Komisja socjalna jako organ doradczy, wspomagający, opiniujący oraz administrujący Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Często pytają mnie o Komisje Socjalne – czy są konieczne, jaki powinien być ich skład dla sprawnego działania i w jakim dokumencie regulować ich funkcjonowanie. Postaram się w dzisiejszej publikacji na te pytania odpowiedzieć.

Na samym początku powinniśmy wiedzieć czym jest Komisja Socjalna Zarządza ZFŚS i do jakich celów jest ona w jednostkach tworzona. Komisja socjalna w większości jednostek jest organem doradczym, wspomagającym i opiniującym w sprawach związanych z ZFŚS. Komisje Socjalne są zakładane przez pracodawców do efektywnego zarządzania funduszem socjalnym, z kompetencjami ustalanymi przez pracodawców.

Zazwyczaj Komisja Socjalna nie ma uprawnień do administrowania ZFŚS ani do przyznawania świadczeń z funduszu. Komisja opiniuje sprawy i przedstawia swoje stanowisko pracodawcy oraz związkom zawodowym lub reprezentantowi pracowników, gdy brak związków. Kluczowe znaczenie w kwestii określania kompetencji Komisji Socjalnej ma jej skład:

 • Jeśli pracodawca chce, aby Komisja Socjalna Zarządza ZFŚS przyznawała świadczenia, musi ona obejmować uprawnionych przedstawicieli pracodawcy i związku zawodowego.
 • Jeśli pracodawca nie będzie chciał każdorazowo uzgadniać przyznania danego świadczenia z funduszu ze stroną związkową (art. 27 ustawy o związkach zawodowych, Komisja Socjalna musi składać się z przedstawicieli pracodawcy i osób upoważnionych przez zakładową organizację związkową, z którymi pracodawca uzgadnia przyznawanie świadczeń.
 • Jeśli w składzie komisji nie znajdą się upełnomocnieni przedstawiciele strony związkowej wówczas kompetencje Komisji Socjalnej będą mogły polegać na zbieraniu dokumentacji w sprawie świadczeń z funduszu,  analizie tych dokumentów oraz przedstawianiu pracodawcy opinii w danej sprawie.

W tym miejscu nasuwać się może pytanie czy tworzenie takich komisji jest obowiązkowe. Chociaż tworzenie Komisji Socjalnych nie jest wymagane ustawowo, ich powołanie może odciążyć pracodawców i usprawnić proces przyznawania świadczeń socjalnych, szczególnie w większych firmach.

Kolejną kwestią konieczną do omówienia będzie dokument regulujący funkcjonowanie Komisji Socjalnych. Pracodawca może unormować zasady funkcjonowania i zakres kompetencji Komisji Socjalnej w :

 • Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub
 • Regulaminie Komisji Socjalnej.

W regulaminie określającym zasady funkcjonowania Komisji Socjalnej powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • sposobu powołania komisji socjalnej,
 • ilości członków oraz ich funkcje,
 • czasu trwania kadencji i sposobu odwołania z pełnionej funkcji,
 • częstotliwości i terminów posiedzeń komisji,
 • kompetencji komisji.


W regulaminie nie ustalamy imiennego składu komisji, a jedynie liczbę jej członków, kogo reprezentują i jakie pełnią funkcje. Zazwyczaj powołanie Komisji odbywa się w drodze zarządzenia i to w tym dokumencie określamy imienny skład komisji.

Przykładowy zapis regulaminu:

Wstępnej oceny wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje Komisja Socjalna, składająca się z dwóch przedstawicieli pracodawcy wskazanych przez Dyrektora/Kierownika ……, które pełnić mają funkcję przewodniczącego i osoby obsługującej Fundusz oraz po dwóch przedstawicieli związków zawodowych upełnomocnionych stosowną uchwałą zakładowej organizacji związkowej.

