Sprawozdania budżetowe kwartalne i z operacji finansowych w OPS


Gotowe nagranie

399,00  netto*
*cena bez VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Zarejestrowany klient otrzyma dostęp do tego materiału na 7 dni po zakupie.

Program szkolenia – kliknij, aby pobrać

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom praktycznych wskazówek jak sporządzić sprawozdania budżetowe (Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50) oraz sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN). Poruszane podczas szkolenia tematy zostaną przedstawione w zakresie najistotniejszych zagadnień w tematyce spotkania.

Szkolenie dedykujemy:

Głównym księgowym i pracownikom służb finansowo- księgowych.

Nabyte umiejętności:

Uczestnicy zapoznają się z bieżącymi wzorami sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych, sposobem ich sporządzania w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej. Prowadzący omówi zakres ewidencji księgowej poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz przenoszenia poszczególnych danych do omawianych sprawozdań budżetowych.

Agenda:

Moduł I – SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Temat 1 – Uzgodnienia ksiąg na potrzeby sprawozdawcze.

Omówienie poszczególnych etapów uzgodnienia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzenia sprawozdań budżetowych w tym:

 • Uzgodnienia kosztów z wydatkami (Zespół 4 i konto 130 wydatki),
 • Kasowe uzgodnienie środków otrzymanych od gminy a ich wydatkowanie przez OPS (weryfikacja kart budżetowych pod kątem uzgodnień kasowo dokonanych wydatków),
 • Uzgodnienia naliczonych należności a uzyskanych wpłat oraz ich odprowadzenia do gminy – uzgodnienia z gminą kwoty przekazanych dochodów,
 • Zaangażowanie – dokumenty merytoryczne będące podstawą dokonania, zapisów w księgach rachunkowych OPS, weryfikacja zaangażowania a wydatki do sprawozdania kontra zobowiązania.

Temat 2 – Sprawozdania budżetowe.

Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych przedstawione w graficzny sposób – zakresu ujmowanych danych w tym:

 • Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań,
 • Klasyfikacja budżetowa i szczegółowość na potrzeby sprawozdawcze,
 • Sprawozdania budżetowe z zakresu WYDATKÓW – Rb-28S i Rb-50 (wydatki),
 • Sprawozdania budżetowe z zakresu DOCHODÓW – Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Powiązania sprawozdań budżetowych ze sprawozdaniami z operacji finansowych (Rb-28S a Rb-Z; Rb-27S a Rb-N i Rb27ZZ a Rb-ZN),
 • Przykładowe wydruki z programu finansowo-księgowego na potrzeby sporządzenia sprawozdań,
 • Formy przekazywania sprawozdań (papierowa i elektroniczna, podpisane profilem zaufanym czy nie, wysłane e-PUAP czy na skrzynkę pocztową),
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby).

Temat 3 – Sprawozdania z operacji finansowych.

Omówienie poszczególnych kolumn sprawozdawczych przedstawione w graficzny sposób – zakresu ujmowanych danych w tym:

 • Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań,
 • Zakres należności i zobowiązań oraz klasyfikacja budżetowa w poszczególnych sprawozdaniach,
 • Omówienie wszystkich grup dłużników i wierzycieli występujących w sprawozdaniach,
 • Omówienie wszystkich pozycji sprawozdawczych w układzie przedmiotowym,
 • Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN,
 • Przykładowe wydruki z programu finansowo-księgowego na potrzeby sporządzenia sprawozdań,
 • Formy przekazywania sprawozdań (papierowa i elektroniczna, podpisane profilem zaufanym czy nie, wysłane e-PUAP czy na skrzynkę pocztową),
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby).

MODUŁ II – EWIDENCJA KSIĘGOWA

Temat 1 – Księgowanie faktur dotyczących wydatków bieżących.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie wydatków bieżących dotyczących dokonywanych zakupów materiałów, usług i majątku niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Wskazanie dowodów księgowych (wymogi formalne i merytoryczne dokumentu), będących podstawą do dokonania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dekretacja i wymagane pieczęci.

Temat 2 – Księgowanie faktur i not dotyczących opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu kosztu gminy jakim są:

 • opłaty za przebywanie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
 • opłaty za pobyt osoby bezdomnej w domu dla osób bezdomnych,
 • opłaty za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej matek samotnych,
 • opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Wskazanie wymaganych dowodów księgowych (wymogi formalne i merytoryczne dokumentu), będących podstawą do dokonania zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dekretacja i wymagane pieczęci.

Temat 3 – Księgowanie naliczenia i wypłaty świadczeń oraz potrącenia i zaangażowanie.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przyznanych świadczeń dla wnioskodawców i klientów pomocy społecznej. Ewidencja księgowa:

 • Przypisu kosztu przyznanych świadczeń decyzją administracyjną,
 • Wypłat świadczeń,
 • Zaangażowania świadczeń,

Temat 4 – Księgowanie naliczenia i wypłaty wynagrodzeń (pracownicy i zleceniobiorcy).

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę cywilnoprawną. Ewidencja księgowa:

 • Przypisu kosztu wynagrodzeń brutto i składek ZUS leżących po stronie pracodawcy,
 • Naliczeń różnych potrąceń z wynagrodzeń m.in. składek (wkłady) na PKZP, ubezpieczenia zbiorowe, PPK, potrącenia komornicze, spłaty pożyczek z PKZP.
 • Wypłaty wynagrodzeń,
 • Zaangażowania wynagrodzeń.

Temat 5 – Księgowanie świadczeń z ZFŚS.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS ze wskazaniem terminów sporządzania kalkulacji wysokości odpisu (podanie podstawy prawnej dokonywania odpisu i sposobu jego obliczania). Wskazanie zmian w planie finansowym wydatków dla celów zapewnienia odpisu w wymaganej wysokości). Ewidencja księgowa:

 • Naliczenia w koszty odpisu na ZFŚS,
 • Przelew z rachunku bieżącego na konto ZFŚS wysokości odpisu,
 • Wypłaty z konta ZFŚS na rzecz pracowników (wskazanie dokumentacji),
 • Weryfikacja na koniec roku i ustalenie ostatecznej wysokości odpisu.

Temat 6 –Współpraca z Urzędem Gminy – schemat zapisu na kontach księgowych.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przekazywania dochodów zgromadzonych przez OPS (wymagana dokumentacja), ewidencja księgowa otrzymywanych w trakcie roku transz dotacji, zwroty niewykorzystanych dotacji, uzgodnienia między OPS a gminą, Zwroty dochodów i niewykorzystanych dotacji na przełomie roku.

Temat 7 – Księgowanie odpłatności za usługi pomocy społecznej.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu należności i gromadzenia dochodów powstałych z dokonywanych wpłat przez osoby zobowiązane. Ewidencja księgowa:

 • Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • Odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (dom dla bezdomnych, dom pomocy społecznej, dom/klub dziennego pobytu).

Temat 8 – Księgowanie zwrotu świadczeń.

Omówienie operacji gospodarczych w zakresie przypisu należności i gromadzenia dochodów powstałych z dokonywanych wpłat przez osoby zobowiązane. Ewidencja księgowa:

 • Zwrotu świadczeń nienależnie pobranych (poprzez potrącenie i wpłata na konto),
 • Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
 • Zwrotu opłat za świadczenia.

Prowadzący: Małgorzata Jaźwińska

Czas trwania: 4 godz. 14min.

Kupując szkolenie otrzymujesz:

 • 7-dniowy dostęp do nagrania;
 • Certyfikat uczestnictwa;
 • Autorskie materiały szkoleniowe w wersji PDF;
 • Możliwość 7-dniowych konsultacji z prelegentem.