł ciepła.

Szkolenie dedykujemy:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim pracownikom bezpośrednio realizującym zadanie tj. przyjmującym wnioski i je rozpatrującym czy weryfikującym. Zapraszamy osoby nadzorujące wykonywanie zadania tj. kierowników jednostek, którzy zostali upoważnieni do realizacji tego zadania.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy szkolenia „rozwieją” swoje wątpliwości w zakresie bezpośrednich czynności związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Rozważymy wspólnie zakres weryfikacji wnioskodawców i umocowanie prawne w tym zakresie. Omówimy formy przyznania świadczenia, okres jego wypłaty oraz zakres wymogów formalnych przewidzianych przez ustawodawcę.

Agenda:

Moduł I – Przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych, zwanego dalej „refundacją podatku VAT”, oraz właściwość organów w tych sprawach

Temat 1 – Dla jakich gospodarstw domowych ustawodawca przewidział wsparcie finansowe w formie refundacji podatku VAT?

 • Kto to jest odbiorca końcowy?
 • Wyjaśnienie co rozumie się przez gospodarstwo domowe.
 • Studium przypadku z „okienka” – wnioskodawcy a gospodarstwo domowe (doświadczenia z przyjmowania wniosków na dodatek węglowy).
 • Co w przypadku domów wielorodzinnych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych korzystających z jednego wspólnego źródła ciepła?

Temat 2 – Komu przysługuje dodatek? – Kto może być wnioskodawcom?

 • Czy dodatek przysługuje obywatelom Polski czy też cudzoziemcom?
 • Zasada kto pierwszy ten lepszy, czy ta zasada nadal obowiązuje?
 • Co z uchodźcami z Ukrainy?

Temat 3 – Jakie źródło ciepła gospodarstw domowych ustawodawca wskazał jako uprawniające do wnioskowania o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych?

 • Rodzaje źródeł ciepła.
 • Definicja stosowanego paliwa.

Temat 4 – Jakie dodatkowe wymogi wnioskodawca musi spełnić:

 • Wpis czy zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków?
 • Co z data dokonania wpisu lub zgłoszenia do CEEB?
 • W jakich przypadkach przyznać dodatek na źródło ogrzewania zgłoszone po 11 sierpnia 2022?

Temat 5 – Czy gmina będą zobowiązane do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku?

 • Jeżeli tak to jak prawidłowo dokonać takiej weryfikacji?
 • Jakich narzędzi i systemów użyć?

Temat 6 – Kryterium dochodowe ograniczy liczbę osób uprawnionych do wsparcia.

 • Wysokość kryterium.
 • Jak prawidłowo obliczyć dochód?
 • Co w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego?

Temat 7 – Czy dodatek będzie uzależniony od zakupu paliwa?

 • Jak dokumentować i weryfikować taki zakup?
 • Czy dodatki podlegają kontroli wydatkowania lub marnotrawienia?

Temat 8 – Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ? – omówienie krok po kroku poszczególnych pozycji.

Temat 9 – W jakiej formie można składać wnioski o wypłatę dodatku?

 • Praca na wniosku złożonym elektronicznie.
 • Jakim podpisem powinien być opatrzony wniosek? – kwalifikowanym czy profilem zaufanym a może podpisem osobistym?
 • Co to jest aplikacja mobilna i zaawansowana pieczęć elektroniczna?
 • Jak prawidłowo „przejść” z elektronicznego dokumentu na papierowy?
 • Jakie załączniki powinien zawierać wniosek?
  * umowa zawarta przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem;
  * faktura i dowód uiszczenia zapłaty i co dalej?

Temat 10 – Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych – różne kwoty dodatku.

 • Jak ustalić wysokość refundacji?

Temat 11 – Tryb przyznawania oraz termin i miejsce składania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych. Właściwość organów przyznających dodatek.

 • Kto będzie rozpatrywać wnioski? Delegacja realizacji nowego zadania.
 • Wyłączenia organu i pracowników z postępowania administracyjnego.

Temat 12 – Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na realizatorze zadania?

Temat 13 – Termin wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

 • Jaki czas gmina ma na wypłatę tego dodatku?
 • Co w przypadku gdy gmina nie otrzymania środków na konto – jak dokonywać płatności i kiedy?

Temat 14 – Komu nie przysługuje refundacja dla gospodarstw domowych – wyłączenia.

Temat 15 – Forma postępowania administracyjnego w zakresie przyznania wsparcia .

 • Decyzja administracyjna czy informacja?
 • Co z odmową przyznania tego dodatku?
 • Czy rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia będzie w formie decyzji?
 • Pozostałe rodzaje rozstrzygnięć – zamknięcia wniosku o wypłatę dodatku.
 • Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawa ochrony środowiska i kodeksu postępowania administracyjnego.

Temat 16 – Refundacja – zwolniona czy opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Temat 17 – Czy pracownicy socjalni będą zaliczać do dochodu rodziny kwoty refundacji?

Temat 18 – Co z egzekucją refundacji?

Temat 19 – Refundacja, a inne dodatki?

Temat 20 – Źródło finansowania dodatku – czy finansowanie będzie pochodziło z dotacji czy z środków jednego z Państwowych Funduszy Celowych?

Moduł II – Część finansowa

Temat 1 – Źródło finansowania „refundacji podatku VAT” dla gospodarstw domowych tzw. „dodatek gazowy”.

Temat 2 – Terminy, forma i sposób wnioskowania o środki dla gminy na wypłatę „dodatku gazowego”.

Temat 3 – Klasyfikacja budżetowa otrzymanych środków na wypłatę „dodatku gazowego”.

Temat 4 – Podstawa i forma prawna wprowadzania środków do budżetu.

Temat 5 – Koszty obsługi zadania – wysokość i sposób obliczania.

Temat 6 – Rozliczenie środków otrzymanych na realizację zadania – termin i zakres sprawozdawczy.

Temat 7 – Współpraca z Wojewodą w zakresie przepływów finansowych.

Temat 8 – Terminy przekazywania informacji o niewykorzystanych środkach w każdym miesiącu realizacji zadania.

Prowadzący:

 • Dawid Cisło – Część merytoryczna
 • Małgorzata Jaźwińska – Część finansowa

Czas trwania: 3 godz. 27 min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.