Przykładowy zapis zarządzenia:

Powołuję Komisję Socjalną w …………….(nazwa jednostki) w składzie:

       1. (imię i Nazwisko)           –          przewodniczący – przedstawiciel pracodawcy;

       2. (Imię i Nazwisko)           –          obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –      przedstawiciel pracodawcy;

       3. (Imię i Nazwisko)           –          przedstawiciel (nazwa związku zawodowego)

       4. (Imię i Nazwisko)           –          przedstawiciel (nazwa związku zawodowego) .

Pamiętajmy, że członkowie Komisji Socjalnej mają dostęp do danych wrażliwych, więc pracodawca powinien wydać im odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 Autor: Magdalena Łapaj

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.VI

W dzisiejszej odsłonie ZFSŚ w pytaniach i odpowiedziach będziemy kontynuować kwestią przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

1. Czy tzw. „wczasy pod gruszą” wypłacamy przed czy po urlopie wypoczynkowym?

“Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: W kwestii tej brak jest uregulowań prawnych, dlatego decydują zapisy wewnętrzne regulaminów ZFŚS. Podczas ich tworzenia warto uwzględnić różne aspekty, takie jak:”

 • Czy środki otrzymane z ZFŚS mają służyć dofinansowaniu wypoczynku pracownika?
 • Co w przypadku, gdy pracownik przerwie urlop i wróci do pracy?
 • Jak często zwoływać posiedzenia Komisji Socjalnej, aby zapewnić terminową wypłatę świadczeń?

2. Czy o tzw. „wczasy pod gruszą” może wnioskować emeryt/rencista?

Tak, zgodnie z ustawą o ZFSS, emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z Funduszu. Pracodawca może kierować się jedynie kryterium socjalnym przy przyznawaniu świadczeń, a zapisy regulaminów ZFŚS nie mogą wykluczać osób ustawowo uprawnionych.

3. Pracownik jest zatrudniony do 30.04.2024 r., obecnie wykorzystuje urlop wypoczynkowy, który uprawnia go do wypłaty „wczasów pod gruszą”. Przed urlopem złożył wniosek o wspomniane świadczenie, czy należy to świadczenie wypłacić mu w niższej kwocie, gdyż odpis podstawowy za tego pracownika nie pokryje w całości planowanej na dany rok kwoty „wczasów pod gruszą”?

W omawianej sytuacji nie ma znaczenia kwota odpisu podstawowego (przeliczona proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia), a fakt posiadania statusu pracownika i fakt przebywania na urlopie wypoczynkowym. Obniżając kwotę świadczenia socjalnego np. proporcjonalnie do okresu zatrudnia, czy też do wysokości odpisu na ZFŚS postąpimy niezgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z przytoczonym przepisem świadczenia socjalne winny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pamiętajmy, że jeśli kryterium socjalne nie będzie przez nas stosowane przy przyznawaniu świadczeń z funduszu, narażamy się na przykre w skutkach konsekwencje na wypadek kontroli np. ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Czy środki z ZFSS można przeznaczyć na wyjście pracowników na kręgle?

Tak, jeśli regulaminy przewidują działalność sportowo-rekreacyjną i organizację imprez zbiorowych. Należy jednak pamiętać o powszechności takich wydarzeń i dostępie do nich dla wszystkich uprawnionych.

5. Jak zorganizować dopłaty do biletów na wydarzenia kulturalne dla uprawnionych osób?

Osoby uprawnione mogą samodzielnie dokonywać zakupu biletów, a pracodawca może dofinansować takie wydarzenia z ZFŚS, uwzględniając kwotę dopłaty oraz kryterium socjalne.

6. Czy można zorganizować imprezę na Dzień Dziecka jako imprezę zbiorową, sfinansowaną ze środków z ZFŚS?

Tak, pod warunkiem, że regulaminy ZFŚS dopuszczają organizację takich imprez jako imprez zbiorowych. Cel imprezy nie może wskazywać na celebrację okoliczności czy święta, lecz może to być piknik rodzinny z występami dzieci.

“Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Zapraszamy do śledzenia kolejnych odsłon naszego cyklu poświęconego ZFŚS, gdzie omówimy kolejne aspekty tego ważnego dla pracowników funduszu.”

