Nowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – obejmie wszystkie źródła ciepła

Nowe wsparcie finansowe - wszystkie źródła ciepła

Obserwujemy wzrost cen energii i nośników energii na rynku krajowym i zagranicznym. Rosnące ceny energii mocno wpływają na poziom inflacji co ma wpływ na wszystkich obywateli oraz instytucję użyteczności publicznej. W nadchodzącym sezonie grzewczym, wszyscy będą zmuszeni dokonywać wyższych opłat za źródła ciepła.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania osłonowe na rynku gazu wprowadzając ustawę z dnia 26 stycznia 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 202 z póż.zm.) Wprowadzono również dodatek osłonowy a następnie dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, obecnie Rada Ministrów, 23 sierpnia 2022 r., przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Nowa propozycja wsparcia dotyczy m.in. gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Rząd proponuje wsparcie w postaci dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Źródła ciepła objęte wsparciem

Rząd przewiduje wsparcie w postaci „dodatku dla gospodarstw domowych”, których głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),

Wysokość wsparcia

Dodatek dla gospodarstwa domowego, będzie wynosi:

  1. 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Termin składania wniosków

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Organ właściwy – weryfikacja wniosku

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła w centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy.

Realizatorzy zadania

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej/ centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

Finasowanie

Dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

Autor: Małgorzata Jaźwińska