NOWOŚĆ – Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych od 1 maja 2023r. OPS/CUS będą musiały dokonywać zmian m.in.:

  1. Zmienić decyzje naliczające odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

UWAGA – decyzje określające odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze będą musiały być zmienione !

Zgodnie z § 4 ust. 1  cyt. rozporządzenia – Decyzje ustalające wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi, o których mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc do dnia w nich określonego, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 1 lipca 2023 r.

2. Wskazano nowe miejsca  wpłaty należności za specjalistyczne usługi  opiekuńcze

  • przed zmianą – wpłaty należało dokonać bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy co znacznie utrudniało realizację tego zadania i wielokrotnie było niemożliwe do wykonania
  • po zmianie – bezpośrednio do kasy urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych; przelewem na wskazane w decyzji konto

3. Skrócono wymagania co do doświadczenia zawodowego osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

  • przed zmianą wymagany był „co najmniej półroczny staż
  • po zmianie „co naj-mniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe

UWAGA ! osoby, które przed dniem wejścia w życie zmieniającego rozporządzenia posiadały co najmniej półroczny staż w zakładach rehabilitacyjnych, mogą świadczyć specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia tj. po 1 maja 2023 r..

4. Zmieniono rozpiętość progów procentowych określających wysokość odpłatności w oparciu o kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub przypadającej na osobę w rodzinie

  • pełna odpłatność za 1 godz. zegarową będzie naliczana dopiero powyżej 600% kryterium dochodowego  
  • przed zmianą było to powyżej 330 % kryterium dochodowego

5. Doprecyzowano wymiar 1 godz. specjalistycznej usługi opiekuńczej  –  wskazano, że jest to godz. zegarowa (60 min.)

6. Uwzględniono nową formę organizacyjną jednostek pomocy społecznej tj. dodano centrum usług społecznych.

Autor: Małgorzata Jaźwińska