 Autor: Magdalena Łapaj

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.V

Dzisiaj przedstawię Państwu piątą część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat funduszu. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się kwestią przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

 1. Czy pracownik, który jest rozwiedziony, nie ma ograniczonych praw rodzicielskich i płaci regularnie alimenty na rzecz swojego dziecka może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z ZFŚS do kolonii swojego dziecka?

Odpowiedź: Tak, gdyż nie ma tutaj znaczenia, że rodzic dziecka na stałe nie zamieszkuje z dzieckiem, a fakt ponoszenia stałych kosztów związanych z jego wychowaniem (płacone alimenty) oraz fakt pełnienia przez niego władzy rodzicielskiej.

 1. Pracownikowi wypłacono „wczasy pod gruszą”, okazało się jednak, że po 5 dniach urlopu wrócił do pracy. Do wypłaty „wczasów pod gruszą” uprawniało go wykorzystanie 10 dni urlopu wypoczynkowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca?

Odpowiedź: Pracodawca w takim przypadku co do zasady powinien żądać zwrotu wypłaconych niezgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS „wczasów pod gruszą”. Bowiem może okazać się, że podczas kontroli z ZUS wypłata takiego świadczenia zostanie uznana jako przychód pracownika od którego będzie trzeba naliczyć składki ZUS, podatek dochodowy i odsetki od nieterminowych zobowiązań podatkowo – składkowych. Musimy pamiętać, że zgodnie z przepisami to na pracodawcy ciąży obowiązek uiszczenia zaległości podatkowo – składkowych, a więc będzie to jego koszt. Pogląd w tej sprawie możemy znaleźć w orzecznictwie:
Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2012 r. (I UK 140/12, OSNP 2013/13-14/160)
„(…)świadczenia zostały wypłacone wprawdzie z funduszu świadczeń socjalnych, lecz nie na warunkach wynikających z tego Regulaminu, a więc nie mogą one zostać uznane za świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(…)”

Jeśli jednak pracownik zobowiąże się do końca roku kalendarzowego wykorzystać urlop wypoczynkowy w liczbie dni wymaganej do przyznania „wczasów pod gruszą”, pracodawca wówczas może wstrzymać się od żądania zwrotu tego świadczenia.

 1. Pracodawca wydał zainteresowanym pracownikom bilety na sztukę teatralną bez zastosowania kryterium socjalnego, zakup biletów został pokryty w całości z ZFŚS. Czy pracodawca postąpił prawidłowo?
  Odpowiedź: Pracodawca nie postąpił prawidłowo. W sytuacji, gdy bilety na sztukę teatralną zostały przyznane i rozdane każdemu pracownikowi indywidualnie (wg np. listy) to zakup biletów nie powinien w całości zostać pokryty ze środków z ZFŚS. Przy przyznawaniu dofinansowania do biletów na sztukę teatralną pracodawca winien zastosować kryterium socjalne, a więc nie wszyscy uczestnicy tego przedstawienia otrzymaliby pełne dofinansowanie kosztów takiego biletu. W związku z tym część kosztów związanych z zakupem biletów byłaby pokryta przez osoby, które w takim wydarzeniu chciałyby uczestniczyć
  W sytuacji, gdy pracodawca zorganizowałby np. spotkanie w ramach prowadzonej działalności kulkturalno – oświatowej polegające na wspólnym oglądaniu przez wszystkich pracowników sztuki teatralnej, wówczas pracodawca nie musi weryfikować sytuacji materialnej pracowników. Należy jednak w Regulaminie ZFŚS zawrzeć zapisy, które dopuszczają finansowanie takich wydarzeń kulturalnych ze środków Funduszu na równych zasadach jako świadczenie grupowe.
 2. Pracownik zatrudniony od dnia 01.03.2023 r. na podstawie umowy na czas określony do dnia 31.03.2024 r. wystąpił w dniu 01.09.2023 r. z wnioskiem o udzielnie pożyczki mieszkaniowej. Pracodawca odmówił udzielania pożyczki powołując się na zbyt krótki okres trwania umowy, czy postąpił prawidłowo?

