Asystent osoby niepełnosprawnej

Program 2023
gotowe nagranie

199,00  brutto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników.

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
  • funkcjonowaniem osoby uzależnionej od alkoholu,
  • psychologicznymi mechanizmami uzależnienia osoby uzależnionej od alkoholu w sferze poznawczej, emocjonalnej i zachowania,
  • zależnością pomiędzy występowaniem głodu alkoholowego, a zachowaniami agresywnymi osoby uzależnionej,
  • jak to się dzieje, że stajemy się sprawcami przemocy w rodzinie,
  • psychologicznymi mechanizmami osoby stosującej przemoc w rodzinie – sfera poznawcza czyli obszar myśli i sądów, sfera emocjonalna czyli obszar uczuć, sfera behawioralna czyli obszar czynów i zachowań,
  • skutkami, jakie ponosi osoba stosująca przemoc w rodzinie – skutki moralne, społeczne, psychologiczne i prawne.

Szkolenie dedykujemy:

  • pracownikom socjalnym GOPS-ów i MGOPS-ów,
  • członkom zespołów roboczych procedury Niebieskiej Karty,
  • kuratorom społecznym i zawodowym,
  • przedstawicielom GKRPA,
  • policjantom zajmującym się procedurą Niebieskiej Karty.

Nabyte umiejętności:

Podczas szkolenia osoba prowadząca szczegółowo omówi funkcjonowanie osoby uzależnionej, jednocześnie będącej sprawcą przemocy w rodzinie. Omówione zostaną zależności i korelacje pomiędzy psychologicznymi mechanizmami osoby uzależnionej od alkoholu i psychologicznymi mechanizmami osoby stosującej przemoc w rodzinie. Uczestnicy uzyskają informacje jak rozmawiać z takimi osobami, jak przygotować plan działania motywowania takiej osoby do podjęcia działań, zmierzających w kierunku leczenia odwykowego, a także uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Agenda

Proponujemy przygotowanie dla Państwa instytucji dedykowanych procedur w zakresie cyberbezpieczeństwa, zgodnych z aktualnymi przepisami.

Dokument 1 – Informację o cyberbezpieczeństwie na stronę internetową.
Jest to obowiązek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Dokument 2 – Zarządzenie w sprawie: wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych przetwarzania danych osobowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zapewni poznanie przykładowych cyberataków i zobowiąże pracowników do bezpiecznych zachowań w pracy w sieci.
Dokument 3 – Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Jest to wyznaczenie w instytucji osoby do kontaktu z CSIRT NASK – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, działającym na poziomie krajowym.
Dokument 4 – Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Procedur reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa w Państwa jednostce.
Dokument 5 – Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, które zawierają opis zachowań podczas ogłoszonych stopni alarmowy CRP.