Odpowiedź: Pracodawca nie postąpił prawidłowo, gdyż odmawiając przyznania pożyczki mieszkaniowej kierował się kryterium stażu pracy tego pracownika, a nie kryterium socjalnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy zatrudnieni na czas określony mają taką samą możliwość uzyskania pomocy z ZFŚS, jak pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony. Przyznawanie świadczeń socjalnych z funduszu powinno być uzależnione w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Według art. 2 pkt. 5 wspomnianej ustawy, osoby uprawnione do korzystania z Funduszu to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca jest pracownikiem, a więc nie można pozbawić go świadczeń z ZFŚS. Pracodawca w celu uniknięcia powyższych zarzutów oraz w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki mieszkaniowej mógł zaproponować takiemu pracownikowi pożyczkę mieszkaniową na okres sześciu miesięcy.

 Autor: Magdalena Łapaj

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dzisiaj przedstawiamy czwartą część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funduszu.

 1. Czy byłemu pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę i po 2 latach przeszedł na emeryturę, należy naliczyć odpis uznaniowy, jeśli przyczyną rozwiązania umowy nie było przejście na emeryturę ani rentę, a pracownik był bezrobotny w celu uzyskania uprawnień emerytalnych?

Odpowiedź
Tak, sam fakt nabycia praw emerytalnych jest kluczowy, niezależnie od momentu ich nabycia.

Jeśli byłemu pracownikowi brakuje nowej pracy przed uzyskaniem emerytury, to staje się emerytem wobec byłego pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca powinien zwiększyć odpis dla tego emeryta i zapewnić mu pomoc socjalną z funduszu.

 1. Czy za emeryta, który podjął zatrudnienie w innym zakładzie pracy, ale nie stracił prawa do emerytury należy robić odpis uznaniowy ?

Odpowiedź: Tak, gdyż były pracownik/emeryt nie stracił prawa do emerytury wobec tego w dalszym ciągu zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS jest w grupie osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS. Stawianą tezę potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. akt III PZP 3/23):

„Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości niepowodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest „emerytem – byłym pracownikiem” w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(…)”

 1. Jaką metodę statystyczną może wybrać jednostka przy wyliczaniu przeciętej liczby zatrudnionych jeżeli wiemy, że w miesiącu styczniu br. ruchy kadrowe przedstawiały się następująco::
dzień12345678910111213141516171819202122232425262728293031
zatrudnienie5050  5055555555606060585858505050505048484848454545454747484950  

Odpowiedź:

Przy ustalaniu przeciętnej liczby zatrudnionych dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz.U. nr 43, poz. 349). Te przepisy nie precyzują konkretnej metody obliczenia tej liczby, dlatego do tego celu wykorzystuje się trzy różne metody statystyczne.

 • średniej arytmetycznej – czyli sumowanie stanu zatrudnienia z każdego dnia roboczego w miesiącu i podzielenie wyniku przez liczbę dni danego miesiąca. Najczęściej stosowana w przypadku dużych fluktuacji kadrowych, to najbardziej czasochłonna metoda wyliczania przeciętnej liczby zatrudnionych;
 • średniej chronologicznej – To suma połowy stanu zatrudnienia z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca oraz pełnego stanu zatrudnienia na 15. dniu miesiąca. Tak wyliczoną sumę dzielimy przez 2. Stosuje się ją najczęściej w jednostkach, w których zmiany poziomu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach są nieznaczne;
 • metody uproszczonej – czyli dodanie liczby zatrudnionych w pierwszym i ostatnim dniu danego miesiąca i podzielenie jej przez 2. Stosuje się ją najczęściej w jednostkach, w których zmiany poziomu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach są sporadyczne.

Wobec powyższego należałoby sprawdzić, która z metod statystycznych będzie odzwierciedlała stan przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wyliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych:

średnia arytmetyczna : (9×50)+(4×55)+(3×60)+(3×58)+(5×48)+(4×45)+(2×47)+(1×49) = 1587/31 = 51,19

średnia chronologiczna : [ (50/2)+(50/2)+50 ]/2 = 50

metoda uproszczona: (50+50)/2 = 50

Z uwagi na częste i znaczne ruchy kadrowe, najlepszą metodą wyliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych wydaje się być metoda średniej arytmetycznej

 1. Jaka będzie wysokość odpisu na ZFŚS jeżeli wiemy, że jednostka budżetowa zatrudnia:
 2. 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, z czego 10 z nich obecnie jest na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,
 3. 5 pracowników na ¾ etatu na umowę na czas zastępstwa
 4. 3 pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w pełnym wymiarze czasu pracy,
 5. 10 pracowników na prace interwencyjne na ½ etatu,
 6. 6 pracowników na ¼ etatu przebywających na urlopach bezpłatnych,
 7. 3 stażystów w celu nauki zawodu,
 8. 5 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W jednostce nie odnotowano istotnych ruchów kadrowych.

Odpowiedź:
Przy ustalaniu wysokości odpisu, niezbędne jest obliczenie przeciętnej liczby zatrudnionych. Zakładamy, że jednostka korzysta z metody uproszczonej ze względu na brak istotnych zmian kadrowych w poszczególnych miesiącach

Wyliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych przedstawia poniższa tabela:

Liczba zatrudnionychWymiar etatuObliczeniaLiczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
501/150×1/150
53/45×3/43,75
31/13×1/13
101/210×1/25
61/46×1/41,5
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty63,25

Do przeciętnej liczby zatrudnionych nie wliczono stażystów oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, gdyż nie posiadają oni statusu pracownika. Wliczono natomiast osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i bezpłatnych.
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 63,25, zakładając stały stan zatrudnienia na pierwszy i ostatni dzień każdego miesiąca.

Wobec tego odpis podstawowy wyniesie:

63,25 x 2 417,14 zł = 152 884,11 zł

Natomiast odpis uznaniowy:

3 x 402,86 zł = 1 208,58 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024 r. wyniesie 154 092,69 zł

 Autor: Magdalena Łapaj

Karta Dużej Rodziny- wzrosła cena za wydanie duplikatu

Karta Dużej Rodziny stanowi system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających więcej niż dwójkę dzieci.
Dzięki programowi, rodziny otrzymują zniżki w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, obejmujące sklepy, apteki, instytucje kultury, obiekty sportowe i inne.

Otrzymanie Karty Dużej Rodziny nie zależy od dochodu rodziny. Uprawnieni do ubiegania się to rodzice oraz ich małżonkowie, którzy mieli lub mają co najmniej troje dzieci. Dodatkowo, karta przysługuje dzieciom w różnym wieku, w tym nieograniczonej wiekowo grupie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warto zauważyć, że wydanie pierwotnej Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne dla każdego członka rodziny. Jednak, w przypadku konieczności wydania duplikatu, od 1 marca 2024 roku opłata wynosi 15 zł.


Pamiętaj, że rodzicom, których sąd ograniczył władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej trójki dzieci, nie przysługuje Karta Dużej Rodziny.

Program ten stanowi istotne wsparcie dla rodzin wielodzietnych, zapewniając im szereg przywilejów w różnych dziedzinach życia codziennego, takich jak:

 • Zniżki na usługi komunalne i transport,
 • Zniżki w instytucjach kultury i edukacji,
 • Ułatwienia w dostępie do rozrywki,
 • Korzyści w sektorze usług,
 • Wsparcie w zakresie edukacji,
 • Zniżki na usługi turystyczne.


Program Karty Dużej Rodziny wspiera rodziny wielodzietne, poprawiając ich jakość życia przez rozwiązanie wielu problemów.

Szkolenie w zakresie wydania KDR i obsługi tego zadania znajdziecie Państwo w naszej firmie w obszarze szkoleń dla pomocy społecznej.


Te szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości zasobów dla rodzin wielodzietnych i efektywne ich wsparcie przez pracowników socjalnych.

Autor: Anna Sozańska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.III

Dzisiaj omówimy trzecią część najczęściej zadawanych pytań dotyczących funduszu. W poniższych pytaniach poruszymy tematykę oświadczeń o dochodach oraz wyliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Jak weryfikować oświadczenia o dochodach?
  • Pracodawca może żądać od pracownika dokumentacji potwierdzającej jego sytuację dochodową, jeśli wątpi w prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu. Może to być np. pit lub inne zaświadczenia. Orzecznictwo sądowe sugeruje respektowanie oświadczeń, ale weryfikacja jest możliwa.
 2. Czy dziecko powyżej 25. roku życia, bezrobotne i nadal mieszkające z rodzicami, można uznać za członka rodziny?
  • Takie dziecko nie otrzymuje świadczeń, ale stanowi część gospodarstwa domowego rodziców, co może mieć znaczenie przy ocenie sytuacji socjalnej.
 3. Czy zatrudnienie pracownika na zastępstwo wymaga podwójnego odpisu?

Podsumowując, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to weryfikacja danych o dochodach, zaliczenie osób pozostających na utrzymaniu oraz odpowiednie naliczanie odpisów to kluczowe aspekty zarządzania funduszem.

 Autor: Magdalena Łapaj


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.II

Dzisiaj przedstawię Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat funduszu. W przedstawionych poniżej pytaniach będziemy kontynuować kwestię oświadczeń o dochodach oraz kwestię wyliczania dochodów uprawnionych do funduszu osób.

1.Czy po separacji małżeńskiej można zignorować dochód drugiej osoby, jeśli nie mieszkają już razem, ale wciąż są małżeństwem?

Odpowiedź:
Wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego nie ogranicza się jedynie do wspólnego zamieszkiwania, lecz także obejmuje wspólne zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych. Separacja prawna, zgodnie z definicją, to sądowe uregulowanie życia małżonków w rozłączeniu. Przy separacji, podział majątku oznacza, że nie uwzględnia się dochodu osoby w separacji przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego dla funduszu. Potwierdzenie tego znajdujemy w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r., nr SPS-023-20396/11.

2. Czy przy rozdzielności majątkowej małżonków należy wyłączyć dochód jednego z partnerów przy wyliczaniu miesięcznego dochodu na członka rodziny?

Odpowiedź:
Jeśli małżonkowie mieszkają razem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, nie uwzględnia się ich dochodu przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny do celów funduszu Rozdzielność majątkowa nie jest wystarczającym powodem, aby nie uwzględniać dochodów współmałżonka. Potwierdza to pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2011 r., nr SPS-023-20396/11.

3. Czy uprawniona osoba może otrzymać świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez ujawniania swoich dochodów poprzez zgodę na niższą kwotę? Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Odpowiedź:
Przyznawanie świadczeń z funduszu na podstawie oświadczenia o dochodach może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Ustawa nakazuje uwzględnienie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń, co może być utrudnione, gdy osoba nie ujawnia swoich dochodów. Kontrole ZUS mogą skutkować koniecznością opodatkowania wszystkich wypłaconych świadczeń. Orzecznictwo potwierdza konieczność uwzględnienia kryterium socjalnego, a niezastosowanie się do tego może skutkować koniecznością opodatkowania świadczeń jako dodatkowego wynagrodzenia.

Proponuję unikać przyznawania świadczeń z funduszu na podstawie skomplikowanych oświadczeń. Jeśli w regulaminach funduszu istnieją takie zapisy, sugeruję ich jak najszybszą zmianę.

 Autor: Magdalena Łapaj


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach cz.I

Przez cały miesiąc, postaram się raz w tygodniu przedstawić Państwu Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach. Z uwagi na to, że zapewne jest to okres zbierania oświadczeń o dochodach w Waszych jednostkach, dzisiejszy blok pytań i odpowiedzi dotyczyć będzie właśnie kwestii oświadczeń o dochodach.

1. Czy osoby korzystające ze świadczeń ZFŚS muszą składać oświadczenia o dochodach?
Tak, zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek zbadać sytuację materialną, życiową i rodzinną osób uprawnionych. Oświadczenie o dochodach jest konieczne, choć pracodawca może także żądać dodatkowych dokumentów.

2. Co w przypadku złożenia oświadczenia po terminie?
W takiej sytuacji postępowanie winno określać regulamin ZFŚS. Jeśli nie jest to sprecyzowane, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca, biorąc pod uwagę okoliczności.

3. Jakie dane powinno zawierać oświadczenie o dochodach?
Oświadczenie powinno obejmować dochody za poprzedni rok. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy brać pod uwagę dochód netto czy brutto, ale należy uwzględnić dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

4. Czy inne świadczenia powinny być wliczone do dochodu?
W związku z brakiem uregulowań, decyzję w tej kwestii podejmuje pracodawca. Należy jednak pamiętać o spójności z zapisami regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Jak wyliczyć dochody rolnika?
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się jako iloczyn przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha oraz liczby hektarów w gospodarstwie.

Fundusz Świadczeń Socjalnych – Zapraszam na kolejne odsłony tego tematu.

 Autor: Magdalena Łapaj

Ocena zasobów pomocy społecznej- zbliża się termin przygotowania oceny.

Zbliża się termin przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej, ważnego dokumentu określającego stan i potrzeby lokalnej społeczności. Na podstawie analizy sytuacji demograficznej i społecznej, gminy oraz samorządy powiatowe i wojewódzkie są zobowiązane do przygotowania tej oceny.

Czym dokładnie jest “ocena zasobów pomocy społecznej”? To przede wszystkim:

 1. Infrastruktura: ocena dostępności i efektywności instytucji i placówek pomocy społecznej.
 2. Kadra: analiza ilości i jakości pracowników socjalnych oraz ich dostępności.
 3. Organizacje pozarządowe: ocena współpracy i wsparcia ze strony organizacji społecznych.
 4. Nakłady finansowe: środki przeznaczone na zadania związane z pomocą społeczną.
 5. Osoby i rodziny korzystające z pomocy: analiza problemów społecznych oraz ich rozkładu w populacji.

Termin na przedstawienie oceny zasobów to do 30 kwietnia dla rad gmin oraz do 30 czerwca dla sejmików wojewódzkich. Jest to obowiązek coroczny, a radzie gminy przypada także zadanie podjęcia uchwały w tej sprawie.

Ocena zasobów pomocy społecznej jest kluczowe dla planowania budżetu na kolejny rok. Na podstawie tych informacji samorządy podejmują decyzje dotyczące alokacji środków na różne formy wsparcia społecznego.

Zachęcam wszystkie gminy i samorządy do starannego przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. To narzędzie, które pozwoli lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby naszych społeczności.

Autor: Anna Sozańska

Co daje superwizja pracy socjalnej?

Warto zauważyć, że superwizja pracy socjalnej nie jest wymuszonym obowiązkiem, lecz raczej przydatnym narzędziem wspierającym praktykę zawodową. Jej celem jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników socjalnych, a nie ich ocena czy krytyka.

Superwizja pracy socjalnej to istotny element wsparcia dla profesjonalistów w dziedzinie pomocy społecznej. Stanowi kompleksowy proces, który wspomaga rozwiązywanie trudności związanych z wykonywaną pracą oraz utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług.

Pracownicy socjalni mogą niechętnie przystępować do superwizji z kilku przyczyn. Często mają trudności z otwartym dzieleniem się problemami z innymi, bojąc się możliwej krytyki ze strony współpracowników. Dodatkowo, niektórzy z nich mogą mieć problem z wyrażaniem swoich emocji, co również może stanowić barierę w korzystaniu z tego rodzaju wsparcia. Nadmiar obowiązków służbowych oraz brak poczucia potrzeby dalszego kształcenia się w obszarze superwizji mogą dodatkowo zniechęcać ich do uczestnictwa w tym procesie.

Jednakże, warto zauważyć, że uczestnictwo w superwizji może przynieść liczne korzyści. Pozwala pracownikom socjalnym nabyć nowe umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poszerzyć wiedzę na temat możliwości pomocy oraz zwiększyć poczucie własnej wartości i sprawczości. Ponadto, poprawia jakość wykonywanej pracy oraz wspiera rozwój osobisty i zawodowy.

Podsumowując, superwizja pracy socjalnej stanowi istotne wsparcie dla pracowników socjalnych w ich codziennej pracy. Pomaga w radzeniu sobie z trudnościami zawodowymi oraz wspiera rozwój kompetencji zawodowych, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Dlatego też, warto, aby pracownicy socjalni mieli dostęp do tego rodzaju wsparcia i aktywnie z niego korzystali.

Autor: Anna Sozańska

Ustalanie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest wewnątrzzakładowym dokumentem, który określa zasady prowadzenia tego funduszu oraz warunki korzystania ze świadczeń z tego funduszu przez uprawnione osoby. Zgodnie z art. 27 ustawy o związkach zawodowych zapisy regulaminu pracodawca powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową, a gdy taka organizacja nie działa u danego pracodawcy z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z art. 30 wspomnianej ustawy o związkach zawodowych jeśli mamy do czynienia z ustaleniem zapisów regulaminu z więcej niż jedną reprezentatywną organizacją związkową, muszą one wypracować jedno stanowisko w tej sprawie. Jeśli takie wspólne stanowisko działających na terenie danego pracodawcy organizacji związkowych nie uda się wypracować, ostateczną decyzje w sprawie zapisów regulaminu ZFŚS podejmuje pracodawca. Trzeba natomiast pamiętać, że swoboda pracodawcy w zakresie ustalania zapisów regulaminu jest ograniczona. Pracodawca nie może zapisami regulaminu działać na niekorzyść osób uprawnionych, pomijać kryterium socjalnego, czy też ograniczać uprawnień do pomocy socjalnej z funduszu tylko dla wybranej grupy osób.

Zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny określać min.:

 • podstawy prawne tworzenia i działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rodzaje działalności socjalnej, którą pracodawca zamierza objąć osoby do funduszu uprawnione,
 • osoby uprawnione do pomocy socjalnej w ramach funduszu
 • zasady i warunki korzystania z pomocy socjalnej,
 • rodzaje dokumentów jakie będą niezbędne do otrzymania pomocy z funduszu,
 • określenie wysokości udzielanej pomocy z funduszu oraz terminów wypłat świadczeń,
 • określenie trybu dokonywania zmian w regulaminie
 • określenie daty wejścia w życie regulaminu.

Ważnym aspektem w ramach ustalania zapisów regulaminu ZFŚS jest konieczność uzupełnienia jego zapisów o przepisy RODO, a więc min. o:

 • dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego do zbierania danych,
 • cel przetwarzania danych osób uprawnionych ze świadczeń z ZFŚS,
 • podstawy prawne przetwarzania danych,
 • okres przetwarzania danych osobowych;
 • można określić termin przeglądu danych osobowych przekazanych pracodawcy przez osoby uprawnione do funduszu,
 • warunki przetwarzania tzw. danych wrażliwych np. danych dotyczących stanu zdrowia wnioskodawcy.

Wśród najczęstszych błędów w treściach regulaminów stwierdzonych podczas kontroli wymienia się min. brak uzgadniania zapisów regulaminu ze stroną związkową czy nieaktualizowanie zapisów regulaminu. Stąd ważnym jest, aby przyjrzeć się zapisom własnych regulaminów i sprawdzić czy faktycznie jest uzupełniony o wszystkie ważne informacje oraz czy jego zapisy są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Autor: Magdalena Łapaj